Općinsko vijeće

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće predstavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup¬šti¬ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 članova kako slijedi:

1. Jere Gracin, predsjednik Općinskog vijeća, Nezavisna lista Stipe Petrina
2. Anita Perkov, član Nezavisna lista Stipe Petrina
3. Milivoj Gracin, član Nezavisna lista Stipe Petrina
4. Ivana Huljev, član Nezavisna lista Stipe Petrina
5. Jurica Soža, član Nezavisne liste Stipe Petrina
6. Živana Čobanov, član Nezavisna lista Stipe Petrina
7. Tomislav Pancirov, član Nezavisne liste Stipe Petrina
8. Jere Nižić, potpredsjednik Općinskog vijeća, član Nezavisne liste Stipe Petrina
9. Ante Jurić, član Nezavisne liste Stipe Petrina
10. Ines Skorin, član Nezavisne liste Stipe Petrina
11. Josip Gracin, član HDZ
12. Jasminka Makelja, član HDZ
13. Šime Šarić , član Nezavisna lista Grupe birača

 

Sjednice Vijeća - Saziv 2017-2021
Sjednice Vijeća - Saziv 2013-2017

Općinski načelnik

Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa općinu te obavlja poslove utvrđene statutom općine.
Općinskog načelnika i zamjenika se bira na neposrednim izborima.

Općinski načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2.  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
 3.  usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 4.  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
 5.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
 6.  obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Načelnik: Stipe Petrina

stipe.petrina@primosten.hr

Rješenje o stupanju na dužnost načelnika Stipe Petrine

Rješenje o stupanju na dužnost zamjenika načelnika Jerka Prgina

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

tel: 022 571 901
mob: 091 1444142
fax: 022 571 902

Zamjenik načelnika: Jerko Prgin

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

OIB: 16878804200

 

 

Pročelnik

Pročelnik
Iris Ukić Kotarac, dipl. iur.
Email: juoprimostenprocelnik@gmail.com
Tel.: + 385 22 571 903

Savjetnik za imovinsko pravne poslove
Grgo Soža, dipl.iur.
Email: grgo.soza@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 905

Stručni suradnik za sjednice, dokumentaciju i javnu nabavu
Milena Pleić, upravni pravnik
Email: milena.pleic@primosten.hr
Tel.: + 385 22 571 905

Viši referent za administrativne poslove
Ines Skorin, bacc.oec.
Email: info@primosten.hr
Tel.: + 385 22 571 900

Savjetnica za računovodstvo i financije
Antonia Bolanča, mag.oec.
Email: racunovodstvo@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za računovodstvo i financije
Srđan Kutlača, mag.oec.
Email: racunovodstvo@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za prostorno planiranje
Milan Erceg, dipl. ing. prometa
Email: milan.erceg@primosten.hr
Tel:+385 22571 910

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i informatiku
Ante Bogdan, dipl. tur. kom.
Email: ante.bogdan@primosten.hr
Tel: +385 22 571 907

Referent – Komunalni redar
Ivica Babačić
Email: ivica.babacic@primosten.hr
Tel:+385 22 571 910

Akti Općine Primošten

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 ) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 2.  sjednici održanoj dana 29.  lipnja  2009. godine donosi:

S  T  A  T  U  T

Općine Primošten

  

  I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

   Ovim se  Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Općina ) i to:

a)      status, područje i granice,

b)      samoupravni djelokrug,

c)      obilježja, pečati i Dan Općine,

d)     javna priznanja,

e)      ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

f)       financiranje i imovina,

g)      oblici konzultiranja građana,

h)      provođenje referenduma,

i)        mjesna samouprava,

j)        ustrojstvo i rad javnih službi,

k)      oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne

te područne ( regionalne ) samouprave i

l)        druga pitanja od važnosti za ostvarivanje

prava i obveza.

Članak 2.

  Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja  predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

  II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 3.

  Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je : Općina Primošten.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Trg don Ive Šarića 1.

Članak 4.

 

Općina obuhvaća područja naselja: Primošten, Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Vadalj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Široke, Kruševo, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine, Ložnice, Bilo.

Članak 5.

 

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

  III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

 

Članak 6.

 

    Općina Primošten  je  samostalna   u  odlučivanju  u  poslovima  iz samoupravnog djelokruga u  skladu  s  Ustavom Republike  Hrvatske  i  zakonom te  podliježe    samo nadzoru  zakonitosti  rada  i akata  tijela  Općine Primošten

Općina Primošten     u   svom  samoupravnom  djelokrugu  obavlja    poslove  lokalnog  značaja kojima se neposredno ostvaruju  prava  građana,  a koja  nisu  Ustavom  ili  zakonom

dodijeljeni državnim tijelima i  to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalne djelatnosti,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu i

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove  sukladno posebnim zakonima.

Članak 7.

    Poslovi  iz samoupravnog  djelokruga   detaljnije se   utvrđuju  Odlukama   Općinskog vijeća i Načelnika    u skladu  sa  Zakonom  i  ovim  Statutom.

   Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz  članka 6. ovog  Statuta  prenijeti  na Šibensko – kninsku županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko – kninske županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog djelokruga  povjere Općini, ako Općina  za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Općina Primošten  može  organizirati   obavljanje pojedinih  poslova  iz  članka 6.  ovog Statuta  zajednički  s drugom  jedinicom  lokalne   samouprave  ili više jedinica lokalne samouprave ,  osnivanjem      zajedničkog  tijela ,  zajedničkog  upravnog  odjela  ili  službe,  zajedničkog  trgovačkog  društva  ili  zajednički  organizirati  obavljanje  pojedinih  u  skladu  se posebni  zakonom.

Odluku  o  obavljanju  poslova iz  stavka 4.  ovog članka   donosi  Općinsko  vijeće     temeljem  koje   zaključuje  sporazum   o zajedničkom   organiziranju  poslova kojim  se uređuju  međusobni  odnosi   u  obavljanju   zajednički  poslova.

  IV.OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

 

Članak 8.

  Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uređeni su posebnom Odlukom vijeća. Ova odluka  može se mijenjati samo na referendumu građana.

Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

Obilježjima     iz stavka 1. ovog  članka   predstavlja se   Općina Primošten  i  obilježava  njegova  pripadnost.

Način uporabe   i zaštita  obilježja    utvrđuje se posebnom   odlukom  Načelnika  u  skladu  sa zakonom  i  ovim Statutom.

Članak 9.

 

   Općina ima pečate.

Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban pečat.

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog  članka uredit će se posebnom odlukom.

Članak 10.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine.

  V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

 

Članak 11.

 

   U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 12.

 

   Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za  naročite uspjehe u svim područjima   gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

 

   Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom  Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Članak 14.

 

  O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 15.

 

Tijela Općine jesu:

a)      Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

b)   Izvršno tijelo – Općinski načelnik

c)      Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel.

 

1.Općinsko vijeće

 

Članak 16.

 

   Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi  akte u okviru djelokruga Općine Primošten te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom  ili drugim  propisom ne može  utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo,    za obavljanje poslova    iz samoupravnog  djelokruga,  poslovi i zadaće  koji  se odnose na uređivanje   odnosa  iz  samoupravnog    djelokruga  u  nadležnosti    su  načelnika  odnosno  Načelnik  odlučuje o svemu što nije izričito  zakonom  stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

Članak 17.

 

  Općinsko vijeće smatra se konstituiranim  izborom predsjednika na prvoj  sjednici  na kojoj  je   nazočna  većina  članova    Općinskog  vijeća.

Članak 18.

   Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća  saziva se u roku od 30 dana od dana  objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik  središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili  osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u  zakazanom roku , ovlašteni sazivač   odmah će  sazvati novu konstituirajuću  sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Članak 19.

 

  Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

Općinsko  vijeće  može  imati i  više  od jedanaest članova vijeća   ako je to potrebno    da  bi  se    osigurala    odgovarajuća  zastupljenost   pojedine nacionalne  manjine  u Općinskom  vijeću u kojem  njeni  pripadnici imaju  pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom  zakonu  o pravima  nacionalnih  manjina..

Pripadnicima  konkretne  nacionalne  manjine   jamči  se  zastupljenost  u  Općinskom  vijeću  razmjerno  njenom   udjelu  u  stanovništvu  Općine Primošten

 

      Članak 20.

 

   Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme  odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom  ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 21.

 

   Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici  nazočna    većina članova Općinskog  vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća,  Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 22.

 

   Općinsko vijeće ima  predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik  i   potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom   glasova  svih  članova   predstavničkog  tijela.

Predsjednik Općinskog vijeća  saziva  sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednicama predstavničkog tijela  prisustvuje načelnik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu  predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća ili na  zahtjev  načelnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu  u roku iz stavka 5. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 5.i 6.  ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne  i područne ( regionalne ) samouprave.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko  vijeće,

–          saziva i organizira sjednice Općinskog vijeća te  predsjedava  istim,

–           predlaže  dnevni red  Općinskog vijeća,

–          upućuje  prijedloge ovlaštenih predlagatelja u  propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka  i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje  rad radnih tijela,

–          potpisuje  odluke i akte  koje donosi  Općinsko vijeće, brine  o  suradnji   Općinskog   vijeća i  Načelnika ,

–          brine  o  zaštiti prava vijećnika- te obavlja  druge  poslove  određene  zakonom   i  Poslovnikom   Općinskog  vijeća.

Članak 24.

 

  Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku , zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti  i obavlja i druge poslove  koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika  Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

Članak 25.

 

  Mandat članova Općinskog vijeća  izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova  Općinskog vijeća  izabranih na prijevremenim izborima traje  do isteka    tekućeg mandata predstavničkog tijela  izabranog  na redovnim  izborima.

Članak 26.

   Vijećnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati   o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  općinskog  vijeća,

–          postavljati  pitanja  načelniku  i zamjeniku načelnika,

–          sudjelovati  na sjednicama radnih  tijela Općinskog  vijeća i na njima  raspravljati   a u radnim   tijelima  kojim je  član i  glasovati,

                   –          prihvatiti se članstva u  najviše  dva  radna  tijela  u koje  ga  izabere

                                   Općinsko  vijeće

Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku  pružiti izvješća i podatke za obavljanje  njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

 

  Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući  mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive

dužnosti mandat miruje,  a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti  člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 28.

 

  Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik  ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

Članak 29.

 

 U okviru svog samoupravnog   djelokruga Općinsko vijeće:

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik  Općinskog vijeća,

–          donosi  program  rada Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Općine,

–          Proračun, Odluku o izvršenju  proračuna i zaključni  račun  proračuna,

–          Odluku o privremenom  financiranju,

–          Odlučuje o stjecanju  i  otuđenju  pokretnina  i nekretnina  Općine  Primošten  čija ukupna  vrijednost prelazi  0,5%  iznosa  prihoda  bez primitaka  ostvarenih  u godini  koja  prethodi  godini  u kojoj se   odlučuje  o  stjecanju  i  otuđenju pokretnina i nekretnina,  odnosno  čija je   pojedinačna  vrijednost veća  od  1.000.000,00  kuna,

–          Donosi  Odluku  o  promjeni  granica  Općine Primošten,

–          donosi odluke o općinskom porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu

–          prihodima i rashodima  Općine,

–          osniva   javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih , komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,

–          daje  prethodne suglasnost na Statute ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,

–          donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno zakonu,

–          raspisuje lokalni referendum

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika, te imenuje i razrješava druge djelatnike  i predstavnike  Vijeća u tijelima i institucijama  određenim zakonom, ovim statutom i odlukama Općinskog vijeća,

–          utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera , sukladno zakonu i ovom statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 7. ovog statuta na županiju, odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokroviteljstvu,

–          donosi  odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu.

U vrijeme   kada  Općinsko vijeće  ne  zasjeda, predsjednik  Općinskog vijeća može u ime  Općinskog  vijeća preuzeti pokroviteljstvo  društvene,  znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od  značaja za  općinu  primošten.  O  preuzetom  pokroviteljstvu predsjednik  obavještava  Općinsko  vijeće na prvoj  narednoj  sjednici  istog.

Članak 30.

 

    Ostala pitanja u svezi s radom  Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

  Radna tijela

Članak 31 .

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela  Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom  redu i o njima daju svoja mišljenja.

Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge  akte.

Članak 32.

 

   Stalna radna tijela vijeća su:

–          Mandatna komisija,

–          Komisija  za Statut,  poslovnik i  normativnu djelatnost,

–          Komisija  za  izbor i imenovanja.

 

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana a Odbor za  izbor i  imenovanje i Odbor za statut i poslovnik i  propise, oba   imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i po tri člana.

  

Članak 33.

 

    Pored radnih tijela iz članka 31. Vijeće može osnivati  stalna ili povremena radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a naročito  za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge.

 Članak 34.

 

    Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

2.Općinski načelnik

 

Članak 35.

 

   Načelnik zastupa Općinu  i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat  načelnika traje četiri godine.

 

              Članak 36.

   Načelnik  ima   jednog zamjenika.

   Općinski načelnik  i  zamjenik općinskog  načelnika  biraju  se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik  i zamjenik  načelnika    dužnost  obavljaju  po svom izboru, profesionalno ili počasno.

 

              Članak 37.

  Načelnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  Općinskog  vijeća

 

U obavljanju izvršne  vlasti  načelnik:

–   priprema  prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata  Općinskog  vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i  izvršenje   proračuna,

–  upravlja nekretninama,  pokretninama  i imovinskim pravima  u vlasništvu

Općine u  skladu s  zakonom,  ovim  Statutom  i  općim  aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten  čija pojedinačna  vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda  bez primitaka ostvarenih u godini  koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina,  a  najviše do 1.000 000,00 kuna  ( jedan milijun kuna ), te ako je stjecanje i  otuđivanje  nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s   zakonskim  propisima,

–          upravlja  prihodima i rashodima  Općine,

–          upravlja  raspoloživim novčanim  sredstvima  na računu  Proračuna  Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti  za zaduživanje pravni  ososbama  u većinskom izravnom  ili neizravnom  vlasništvu Općine  ili o  davanju  suglasnosti  za zaduživanje  ustanova  kojih  je   osnivač Općina,

–          donosi  Pravilnik  o unutarnjem redu  za upravna  tijela  Općine,

–          imenuje i  razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine

–           imenuje i  razrješava unutarnjeg  revizora,

–           utvrđuje  Plan  prijama  u  službu  u  upravna  tijela  Općine,

–           predlaže  izradu  prostornog plana   kao i njegove izmjene i  dopune    na  temelju  obrazloženih   argumentiranih  prijedloga   fizičkih i pravnih osoba,

–          usmjerava  djelovanje  upravnih odjela i  službi  Općine u obavljanju  poslova  iz samoupravnog    djelokruga    Općine  odnosno  poslova  državne  uprave  ako su  preneseni  Općini,

–          nadzire rad  upravnih odjela  i  službi  u samoupravnom   djelokrugu   i  poslovima  državne  uprave,

–          daje  mišljenje  o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni  predlagatelji,

–          obavlja  nadzor  nad zakonitošću rad tijela  mjesni  odbora,

–    obavlja i druge poslove predviđene  ovim Statutom i  drugim propisima uključivši

poslove  iz  samoupravnog  djelokruga  koji se odnose  na uređivanje poslova  iz

samoupravnog  djelokruga   ako           se  zakonom  ili drugim  propisom ne može

utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo odnosno Načelnika odlučuje  o

svemu  što   izričito  zakonom nije   stavljeno u stvarnu  nadležnost   Općinskog

vijeća.

 

Članak 38.

    Načelnik  je dužan  izvijestiti   Općinsko vijeće   o danim  suglasnostima   za zaduživanje  iz   članka 37. stavka2. točke 8.  tromjesečno   najkasnije  do    10. u  mjesecu  za  prethodno  izvještajno razdoblje.

 

     Članak 39.

    Načelnik dva  puta  godišnje  podnosi  izvješće o  svom  radu  i  to  do 31.   ožujka   tekuće  godine  ta  razdoblje    srpanj –  prosinac   prethodne  godine  i  do   15. rujna  za razdoblje   siječanj – lipanj tekuće  godine.

 

    Članak 40.

Općinsko  vijeće   može    pored izvješća   iz  članka 39.  tražiti od  načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz  njegovog  djelokruga.

 

     Članak 41.

 

    Načelnik  podnosi  izvješće  po zahtjevu     iz  stavka  2. ovog  članka  u roku od   30  dana   od  dana  primitka  zahtjeva  .  Ukoliko  jedan  zahtjev  sadrži     veći  broj   različitih  pitanja,   rok  za  podnošenje  izvješća  iznosi    90 dana  od  dana  primitka  zahtjeva.

Općinsko  vijeće  ne može   zahtijevati   od  načelnika      izvješće   o  bitno   podudarnom  pitanju  prije  proteka  roka  od  6  mjeseci  od  ranije  podnesenog   zahtjeva  o istom  pitanju.

 

     Članak 42.

Načelnik , u obavljanju  poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene:

–    opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi

propis, te zatražiti od Općinskog vijeća  da u roku od 15 dana   otkloni uočene

nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana

o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji te čelnika središnjeg

tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću  rada tijela lokalne i

područne ( regionalne ) samouprave,

–          akt  Mjesnog  odbora   ako  ocijeni  da je taj   akt  u  suprotnosti   sa zakonom,  Statutom  i  općim  aktima   Općinskog vijeća.

 

     Članak 43.

Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje  načelnika u slučaju duže  odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti  , zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim statutom.

     Članak 44.

 

  Načelnik u skladu s ovim statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik   načelnika  je u  slučaju  iz  stavka  1.  ovog  članka  dužan  pridržavati  s e uputa   načelnika.

   Članak 45.

Načelniku  i zamjeniku     načelnika     mandat  prestaje  po  sili zakona:

–          danom  podnošenja ostavke ,

–          danom  pravomoćnosti  odluke  o  oduzimanju  poslovne  sposobnosti,

–           danom  pravomoćnosti  sudske presude kojom je  osuđen  radi  počinjenja    kaznenog  djela protiv  slobode i prva čovjeka  i  građanina,  Republike  Hrvatske i  vrijednosti  zaštićenih    međunarodnim  pravom,

–    danom  odjave  prebivališta s  područja   Općine  ,

–    danom  prestanka  hrvatskog   državljanstva,

–          smrću.

     Članak 46.

Općinsko  vijeće u  roku  od  8 dana obavještava  Vladu    Republike  hrvatske   o prestanku   mandata   načelnika   radi  raspisivanja  prijevremenih izbora  za novog  načelnika.

Ako  mandat načelnika  prestane  u  godini  u kojoj se    održavaju  redovni  izbori   a  prije   njihovog   održavanja,   dužnost  načelnika  do  kraja mandata   obavlja  zamjenik  načelnika.

 

    Članak 47.

    Načelnik  i  njegov zamjenik   mogu  se    razriješiti    u  slučajevima    i  u  postupku   propisanom   člankom 60. ovog Statuta.

Ako   referendumom    bude   donesena   odluka  o  razrješenju    načelnika  i  njegovog  zamjenika, mandat  im  prestaje   danom  objave rezultata  referenduma  ,  a  Vlada  Republike  Hrvatske   imenuje  povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske   za  obavljanje  poslova iz  nadležnosti  načelnika.      

    Članak 48.

Načelnik  je  odgovoran za ustavnost i  zakonitost obavljanja polova koji su  njegovom  djelokrugu  i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela.

 

    Članak 49.

 

   Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave  za obavljanje poslova  državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

4. Jedinstveni upravni odjel

Članak 50.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih  zakonom  i  ovim  Statutom kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 51.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

 

Članak 52.

 

  Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

Članak 53.

 

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihod od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela ili dionice,
 4. prihodi od  koncesija,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima sa Šibensko kninskom  županijom i Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
 8. drugi prihodi određeni zakonom i
 9. donacije građana.

Članak 54.

  Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine  za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

 

Članak 55.

 

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 56.

 

  Konzultiranje u smislu članka 54.  ovog statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

IX. PROVEDBA REFERENDUMA

 

Članak 57.

 

  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 58.

 

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta, radi izgradnje objekta komunalnog značenja od interesa za sve građane radi davanja inicijative za promjenu područja ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.

 

Članak 59.

Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog   Načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 60.

Referendum  se može  raspisati radi  razrješenja  načelnika  i  njegovog  zamjenika  u  slučaju:

–  kad krše i ne izvršavaju  odluke   Općinskog  vijeća,

– kada  svojim  radom   prouzroče  Općini  Primošten    znatnu  materijalnu

štetu odnosno  štetu  u  iznosu  od  1%  od  proračuna   Općine Primošten  u

tekućoj  godini    a  kao   1%  od  proračuna  iznosi  preko  500 000,00  kuna  ( petsto kuna )    pod  znatnom  materijalnom  štetom  smatra  se  šteta  u iznosu od  500 000,00  kuna.

Prijedlog  o  donošenju  odluke  o  raspisivanju   referenduma  iz stavka  1.     ovog  članka  može     dati najmanje  jedna trećina   članova  Općinskog  vijeća .  Prijedlog  mora  biti predan  u pisanom  obliku i  potpisan  od  vijećnika.

Prijedlog  za  raspisivanje referenduma  o  pitanju    razrješenja  načelnika i njegovog zamjenika   može  dati  20%  birača  upisanih u  popis  birača  Općine primošten.  Prijedlog mora   biti u  pisanom  obliku  i  potpisan  od   birača.

Općinsko  vijeće    ne  smije raspisati    referendum  o  razrješenju    načelnika  i    njegovog  zamjenika    prije  proteka  roka   od  6  mjeseci  od  početka  mandata   načelnika  i  njegovog  zamjenika.

Ako  na referendumu    nije  donesena  odluka    o  razrješenju  načelnika   i  njegovog  zamjenika,  novi  referendum  se  ne  smije  raspisati  prije  proteka     roka  od   12  mjeseci   od  dana održavanja   prethodnih  referenduma.

Članak 61.

    Općinsko  vijeće   dužno  je   razmotriti  podneseni prijedlog za  raspisivanje    referenduma    najkasnije   u  roku od   30   dana   od  dana  prijema  prijedloga.

Ako  Općinsko  vijeće  ne prihvati  prijedlog    za  raspisivanje  referenduma a  prijedlog  su  dali   birači   sukladno   stavku  3.  članku     59.  ovog  Statuta     Općinsko  vijeće je  dužno      dati  odgovor    podnositeljima   najkasnije u  roku  od  tri  mjeseca  od  prijema  prijedloga.

Članak 62.

 

    Odluka  o    raspisivanju referenduma   sadrži  naziv   tijela koje  raspisuje  referendum ,   naziv  akta o kojem  se  raspisuje  referendum odnosno   naznaku   pitanja   o  kojem  će  birači  odlučivati  ,  obrazloženje  akta    ili  pitanja  o  kojim  se     raspisuje  referendum,  referendumsko  pitanje  ili  pitanja,  odnosno  jedan ili  više  prijedloga o kojima  će  birači odlučivati te  dan  održavanja  referenduma.

Članak 63.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno  na području za koje s raspisuje   referendum i upisani  su   u popis  birača..

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 64.

 

  Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

 

 1. 1.      Osnivanje mjesnih odbora

 

Članak 65.

 

  Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se  mjesni odbori.

Mjesni odbor s osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu ( dio naselja ).

Članak 66.

 

  Odluku o osnivanju, preustroju te osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine, Općinsko vijeće, na inicijativu građana, utvrđuje posebnom odlukom.

Članak 67.

 

  Odluka o preustroju mjesnih odbora, koji su osnovani po prijašnjim propisima, te o osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine Primošten, donijet ć Općinsko vijeće u roku 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog Statuta, odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno  statutarnom odlukom na inicijativu građana i njihovih udruženja zbora građana te Općinskog  Načelnika..

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Općinskom Načelniku..

2. Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 68.

 

  Tijela mjesnog odbora su vijeće  mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Članak 69.

 

  Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se utvrđuje izbor članova  predstavničkih tijela  jedinica  lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 70.

 

  Vijeće mjesnog odbora iz svog sustava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara načelniku.

Članak 71.

 

  Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi  vijeće.

Članak 72.

 

  U svom radu mjesni odbor  mora se pridržavati odredaba zakona i ovog statuta.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski  Načelnik , koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava  povjerene mu poslove.

 1. 3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

 

Članak 73.

 

  Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada  prethodne godine , za narednu godinu.

Članak 74.

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se   Načelniku.

 1. 4.      Osnove pravila  mjesnih odbora

 

    Članak 75.

 

  Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 66. do 73. ovog statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

           Članak 76.

 

  Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje ( minimalne administrativne i slične troškove ), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

6.Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

 

Članak 77.

 

  Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog  i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 78.

 

  Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel  osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju  administrativnih, računovodstvenih  i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka  podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava..

Članak 79.

 

  Mjesni odbori su pravne osobe.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

 

 

 

Članak 80.

 

  Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općine može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 81.

  Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju , u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

        TE PODRUČNE  ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 

Članak 82.

   Ostvarujući  zajednički interes  u unapređivanju  gospodarskog, društvenog  i kulturnog razvitka ,  Općina  Primošten  uspostavlja i održava  suradnju  s  drugim jedinicama   lokalne  samouprave  u  zemlji  i inozemstvu  u skladu sa zakonom i  međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama   lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije.

 

Članak 83.

 

     Općinsko  vijeće  donosi Odluku  o  uspostavljanju  suradnje,  odnosno o  sklapanju sporazuma /  ugovora, povelje,  memoranduma  i  sl  /   o  suradnji  sa  pojedinim  jedinicama  lokalne  samouprave  kada  ocijeni      da postoji    dugoročan i  trajan  interes za  uspostavljanje  suradnje i  mogućnosti za  njezino  razvijanje.

Članak 84.

 

  Radi suradnje, u smislu  čanka 82. stavka 2. ovog  statuta, Općina s drugim općinama  može osnivati  trgovačka društva i ustanove u zajedničkom  vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 85.

 

  Općina može uspostaviti i posebne  prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države  objavljuje se u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije.

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

Članak 86.

 

  O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu statuta općine može podnijeti Načelnik općine i 1/3 članova Vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se izravno na sjednici Vijeća.

Promjenu Statuta općine mogu pokrenuti i građani putem inicijative građana.

Članak 87.

  O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog  vijeća . Općinsko vijeće  može raspisati referendum za  promjenu statuta Općine.

Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog  ponovo ne može staviti na dnevni red  prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Prijedlog za promjenu statuta dostavlja se članovima Vijeća, mjesnim odborima i političkim strankama koje djeluju na području općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.

Promjena statuta je usvojena  ako je za nju glasovala   natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 88.

 

  Promjena statuta može se izvršiti odlukom.

Članak 89.

 

  Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju  kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 90.

 

  Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim statutom u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

Članak 91.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 19/01, 15/05 i 5/06 ).

Članak 92.

 

  Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave u « Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije «.

Klasa: 012-03/09-01/2

Ur.broj:2182/02-01-09-1

Primošten, 29. lipnja  2009. godine

                           

                                             OPĆINSKO VIJEĆE

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK

                                                                                                            Vinko  Bolanča


Preuzimanje statuta Općine Primošten u PDF formatu.