ODLUKA O UPISU DJECE ZA 2016 / 2017. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Općine Primošten

Svetog Josipa 7

22202 Primošten

 

KLASA: 034-01/16-01/01

UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-02-16-1 

Primošten, 11.travnja 2016.                                                         


Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13)) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten, uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće donosi

ODLUKU
O UPISU DJECE ZA  2016 / 2017. GODINU                                                                    Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za  2016./2017. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Općine Primošten.
                                                                   

                                                                    Članak 2.
Upisi za  2016./2017. godinu ostvarivati će se od 02.svibnja 2016. godine, od 8 do 15 sati, utorkom do 7 sati u Dječjem vrtiću Općine Primošten.Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

                                                                     Članak 3.

U Dječji vrtić Općine Primošten upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Općine Primošten i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

Upisi za program predškole i kraće programe, ostvarivati će se tijekom godine.

PREMA PRAVINIKU O UPISU

                                                                     Članak 4.
Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevne programe jaslica i vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju  i Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  Općine Primošten. Program predškole za djecu u godinu prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u školu.Posebni programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece I zahtjevima roditelja.Programi za djecu s teškoćama , ekološki programi I drugi razvojno orjentirani i socijalizacijski programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece I zahtjevima roditelja.

 

                                                                     Članak  5.
Programi će se ostvarivati u trima jutarnjim i jednoj popodnevnoj skupini čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

                                                                     Članak 6.
Prednost pri upisu djecu ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluci o ostvarivanju prednosti koju je osnivač donio ili  donese nove .

                                                                    Članak 7.
Prednost pri upisu djece u redovite programe vrtića imaju djeca s prebivalištem na pordučju Općine Primošten.Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području  Općine Primošten sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Općine Primošten. Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Primošten plaćaju punu ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

                                                                   Članak 8.
Red prvenstva pri upisu utvrđuje se sukladno  Odluci Osnivača.

                                                                   Članak 9.
Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću. Uz obrasce, roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi:


liječničku potvrdu za novoupisanu djecu,

– presliku rodnog lista djeteta

– Presliku osobne iskaznice roditelja

– Radna knjižica u e-obliku

– Potvrdu o mjestu prebivališta

– Iskaznica imunizacije                                         

                                                                  Članak 10.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa dječjim vrtićem.

                                                                   Članak 11.
Konačan popis upisane djece donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Općine Primošten.

                                                                  Članak 12.
Informaciju o upisima objavljujemo :
•na oglasnoj ploči vrtića
•na web stranici grada.

  www.primosten.hr/dv-bosiljak

 

             

 

U Primoštenu,11.travnja 2016.

                                                                                     PREDSEJEDNIK UPRAVNOG

                                                                                                              VIJEĆA