Obavijest za 1.konstituirajuću sjednicu Općinsko vijeća Općine Primošten

Poštovani,

prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 14.lipnja 2017. godine (srijeda) u 13,30 sati u prostorijama Općine Primošten.

DOPUNA DNEVNOG REDA

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

održane dana 14. lipnja / srijeda/ 2017. godine 

/ sukladno članku 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten /

 1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. siječnja do
 2. lipnja2017. godine
 1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

7.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Cjenik  prijevoza putnika i roba na

području Općine Primošten Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.  za 2017.godinu.

8. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na dopunu Pravilnika o radu

Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine11.

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća za koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 12. Poziv Općini Primošten da kao partner sudjeluje u inovativnom projektu zajedno s

Općinom Loreto i Općinom  Concordia / pokraj Venecije/

13.Prijedlog Odluke  o  prihvaćanju financiranja nabave prometne signalizacije za

privremenu  regulaciju prometa   na ŽC Primošten  – put Aurore

14.Zamolba za sponzorstvo  Udruge za promicanje glazbene i urbane kulture „ECHO“

i „Decoded records“

15.Prijedlog odluke o plaći i naknadi za rad Načelnika i zamjenika  Načelnika te o drugim

materijalnim  pravima  dužnosnika  Općine Primošten

16.Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna naselja Dolac (Službeni vjesnik broj 3/04,4/17)

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/17-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-17-1

Primošten, 19. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. A. P., Bratski Dolac 6. Široke Primošten
 2. A. Č., Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/17-03/2 Ur.broj: 2182/02-03-17-2 Primošten, od dana 19. svibnja 2017. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 25. Svibnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu na radno mjesto prometni redar

Klasa: 112-03/17-03/2

Ur. broj: 2182/02-03-17-2

Primošten, 19. svibnja 2017. godine

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 3

 

Opis poslova

 

 • obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten
 • brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,
 • sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
 • obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,
 • donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
 • provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,
 • surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

 • srednja stručna sprema, upravne, prometne ili tehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

 • uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

 • koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

 • uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

 • stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13)

–  intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • Web stranica Općine Primošten info@primosten.hr
 • Obavijest kandidatima
 • Oglasna ploča

Oglas za prijem u službu 2(dva) prometna redara na određeno vrijeme

Klasa: 112-03/17-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-17-1

Primošten, 4. svibnja 2017. godine

 

 

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, I izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten 3/13, IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/02-14-02-1 3/14. godine), V izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten br. 3/14, VI Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Službeni vjesnik Općine Primošten br. 5/15, VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/16-02-1 Urbroj: 2182/02-02-16-1 godine, VIII izmejne i dopune Pravilnika o unutarnjem redu br. 4/16 i IX izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/02-13-2 Urbroj. 2182/02-02-17-1 Primošten od dana 11. travnja 2017. godine), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelj/ice na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • ispis e-radne iskaznice kao dokaz o radnom stažu,
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku).

 

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

 

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured, Ispostava Šibenik
 • oglasna ploča, ovdje.
 • web stranica Općine primosten.hr,
 • pismohrana, ovdje

               

Odluka o isplati poklona umirovljenicima u iznosu od 300,00 kuna

Poštovani umirovljenici,

Povodom Dana Općine 10. svibnja, koji je ujedno i Blagdan Gospe od Loreta, Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je dana 24. travnja 2017. na svojoj 26. sjednici Odluku o isplati poklona umirovljenicima (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 4/17) u iznosu od 300,00 kuna kako bi svečano obilježili Dan Općine Primošten i Blagdan Gospe od Loreta.

Umirovljenici sa područja Općine Primošten svoj novčani poklon mogu podignuti na blagajni Općine Primošten uz predočenje osobne iskaznice i zadnjeg izvatka ili odreska isplaćene mirovine.

Novčani poklon mogu podignuti od 3. do 19. svibnja 2017. u terminu od 9,00 do 13,00 sati.

Sretni i veseli bili,

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini primošten

 

KLASA:112-06/17-02/1

URBROJ: 2182/02-02-17-2

Primošten, 11. travnja 2017. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten za 2017. godinu; KLASA: 112-02/17-02/2 URBROJ: 2182/02-02-17-1 od dana 13. siječnja 2017. godine, Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

I

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno – 40 sati tjedno), prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 

 

 • Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj

 

Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomske struke

 

 • Stručni suradnik u službi tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten jedan izvršitelj

 

Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

 

 

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

 

II

 

            Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

 

III

 

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:

 

 • Životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak,
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6. mjeseci – može i preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidat/kandidatkinja koji/a prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.

 

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Primošten, provodi se u okviru programa hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

 

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7., Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave ovog poziva.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

 

NAČELNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

Poziva za sazivanje hitne 26.sjednice Općinskog vijeće

 

Klasa: 021-06/17-01/3

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 10. travnja 2017. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET: Poziv za sazivanje hitne  26. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 35. stavku 1. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 14. travnja   ( petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

šireg područja naselja Primošten

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Dolac

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Bilo

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten za 2017.godinu

 6. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine

Primošten

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. II Ugovora o zakupu poslovnog

prostora s Šted bankA d.d

8. Sporazum o zajedničkom  financiranju na pomorskom  dobru za 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Zagrebačkoj ulici na dijelu  čest.

zem. 19669/2 k.o. Primošten

 1. Prijedlog „PRIMA CENTRA“ d.o.o. o reguliranju međusobnih odnosa s Općinom

Primošten

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju prijedloga S.D.LIGNJA Primošten o

pravu građenja Športske luke Porat u Primoštenu / s tekstom pripadajuće izmijenjene

Izjave u privitku/

 

 14.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sudjelovanju i prijavi Općine Primošten na natječaj

„Promicanje održivog razvoja   prirodne  baštine“-  za gradnju šetnice na pješačkom mostu

– I A Faza građenja Športske luke Porat

15.Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Općine Primošten za  člana projektnog

tima za Projekta Općine Primošten „Promicanje održivog razvoja  prirodne baštine

„(referentni broj KK 06.1.2.

a/ Prijedlog Rješenja o imenovanju vanjskog suradnika  ovlaštenog inženjera  arhitekture

u svojstvu člana projektnog tima Općine Primošten na Projektu: BioSfera Posidonia –

destrinacijski i razvojni centar za prirodnu baštinu Jadrana na natječaj  „Promicanje

održivog razvoja  prirodne baštine „(referentni broj KK 06.1.2.02)

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluge prijevoza od autobusne stanica do Zdravstvene

stanice u Primoštenu  i natrag

 

17 . Zahtjev T.O. SHARK ATTACK“ Vl. Zdravko Golanović za dobivanje suglasnosti za

postavljanje dva  klima  uređaja

18. Prijedlog Odluke o nabavi VTR građevinsko obrtničkih radova za Ulicu Podadarage

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na Odluke Načelnika:

a/ Procedura  stvaranja  ugovornih  obveza   u Općini  Primošten

b/ Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Općini

Primošten

c/ Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine

Primošten

d/ Pravilnik o proceduri  naplate općinskih prihoda

e/ Pravilnik o načinu komunikacije između Općine Primošten i Korisnika  proračunskih

i izvanproračunskih sredstava

20.Izvješće o javnoj nabavi Općine Primošten za 2016. godinu

 

21./ Prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na Plan savjetovanja s

zainteresiranom  javnošću  Općine Primošten u 2017. godini

22. Prijedlog Odluke o izlasku Općine Primošten iz LAG-a

23. Zamolba Danijele Žarković Vl. „Morske ptice“ za odgodu plaćanja naknade

koncesijskog odobrenja od  2016. godine

24.Zamolba i prijedlog  „ TOMMY“ d.o.o.   iz Splita   za Izmjenom i dopunom   Odluke

produljenjem roka  oslobađanja plaćanja usluga odvoza i zbrinjavanja   čistoće s

prijebojem s komunalnom  naknadom

 1. Zamolba U.O. Dalmacije Vl. Vinka Bolanče za prolongiranjem roka plaćanja obveza

prema Općini Primošten do okončanja spora s Poreznom upravom i povrata dva puta

naplaćenog istog duga

26.Prijedlog  Odluke o nabavi prometne signalizacije   za privremenu regulaciju prometa

tijekom izgradnje nogostupa put Aurore

27.Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 

28.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke 10. sjednice  Upravnog vijeća Općine

Primošten:

-Plan upisa  djece za 2017./2018.god. u Dječji vrtić Općine Primošten,

-Odluku  o upisu djece za 2017./2018.god.

-Javnu  objavom  upisa za 2017./2018.god.i

-Odluku  o  objavljivanju oglasa za upis djece za 2017./2018.god.

29. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

30. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Primošten

31. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Općine

Primošten za 2017. godinu

32.Prijedlog Odluke o nabavi  radova izrade parkinga i dva poljska puta     

33.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova  komunalne djelatne usluga

parkiranja „ Bucavcu“ d.o.o. u 2017.

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju  obavljanja poslova  komunalne djelatnosti   tržnice

na  malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2017. godini

 1. Prijedlog Odluke  o daljnjem povjeravanju  obavljanja poslova  komunalne

djelatnosti prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga

parkiranja u 2017. godini

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa

prodajnog prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2017. godini

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza

putnika  i roba na području  Primoštena u 2017. godini

 

 1. Financijski izvještaj „Bucavca“ d.o.o. s rasporedom dobiti za 2016. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten( Službeni vjesnik Šibensko kninske županije “13/05,10/08,05/11i10/11;

Službeni vjesnik Općine Primošten“ 03/13, 01/14 i 04/17)

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

šireg područja naselja Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ 01/12 i 04/17)

 

 1. Prijedlog Odluke o autom taxi prijevozu na području Općine Primošten

43.Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na naknadu VTR nabavu po

stvarnoj  potrebi a  u sklopu  ili u svezi već ugovorene nabave  radova, roba i usluga

za koje je realizacija u tijeku

44.Prijedlog Odluke o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten i Blagdana

Gospe od Loreta

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina čes. zem. 1912/1 zk. ul. 6219 k.o. Primošten

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Izmjene i dopune Odluke („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-02-01-14-2 od dana 28. veljače 2014 . godine, te Izmjene i dopune Odluke, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-17-3) od dana 10. ožujka 2017. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine čest. zem. 1912/1, zk. ul. 6219 k.o. Primošten

 

 1. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označene kao čest. zem. 1912/1 zk.ul. 6219 k.o. Primošten, oranica, površine 13 m2.

            Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena zvanom Varoš, Ulica Lokvice.

 

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 1912/1 zk.ul. 6219 k.o. Primošten iznosi 27.300,00 kn (dvadeset sedam tisuća i tristo kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika, od 16. ožujka 2016. godine.

 

 1. Namjena predmetnog dijela nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, jest za potrebe građevne parcele.

 

 1. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

 

 1. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, što iznosi: 2.730,00 kn (dvije tisuće i sedamsto trideset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun: IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „za natječaj za prodaju nekretnine-čest.zem. 1912/1 k.o. Primošten“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 

 1. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (objavljeno u Narodnim novinama dana  27.ožujka 2017.) zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

 

 1. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine-čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

 

 1. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

            – preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

            – dokaz o plaćenoj jamčevini,

            – visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

            Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Mogućnost uvida u predmetni dio nekretnine čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

 

 1. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetnoga dijela nekretnine 1912/1 k.o. Primošten, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za dio čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten.

 

 1. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

 

 1. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

 

 1. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

 

 1. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: info@primosten.hr.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-03/17-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-17-5

Primošten, 20. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije, objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, poziva se kandidatkinja koja formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

S.U iz Cesta Plano, Plano Trogir.

 

Kandidatkinja će biti obaviještena putem mail-a o ovome javnom pozivu za provjeru znanja i sposobnosti.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/17-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-17-3 Primošten, od dana 16. ožujka 2017. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 27.  ožujka 2017.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještava se kandidatkinja da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Ukoliko kandidatkinja ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 Dostaviti:

 

 

 

 

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu Savjetnik za računovodstvo i financije

 

Klasa: 112-03/17-02/2

Ur. broj: 2182/02-03-17-3

Primošten, 16. ožujka 2017. godine

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za računovodstvo i financije

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise od značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

 • pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona;
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o računovodstvu
 • usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno pozivom. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10),
 5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15 i 134/15),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda na natječaj o davanju na korištenje javnih površina-štandovi

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina na području Općine Primošten za 2017.,Klasa: 372-05/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-17-1 uključujući Odluku o mjerama potpore učenicima i studentima koji imaju prijavljeno  prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3 od  07.ožujka 2016. godine) Načelnik Općine Primošten dana  15. ožujka 2017. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

NA  NATJEČAJ

 ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

OPĆINE PRIMOŠTEN 2017.

                                                                    

 1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

koji traje od dana 01. ožujka/ srijeda / 2017. godine produljuje se na način da

završava zaključno s danom 30. ožujka   /četvrtak / 2017. godine.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

                             PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluka Općinskog vijeća Općine Primošten s početnim cijenama nalaze se u privitku

Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

  Klasa: 372-05/17-01/1

  Ur.broj: 2182/02-02-17-3

   Primošten, 15. ožujka 2017. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                            Stipe Petrina        

 

 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme -Savjetnik za računovodstvo i financije

 

Klasa: 112-02/17-02/1

Ur.broj: 2182/02-03-17-1

Primošten, 8. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, I izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten 3/13, IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/02-14-02-1 3/14. godine), V izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten br. 3/14, VI Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Službeni vjesnik Općine Primošten br. 5/15, VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/16-02-1 Urbroj: 2182/02-02-16-1 godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Za prijam u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik za računovodstvo i financije na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog odnosno porodiljnog dopusta.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije

 

 

Opis poslova:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

POSEBNI UVJETI:

 

Magistar struke ili stručni  specijalist  ekonomske struke. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35. st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručniispit poznavanje rada na računalu.

 

OPĆI UVJETI:

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas  mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglas obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8. dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Oglas se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja oglasa, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
 • Putem email-a zavodu,

                                                                                                        

 

 

 

 

Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Klasa: 021-06/17-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 03. ožujka 2017. godine
                                                                        -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA- 

PREDMET: Poziv za sazivanje 25. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 10. ožujka ( petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 1. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten za godinu

 1. Prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2017. godinu

 1. Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten

4. Prijava Općine Primošten na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne  baštine“

–  za gradnju šetnice na pješačkom mostu – I A Faza građenja Športske lučice Porat

 1. Izvješće o Procjenbenom elaboratu o vrijednosti 5% udjela Općine Primošten

/ za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine Primošten i PRIMA CENTRA d.o.o

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke Općinskog vijeća o definiranja međusobnih odnosa

Općine Primošten  i  PRIMA CENTAR d.o.o. ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj

1/17)

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina označenih kao čest. zem. 663/3 i

663/5 obje k.o. Primošten ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/17)

 1. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2017.godinu

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten  za 2016.godinu

10 . Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine

Primošten za 2016. godinu.

11.Izvješće o sastanku predstavnika  „DCE CAMMINI  LAURETANI „ I Općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. I Ugovora o zakupu poslovnog

prostora s Šted bankA d.d

13. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2017. godini

15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje Općine Primošten za 2016. godinu

16. Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2017.

godinu

17. Suglasnost na Plan nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2017.

godinu

 1. Smjernice za izradu procjena rizika velikih nesreća za područje Općine Primošten

19. Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 • Financijsko izvješće za 2016.
 • Rebalans II . za godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu
 1. Prijedlog Odluke o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne pomoći u

Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o realizaciji publikacije „16 godina uspjeha Općine Primošten“
23. Prijedlog Odluke o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa Gospe od Loreta
24. Prijedlog Odluke o nabavi zaštitarskih usluga i video nadzora radi  zaštite imovine

Općine Primošten / Spomenik Gospe od Loreta na Gaju/

25. Prijedlog Odluke o izradi projektno – tehničke dokumentacije za pristupne staze  sa

stepeništima  do Spomenika Gospe od Loreta

26. Prijedlog Odluke o nabavi izrade  projektno – tehničke  dokumentacije Primošten – Gaj /
     sanitarije za posjetitelje s pratećim prostorom /
27. Prijedlog Odluke o nabavi izrade  projektno – tehničke  dokumentacije Primošten – Gaj
    /suvenirnica/
28. Prijedlog Odluke o nabavi izrade projektno – tehničke dokumentacije Primošten – Gaj

/Caffe bar/

 1. Prijedlog Odluke o sanaciji potpornog zida i dijela Ulice “Podatok“

30. Prijedlog Odluke o izvođenju radova uređenja na lokaciji Podakraje

31. Prijedlog Odluke o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m

/u naravi nastavka neuređenog dijela od Velike Raduče prema Auto Kampu Dolac/

32.Prijedlog Odluke o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo uključujući

elektromaterijali elektroinstalacijske radove

33. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju

31-og ukrasnog stupa tip Primošten / beton sa svjetiljkom / za Bilo šetnicu uz more

34. Prijedlog Odluke o nabavi elektromaterijala i eletroinstalaterskih radova za lokaciju

Široke igralište

35. Prijedlog Odluke o dobavi i montaži stupa KORS od 8m te iskopa i betonaže temelja

uključujući i dobavu i ugradnju konzole za ormar i solarni panel za lokaciju Šarićevi

 1. Prijedlog Odluke o nabavi sustava „PAZIGRAD „ i „GRADSKO OKO“ za potrebe

prometnog redarstva Općine Primošten

37. Prijedlog Odluke o nabavi  tiska pedeset (50) komada  jumbo plakata i realizaciji
     oglašavanja  u mediju jumbo panoa
 1. Zamolba „ KULON 4“ d.o.o. zast po Miroslavu Pašari
 1. Zamolba Josipa Nižić za otpis dugovanja odnosno odgovarajući model otplate

40.Zahtjev za ukidanjem  statusa javnog dobra  – Tonko Mikecin zast po  Odvj. Šimi Mrdeža

41.Zahthjev za otpis potraživanja Helene Jurin

DOPUNA DNEVNOG REDA 25.sjednice

42.III. Izmjene i dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016.godinu

43. prijedlog III.Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

44.Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova poreznoj upravi

45.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čes.zem. 1912/1 k.o. Primošten

46.Sudska pismena Općine Primošten zas. po opunomoćeniku odvjetniku Mrdeži u predmetu P-47/16 Rješenje o odbacivanju tužbe i  P-2365/15 Rješenje o prekidu postupka

47.Odluka Ministarstva znanosti obrazovanja o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2017. godini

48.Prijedlog  Ivane Huljev za rješavanje imovinskih odnosa /predio Dolac

49.Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina “Primošten odvodnje ” d.o.o. za 2017.

50.Suglasnost za Financijskih Plan “Primošten odvodnje” d.o.o. za 2017.godine

51.Suglasnost na Plan nabave “Primošten Odvodnja” d.o.o. za 2017. godinu

52. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten

53.Izvješće Načelnika Općine Primošten o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2016. godinu

54.Prijedlog zamolbe  Ćuk d.o.o. za priznavanje troškova

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 51, Primošten

 

Javni poziv za vlasnike kat. čes. 3892/4,3892/3,3913/2 sve k.o. Primošten

 

JAVNI POZIV

Općina Primošten (nosilac projekta- Spomenik Gospi od Loreta) krenula je u uređenje privremenog parkirališta

(za potrebe odlaganja,manipuliranja i montaže Spomenika ,osiguranje do postavljanja) i to na katastarskim česticama 3892/4, 3892/3, 3913/2 sve k.o. Primošten.

Slijedom navedenog pozivamo vlasnike navedenih čestica ,da se u roku 5 (pet) dana jave u Općinu Primošten.

Unaprijed zahvaljujemo.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

Klasa:361-08/17-01/2

Ur. broj:2182/02-03/08-17-1

Primošten,1.ožujka 2017.

 

Objave korisnicima proračunskih sredstava (PROR-POT obrazac za udruge)

Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

Temeljem učestalih upita neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o obvezi dostave PROR-POT obrazaca, objavljujemo tumačenje nadležnog Ministarstva financija.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/2015.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti obrazac PROR-POT kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca (ogledni obrazac opisnog i financijskog izvještaja – str. 69).

Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

Obrazac Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima za 2017.

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 24. veljače 2017. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku 2017 godinu

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije učeničke i studentske stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

 

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini, prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik).

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju  studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su redoviti studenti prve ili viših godina studija,
 • da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,
 • da su državljani RH,
 • da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,
 • da nisu korisnici drugih stipendija,
 • da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima (Bucavac d.o.o , Primošten odvodnja d.o.o) čiji je osnivač Općina Primošten odnosno da nemaju nepodmirenih obveza prema ustanovama čiji je osnivač općina (Dječji vrtić Općine Primošten)s bilo koje osnove.

 

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

 

 

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2017-u  dodjeljuje se ukupno 8. (osam) stipendija od toga 4. (četiri) učeničke i 4. (četiri) studentske stipendije.

 

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a, (osobna iskaznica roditelja za učenike i broj OIB-a),

–         Potvrda škole o upisu u školsku godinu/ potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. potvrda o redovnom upisu u narednu godinu studija (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         Za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (3,3) do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje statusa prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

 

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od  24. veljače do 10. ožujka 2017. godine.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8. dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za period od 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Prava i obveze stipendista bit će utvrđene ugovorom između općine i stipendista po završetku natječajnog postupka sukladno aktima općine Primošten kojima se u trenutku sklapanja ugovora regulira status stipendista.

 

Klasa:604-02/17-01/2

Ur.broj:2182/02-02-03-17-1

Primošten,24.veljače 2017.

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina 

Dostaviti:

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana

 

 

JAVNI POZIV

Općina  Primošten i “Hrvatske ceste”d.d. (nosilac projekta) pokrenuli su projekt rekonstrukcije državne ceste D8 (Magistrale) i to dionica  od autokampa “Adriatik” do ulaza u Primošten. Rekonstrukcija navedene dionice prvenstveno se odnosi na izgradnju  nogostupa, javne rasvjete i prometnih rješenja ulaza i izlaza na D8.

Prijedlog rekonstrukcije bit će izložen u prostorijama Općine.

Slijedom navedenog pozivamo građane da izvrše uvid u idejno rješenje rekonstrukcije,gdje mogu davati  svoje primjedbe i prijedloge.

Zahvaljujemo.

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Primošten,02.veljače 2017.

Klasa:361-08/17-01/01

Ur.broj:2182/02-03/08-17-1

 

Poziv za sazivanje hitne 24.sjednice Općinskog vijeća

 

Klasa: 021-06/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 25. siječnja 2017. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-
                                                           
                                                                                                -SVIMA-
 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje hitne  24. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 35. stavku 1. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. siječnja   (petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Radi žurnosti sklapanja Ugovora  sa S.D. Lignja Primošten materijale nećemo slati već se mogu osobno preuzet u Tajništvu Općine Primošten sutra.  

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 51, Primošten

 

 

 

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

Na temelju članka 6. st. 1. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), članka 7. i 29. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14 i 1/16), Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten namijenjenih za davanje u zakup („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Ispravka Tajnika („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/16), te članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.  3/13 i 5/13), dana 05. listopada 2016. godine, Načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

 I. PREDMET ZAKUPA:

(Neopremljen) poslovni prostor koji se sastoji od 3 zasebne prostorije (svaka površine od 14,69 m2) u ukupnoj površini za sve tri od 44,07 m2, koji poslovni prostor, na skici koja je sastavni dio natječaja označen plavom bojom, je sastavni dio zgrade zdravstvene stanice izgrađene na čest. zem. br. 2189/3 k.o. Primošten, smještene u naselju Kamenar-Primošten, na adresi Kamenar 2e.

II. NAMJENA PROSTORA:

            Namjena prostora je za obavljanje javne zdravstvene službe u zdravstvenoj djelatnosti radiologije i ultrazvuka.

III. ZAJEDNIČKI UREĐAJI I PROSTORIJE U ZGRADI:

Zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi.

IV. ZAKUPNINA:

Visina početnog iznosa mjesečne zakupnine za 1 m2 iznosi: 10 EUR-a, u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a (ukupni polazni iznos mjesečne zakupnine iznosi 440,70 EUR, u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a), sve sukladno pribavljenoj procjeni ovlaštenog sudskog vještaka iz Šibenika, Matka Drinković, dipl. ing. građ. od 03. prosinca 2016. godine.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indexa potrošačkih cijena u RH, a prema Odluci Načelnika Općine Primošten koji će se rukovoditi procjenom stručne osobe.

V. VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP i OPREMLJENOST:

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet (5) godina.

            Opremanje poslovnog prostora za rad obveza je zakupnika.

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost Općine Primošten.

VI. MJERILA ZA OCJENU PONUDE:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VII. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:

U natječajnom postupku ponuditelji su dužni zadovoljiti uvjete pravne i financijsko-gospodarske sigurnosti, i to: dostavom izvatka iz odgovarajućeg registra ili ispravom kojom se dopušta obavljanje djelatnosti te dostavom podataka o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana od dana dostave, potvrdom o (ne)dugovanju prema Općini Primošten i prema Republici Hrvatskoj (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja).

 

Uz pismenu prijavu (popunjeni obrazac) za sudjelovanje u natječaju, iz koje mora biti vidljivo: ime, naziv, prebivalište, sjedište, OIB, MB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine te ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2, odnosno ukupni iznos zakupnine, osim gore pobrojane dokumentacije, treba priložiti i:

 • presliku osobne iskaznice ili presliku isprave o upisu odgovarajući registar,
 • ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz čl. 36. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14 i 1/16),
 • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu.

VIII. ROK DO KOJEG SE MOŽE PODNIJETI PISANA PRIJAVA ZA UČEŠĆE U NATJEČAJU:

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR (ZDRAVSTVENA STANICA).

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

IX. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA:

Po isteku roka za podnošenje ponuda (+3 dana za one ev. pristigle poštom), tj. 4. dan po isteku roka za podnošenje ponuda (u slučaju blagdana, praznika ili neradnog dana, na prvi idući radni dan), Povjerenstvo za pristigle ponude će u Uredu načelnika Općine otvarati redoslijedom njihova zaprimanja, s početkom u 12:00 sati.

X. JAMČEVINA:

Sudionici u nadmetanju dužni su položiti tijekom trajanja natječaja jamčevinu u visini od 10% vrijednosti početnog iznosa zakupnine (44,07 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB), i to na IBAN račun Općine Primošten.                                Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu odnosno ne preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja, iznos jamčevine neće biti vraćen.

XI. DAN I SAT KADA SE MOŽE PREGLEDATI POSLOVNI PROSTOR:

Poslovni prostor može se pregledati tijekom natječaja, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

XII. NATJECATELJ U ODNOSU NA OBVEZE PREMA OPĆINI PRIMOŠTEN:

Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji ne ispunjava obveze prema Općini Primošten i RH.

XIII. ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA:

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu pristupom u prostorije Općine Primošten. Ukoliko isti ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od ugovora o zakupu.

XIV. PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA I NJEGOVO UREĐENJE:

Zakupnik preuzima poslovni prostor prema viđenom stanju, te će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

XV. POSEBNE ODREDBE:

Ukoliko u natječaju sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju osobe iz čl. 36. Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora osim kada raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja prihvati iznos zakupnine, koji u tom slučaju ima pravo na sklapanje ugovora.

NAPOMENA: Sve detaljnije upute mogu se tijekom trajanja natječaja predići u pravnoj službi Općine Primošten

XVI. PONIŠTENJE NATJEČAJA:

 

Poništiti natječaj ima pravo raspisivač bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                                                                                                                                            Općina Primošten

Načelnik Stipe Petrina