Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Primošten

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), te Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 947-02/16-01/01, Ur. broj: 2182/02-01-16-1 od dana 10. listopada 2016. godine, Načelnik Općine Primošten, dana 02. studenog 2016. godine donosi:

 

 

            ODLUKU O IZBORU PRINUDNOG UPRAVITELJA

ZA STAMBENE ZGRADE NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

ZA KOJE SU(VLASNICI) ZAJEDNIČKIH DIJELOVA NISU OSIGURALI UPRAVITELJA

 

 

Članak 1.

            Sukladno javnom natječaju obavljenom na službenim stranicama Općine Primošten dana 18. listopada 2016. godine, te na oglasnoj ploči Općine Primošten, također dana 18. listopada 2016. godine, određuje se za prinudnog upravitelja osoba registrirana za upravljanje i održavanje stambenih zgrada na području Općine Primošten, čiji suvlasnici nisu u zakonskom roku osigurali upravljanje zgradom i nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi upravljanja i održavanja istih i to – Dalmacija Agent d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, Bana Ivana Mažuranića 14, Šibenik, OIB: 43236583314.

            Imenovani upravitelj priložio je Ponudi sve potrebne isprave koje su zadane u javnom natječaju, obvezao se pridržavati svih obveza određenih u javnom natječaju, te osim kriterija cijene od 0,15 kn/m2 mjesečno + PDV (koja u natječaju nije bila odlučan kriterij), ispunio je

i uvjet najoportunije ponude koja jamči najbolju uslugu i cijenu u jednome, kao i dosadašnji renome upravitelja.  Imenovani prinudni upravitelj podnio je dokaze kako raspolaže stručnim kadrom za obavljanje djelatnosti, te kako već ima iskustva u poslovima prinudnog upravljanja i to u susjednoj Općini Rogoznica, dok upravo ovo potonje predstavlja prednost u odnosu na ostale ponuditelje.

            Imenovani upravitelj obavljat će sve obvezne radove propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne popravke i nužne radove.

 

Članak 2.

            Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava koje su vlasnici nekretnina iz čl. 1. ove Odluke dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u visini od 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). Upravitelj ima pravo na naknadu za obavljanje poslova prinudnog upravljanja u visini od 0,15 kn/m2 mjesečno + PDV.

Članak 3.

            Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro-račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za svaku zgradu posebno.

Članak 4.

            Suvlasnici nekretnine dužni su prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti podatke o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne raspolaže s tim podatkom po drugoj osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promjeni namjenu svog stana ili druge prostorije dužan je o tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.

Članak 5.

            Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj dužan je obavljati pažnjom dobrog gospodara i poduzimati radnje radi zaštite fonda pričuve.

Članak 6.

            Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po Odluci primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade sklopili Međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju.

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Primošten, kao i na web stranicama Općine.

 

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 02. studenog 2016. godine

 

Načelnik Općine Primošten

                                                                                                          Stipe Petrina

 

 

 

 

Javni poziv za financiranje programa Udruga građana iz Proračuna Općine Primošten u 2017. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 28. listopada 2016. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV za financiranje programa Udruga građana iz Proračuna Općine Primošten u 2017. godini

 Prijavnica za sufinanciranje programa javnih potreba od interesa za Općinu Primošten za 2017. godinu

Obrazac PROR – POT

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-5

Primošten, 21. listopada 2016. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj;  oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. N.K iz Trogira
 2. A.B iz Primoštena

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/16-03/2 Ur.broj: 2182/02-03-16-3 Primošten, od dana 21. listopada 2016. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 31. listopada 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest i upute kandidatima za natječaj u Općini Primošten za prijem službenika

 

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur. broj: 2182/02-03-16-3

Primošten, 21. listopada 2016. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za računovodstvo i financije

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise od značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o računovodstvu

-usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno pozivom. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10),
 5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15 i 134/15),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten donosi:

 

Odluku

o raspisivanju javnog natječaja

za određivanje prinudnog upravitelja

 

Predmet natječaja:

 

 1. Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnina u smislu čl. 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 29/00, 14/01, 9/06, 41/06, 46/08, 8/09, 153/09, 143/12 i 152/14) za područje:

 

Općine Primošten.

 

Ponudi treba priložiti:

 

 • isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda koja ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja nad nekretninama;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana kojom dokazuje da uredno izvršava porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • izjava kojom dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za pružanje usluga;
 • popis pruženih usluga prinudnog upravljanja zgradama sa podacima o naručitelju;
 • izjava kojom prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa dužnostima i ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za svaku zgradu bez naknadnih posebnih uvjeta koji nisu navedeni u ponudi;
 • cijena naknade prinudnog upravljanja izražena u kunama po m2 posebnog dijela nekretnine.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa br. 7, sa naznakom „Ne otvaraj – ZA IZBOR PRINUDNOG UPRAVITELJA“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

Ponuditelj se obavezuje:

 

 • uvidom u bazu podataka kojom raspolaže Općina Primošten, uvidom u zemljišne knjige i katastar te uvidom na terenu utvrditi popis nekretnina obveznika prinudne uprave,
 • pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu koji se odnosi na upravljanje nekretninama , Uredbe o održavanju zgrada te drugih propisa kojima je regulirana predmetna problematika,
 • organizirati u suradnji sa suvlasnicima nekretnina osnivanje računa zajedničke pričuve kod poslovne banke i obavljati poslove naplate sredstava pričuve nekretnine. Sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja i održavanja (sredstva zajedničke pričuve), utvrđuju se pojedinačno za svakog suvlasnika u visini od 0,54% vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu, objavljenoj u „Narodnim novinama“,
 • osigurati obavljanje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, protupožarnu zaštitu te čišćenje dimovoda sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine, dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima, sukladno Zakonu o vlasništvu,
 • obavljati privremeni godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,
 • obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima te položiti svakom suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini.

 

Kriterij za odabir neće biti samo najniža cijena upravljanja po m2 posebnog dijela nekretnine, već gore pobrojane stavke koje se traže kao prilog Ponudi i koje će se sagledati kako za svaku ponudu zasebno tako i u odnosu na ostale ponude usporednom metodom, kao najoportunija, koja jamči najbolju uslugu i cijenu u jednome, kao i dosadašnji renome ponuditelja.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Načelnik Općine Primošten će donijeti Odluku o izboru prinudnog upravitelja u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Načelnik Općine Primošten zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

 

            Načelnik Općine Primošten

                                                                                                          Stipe Petrina

 

 

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (zdravstvena stanica)

Na temelju članka 6. st. 1. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), članka 7. i 29. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten br. 1/14 i 1/16), Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten namijenjenih za davanje u zakup („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Ispravka Tajnika („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/16) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13) dana 03. listopada 2016. godine, Načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

 

 1. PREDMET ZAKUPA:

 

(Neopremljen) poslovni prostor koji se sastoji od dvije (2) zasebne prostorije (jedna za doktoricu, druga za med. sestru) u ukupnoj površini (za obje) od 29,38 m2, koji poslovni prostor, na skici koja je sastavni dio natječaja označen crvenom bojom, je sastavni dio zgrade zdravstvene stanice izgrađene na katastarskoj čestici broj 2189/3 k.o. Primošten, smještene u naselju Primoštena zvanom Kamenar, na adresi Kamenar 2e.

 

 1. NAMJENA PROSTORA:

 

            Namjena prostora je za obavljanje javne zdravstvene službe u zdravstvenoj djelatnosti obiteljske (opće) medicine.       

 

III.      ZAJEDNIČKI UREĐAJI I PROSTORIJE U ZGRADI:

 

Zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi.

 

 1. ZAKUPNINA:

 

Visina početnog iznosa mjesečne zakupnine za 1 metar četvorni iznosi: 10 EUR-a za jedan metar četvorni u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a, koja je određena sukladno procjeni odnosno pribavljenom mišljenju stručne osobe, Matka Drinković, dipl. ing. građ., stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo od dana 16. svibnja 2016. godine, tako da

ukupni polazni iznos mjesečne zakupnine za površinu prostora od 29,38 m2 iznosi 293,80 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a.

Iznos zakupnine uplaćuje se na IBAN Općine Primošten: HR3924070001835700004- OTP banka d.d. Zadar, poziv na broj: HR68 7722-OIB zakupnika, mjesečno unaprijed i to najkasnije do 5. u mjesecu, uvećan za iznos PDV-a.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indexa potrošačkih cijena u RH, a prema Odluci Načelnika Općine Primošten koji će se rukovoditi procjenom stručne osobe.

 

 

 1. VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP i OPREMLJENOST:

 

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet (5) godina.

            Opremanje poslovnog prostora za rad obveza je zakupnika.

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost Općine Primošten.

 

 1. MJERILA ZA OCJENU PONUDE:

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

VII.     POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:

 

U natječajnom postupku ponuditelji su dužni zadovoljiti uvjete pravne i financijsko-gospodarske sigurnosti, i to: dostavom izvatka iz sudskog registra ili obrtnicom te dostavom podataka o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana od dana dostave, potvrdom o (ne)dugovanju prema Općini Primošten i prema Republici Hrvatskoj (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja).

 

Uz pismenu prijavu (popunjeni obrazac) za sudjelovanje u natječaju, iz koje mora biti vidljivo: ime, naziv, prebivalište, sjedište, OIB, MB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine te ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2, odnosno ukupni iznos zakupnine, osim gore pobrojane dokumentacije, treba priložiti i:

 • presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski registar,
 • ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz čl. 36. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14 i 1/16),
 • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu.

 

VIII.   ROK DO KOJEG SE MOŽE PODNIJETI PISANA PRIJAVA ZA UČEŠĆE U NATJEČAJU:

 

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR (ZDRAVSTVENA STANICA).

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

 1. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA:

 

Po isteku roka za podnošenje ponuda (+3 dana za one ev. pristigle poštom), tj. 4. dan po isteku roka za podnošenje ponuda (u slučaju blagdana, praznika ili neradnog dana, na prvi idući radni dan), Povjerenstvo za pristigle ponude će u Uredu načelnika Općine otvarati redoslijedom njihova zaprimanja s početkom u 12:00 sati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. JAMČEVINA:

 

Sudionici u nadmetanju dužni su položiti tijekom trajanja natječaja jamčevinu u visini od 10% vrijednosti od početnog iznosa zakupnine i to na IBAN račun Općine Primošten, poziv na broj, kako je gore navedeno.

Sukladno naprijed utvrđenom jamčevina odgovara iznosu od 29,38 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB.

Sudioniku koji ne uspije u nadmetanju vraća se položena jamčevina u roku od 15 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu odnosno ne preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja, iznos jamčevine neće biti vraćen.

 

 1. DAN I SAT KADA SE MOŽE PREGLEDATI POSLOVNI PROSTOR:

 

Poslovni prostor može se pregledati u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

 

XII.     NATJECATELJ U ODNOSU NA OBVEZE PREMA OPĆINI PRIMOŠTEN:

 

Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji ne ispunjava obveze prema Općini Primošten i RH.

 

XIII.   ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA:

 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu pristupom u prostorije Općine Primošten. Ukoliko isti ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od ugovora o zakupu.

 

XIV.   PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA I NJEGOVO UREĐENJE:

 

Zakupnik preuzima poslovni prostor prema viđenom stanju, te će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

 

 1. POSEBNE ODREDBE:

 

Ukoliko u natječaju sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju osobe iz čl. 36. Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora osim kada raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja prihvati iznos zakupnine, koji u tom slučaju ima pravo na sklapanje ugovora.

 

 

 

 

 

XVI.   PONIŠTENJE NATJEČAJA:

 

Poništiti natječaj ima pravo raspisivač bez posebnog obrazloženja.

 

                                                                                                                   Općina Primošten

Načelnik Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

Odluka o poništenju javnog poziva za prinudnog upravitelja za stambene zgrade

Primošten, 11. listopada 2016. godine

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur. broj: 2182/02-02-16-2

 

 

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni Vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 11. listopada 2016. godine, objavljuje:

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

dana 03. listopada 2016. godine na web stranicama Općine Primošten, u trajanju zaključno s danom 10. listopada 2016. godine, objavljen je javni poziv za prikupljanje ponuda za prinudnog upravitelja za stambene zgrade s 3 ili više stanova na području Općine Primošten.

Na objavljeni javni poziv pristiglo je ukupno četiri (4) odnosno pet (5) ponuda.

Načelnik Općine Primošten poništava javni poziv iz razloga što je prilikom otvaranja ponuda koje su pristizale elektronskim putem (osim ponude Biro stan upravljanje d.o.o. koja je pristigla neposredno predana u momentu otvaranja – točno u 10:00 sati) nije evidentirana odnosno u zapisnik ušla ponuda ponuditelja EnCert Adria d.o.o. iz Zagreba, koji je svoju ponudu poslao na vrijeme (u 09:58 sati), međutim u evidencijski sustav službenog e-maila Općine Primošten (info@primosten.hr) točno u 10:00 sati, nije egzistirala ponuda rečenog ponuditelja, već je bila vidljiva tek naknadno, koji sat iza.

Slijedom svega navedenoga, ovaj javni poziv se poništava, dok će Općina raspisati novi koji će također biti vidljiv na stranicama Općine.

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                            Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za Savjetnika za računovodstvo i financije

Klasa: 112-02/16-02/3

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 28.rujna 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, I izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten 3/13, IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/02-14-02-1 3/14. godine), V izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten br. 3/14, VI Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Službeni vjesnik Općine Primošten br. 5/15, VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/16-02-1 Urbroj: 2182/02-02-16-1 godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik za računovodstvo i financije na neodređeno vrijeme.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije

Opis poslova:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

POSEBNI UVJETI:

 

Magistar struke ili stručni  specijalist  ekonomske struke. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35. st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

OPĆI UVJETI:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prinudnog upravitelja

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni Vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 03. listopada 2016. godine, objavljuje:

 

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prinudnog upravitelja

 

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

 

            Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za određivanje prinudnog upravitelja za stambene zgrade s 3 ili više stanova na području Općine Primošten za koje su(vlasnici) zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja.

 

 

 1. PODACI O RASPISIVAČU JAVNOG POZIVA:

 

            Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022/571-900

Fax: 022/571-902

e-mail: info@primosten.hr

 

 

 1. UVJETI I NAČIN PRIKUPLJANJA PONUDA:

 

            Zakonom je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da u slučaju da za stambene zgrade s 3 ili više stanova na njihovom području ne postoji upravitelj, svojom odlukom određuju fizičku odnosno pravnu osobu registriranu za upravljanje i održavanje stambenih zgrada kao prinudnog upravitelja.

 

Prinudni upravitelj odredit će se prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem odnosno sjedištem u RH bez prethodne uplate jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponuda mora obvezno sadržavati osnovne podatke ponuditelja:

 

 • ime i prezime odnosno naziv pravne osobe,
 • adresu prebivališta odnosno sjedišta pravne osobe,
 • kontakt telefon / mobitel,
 • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno,
 • izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, te

 

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

            Rok za dostavu ponuda je 8 dana  zaključno s danom 10. listopada 2016. godine u 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDA:

 

            Ponude se dostavljaju na dokaziv način osobno na protokol, poštom (na adresu: Primošten, Sv. Josipa 7),  faxom (022/571-902) ili elektronskim putem na e-mail: info@primosten.hr.

Ponuditelj snosi rizik odabira načina dostave.

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

 • ime i prezime odnosno naziv i adresa ponuditelja,
 • naznaka: ponuda za prinudnog upravitelja, „NE OTVARAJ“

 

 

 1. KRITERIJ I ODABIR PONUDE:

 

            Najpovoljnijom ponudom smatra se prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

 

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

 • je zaprimljena nakon proteka roka za podnošenje ponuda,
 • nije sukladna uvjetima objavljenog Javnog poziva,
 • nije potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

 

Otvaranje prispjelih ponuda na istoj je adresi obavit će imenovano Povjerenstvo na dan kad ističe rok za prikupljanje ponuda (10. listopad 2016. godine) u 10: 00 sati. O odabiru najpovoljnijeg, bit će izviješteni svi ponuditelji u postupku bez odlaganja.

 

 

 1. Ovaj javni poziv objavit će se na službenoj web stranici: www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur. broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 03. listopada 2016. godine

 

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Poziv na 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 021-06/16-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 03. listopada 2016. godine

 

    -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                -SVIMA

PREDMET: Poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 10. listopada (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 

Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup novog   poslovnog prostora za potrebe daljnje obrade

segmenata skulpture Gospe Od Loreta mozaikom s Ugovorom o zakupu poslovnog

prostora te utvrđenjem  statusa prve hale

2.Dinamički Plan izrade Spomenika Gospi od Loreta

3.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex  Ugovora o kreditu

4.Prijedlog Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

5.Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje  objekta Ogranak vodovodne mreže Ulice

Glavičice u Primoštenu (DN 100mmL =95m)

6. Prijedlog Odluke o  probijanju  ceste Glavičice u dužini cca 250m/ izlaz na Rupe/

prije radova  asfaltiranja u dužini   cca 400m s opremanjem komplet infrastrukture

 7.Prijedlog Odluke  o načinu obračuna i naplate  posebne naknade  za izgradnju  građevina i

nabavu opreme  za gospodarenje otpadom  na području Općine Primošten

 8.Prijedlog programa gradnje  komunalnih građevina za gospodarenje otpadom za Općinu

Primošten za 2016. godinu

 9.Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2016. godini

10.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Primošten

11.Prijedlog Odluke o proširenju  ceste  Podgreben  – Repetitor na 6m u dužini cca 2.900m  s

planiranjem i asfaltiranjem

12.Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe  Općine Primošten  na  rok od

12  mjeseci

13.Prijedlog Odluke o  nabavi nastavka  sanacije šetnice  na području Općine Primošten s

prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u

 1. godini

 14.Prijedlog Odluke o realizaciji projekta identifikacije imovine, procjene imovine i

strategije upravljanja imovinom  za razdoblje   2016. do 2020. godine

15.Prijedlog Odluke o nabavi o nabavi sustava vanjskog video nadzora za Supljak

16.Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten

u 2017. godini za potrebe nasipavanja  Velike i Male Raduče i ostalih primoštenskih plaža

17.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu

priprema za turističku sezonu 2017. godine

18.Prijedlog Odluke o nabavi radova gradnje rasvjete za ulicu do Aurore u Primoštenu

 

 19.Prijedlog Odluke o nabavi radova gradnje rasvjete za „Norveške vile“ u Primoštenu

 

 20.Prijedlog odluke o nabavi nastavka izrade školjere na Maloj Raduči

 21.Prijedlog odluke o nabavi revizije Procjene ugroženosti i Plana  zaštite od  požara

Općine Primošte

22.Prijedlog Odluke o nabavi revizije akata zaštite na radu Općine Primošten

/ procjene rizika/

23.Prijedlog odluke o financiranju troškova delegacije Općine Primošten tijekom

službenog  posjeta u Loret – Italija i

-Protokol europskog  partnerstva  za promociju projekta „Loretski hodočasnički putovi „

kao europski kulturni itinirer

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

 1. Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama
 1. Izvješće SD „LIGNJA“ Primošten o namjenskom trošenju   sredstava u svrhu realizacije

projekta izgradnje  sportske luke Porat u Primoštenu

 1. Zamolba TOMMY „d.o.o. za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

bi troškova  čistoće

29. Zamolba Ognjena Roje za kupnju dijela nekretnine 2069/1k.o. Primošten u vlasništvu

Općine Primošten

DOPUNA  DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

planirane za dan 10. listopada 2016. godine

 30. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade  na području

Općine Primošten za koje  su(vlasnici)  zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja

 

31.Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za financiranjem redovitog poslovanja

društva  u iznosu od 250.000,00 kuna / zbog povećanog opsega posla i redovitih troškova

održavanja/

32. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Šibeniku

33.Prijedlog ŠKŽ za sudjelovanje Općine Primoštenu radu skupine za izradu Master plana

turizma Šibensko kninske županije i imenovanjem predstavnika općine

34. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju

četiri (4) rasvjetna stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala

35. Zamolba trgovačkog društva Konjuška d.o.o o keratkoročnoj pozajnmici

36. Prijedlog Odluke o financiranju projekta „Revitalizacija primoštenskog zaleđa“ na

temelju turističko kulturno – etnografske podloge“

37Prijedlog Dječjeg vrtića Općine Primošten za pronalaženje odgovarajućeg prostora

u vlasništvu  općine Primošten radi otvaranja područnog vrtića

38. Suglasnost na Prijedlog izmjena o utvrđivanju mjerila  za sudjelovanje roditelja u cijeni

programa Dječjeg  vrtića Općine Primošten.

39.Zapisnik sa 6. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

40.Suglasnost na Pravilnik o kućnom radu Dječjeg vrtića Općine Primošten s

b/ Godišnjim izvješćem o ostvarivanju Plana i Programa  rada Dječjeg vrtića Općine

Primošten

41. Zamolba za sponzorstvo Omladinskog košarkaškog kluba „ Dražen Petrović“ Šibenik

42.Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadeOpćine Primošten

43.Prijedlog Odluke o visini stipendije učenika i studenata s područja Općine Primošten

za školsku i akademsku 2016/2017. godinu

Na znanje  vijećnicima:

ISPRAVAK TAJNIKA

a/ Odluke o davanju u zakup  poslovnih prostora  u vlasništvu Općine Primošten

b/ Odluke o organizaciji i načinu parkiranja

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA OGRJEVA ZA 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 551-06/16-01/1

URBROJ: 2182/02-03-16-1

 

Primošten, 27.09.2016.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE NAKNADE TROŠKOVA OGRJEVA U 2016.G.

 

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do

30. listopada 2016. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

 1. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2016. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

 1. PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 2. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
 3. PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIĆENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

Zahtjev za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-4

Primošten, 29. kolovoza 2016. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 18/14, oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. S.U. iz Trogira
 2. S. K. G. iz Brodarice

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/16-03/2 Ur.broj: 2182/02-03-16-3 Primošten, od dana 29. srpnja 2016. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 5. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

                                                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

Dostaviti:

Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade kipa

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća o započinjanju  radova građenja spomenika  Gospi (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15) Načelnik Općine Primošten dana  10. kolovoza  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe

izrade kipa Gospe od Loreta u mozaiku

 

 

 

 1. Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade kipa  Gospe od Loreta u mozaiku, sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji za  „Spomenik Gospe od Loreta“.

Odgovarajućom zatvorenom halom smatra se skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne površine od najmanje 100m2  natkrivenog prostora sa obaveznom najmanjom  širinom  ulaza od m i visinom od 6 – 8 m   za vremenski period od 6 mjeseci s mogućnošću produljenja navedenog roka po stvarnoj ukazanoj potrebi .

 

2.Planirani rok trajanja zakupa hale: 6 mjeseci s početkom  od   01. rujna 2016. do 28. veljače 2017. godine

 

3.Namjena korištenja hale tijekom  zakupa:

– za potrebe  izrade  kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 prema modelu u stvarnoj veličini

uključujući i obradu betonskih elemenata mozaikom.

 

4.. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 

5.S odabranim  ponuditeljem Općina Primošten  sklopit će Ugovor o  zakupu hale

 

6.Pisana ponuda mora da sadrži:

a/   podatke o Ponuditelju i to:

–  ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice / fiz. osobe/ odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući

registar / za pr. osobu/

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja se daje u zakup uz ispunjen uvjet

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup / iznos mjesečno  i za  cijeli rok trajanja zakupa/

–  prijedlog modaliteta plaćanja

   Podnošenjem svoje  ponude Ponuditelj prihvaća:

 • uvjete iz ovog Javnog  poziva,
 • podrazumijeva se da je voljan omogućiti obilazak ponuđenog prostora hale koju kao zainteresirana fizička ili pravna osoba nudi u zakup Općini Primošten / Zadužuje se akademskog  kipara Milun Garčević  iz Zagreba da prema uputama i u ime općine po prethodnoj najavi  a za potrebe  donošenja  Odluke  o prihvaćanju i odabiru hale / u sklopu nastavka  angažmana dotičnog  umjetnika inače   zaduženog na realizaciji  projekta „ Spomenika  Gospe od Loreta“ /obiđe ponuđeni prostor hale  te dostavi povratnu informaciju Općini Primošten da li prostor odgovara uvjetima za potrebe  autorskog  djela umjetnika.

 

 1. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

 • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 23. kolovoza 2016. / petak/ godine

najkasnije do 15,00 sati

 • način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju na dokaziv način/ poštom ili osobno / na protokol JUO Općine

Primošten, zaključno  do  15,00  sati, bez obzira na način dostave. Odabir načina dostave

Rizik je Ponuditelja.

 

 1. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji u postupku.

 

 1. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

 1. Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru i zakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-901; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:info@primosten.hr

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

Klasa: 410-15/16-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-2

Primošten,  10. kolovoza 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objava korisnicima proračunskih sredstava

Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

Temeljem učestalih upita neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o obvezi dostave PROR-POT obrazaca, objavljujemo tumačenje nadležnog Ministarstva financija.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/2015.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti obrazac PROR-POT kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca (ogledni obrazac opisnog i financijskog izvještaja – str. 69).

Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

Obrazac  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Obavijest i upute kandidatima za natječaj u Općini Primošten za prijem u službu

 

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur. broj: 2182/02-03-16-3

Primošten, 29. srpnja 2016. godine

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za računovodstvo i financije

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise od značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o računovodstvu

-usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno pozivom. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10),
 5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15 i 134/15),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Natječaj za savjetnika za računovodstvo i financije

 

 

Klasa: 112-02/16-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 15. srpnja 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, I izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten 3/13, IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/02-14-02-1 3/14. godine), V izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten br. 3/14, VI Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Službeni vjesnik Općine Primošten br. 5/15, VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/16-02-1 Urbroj: 2182/02-02-16-1 godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za prijam u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik za računovodstvo i financije na neodređeno vrijeme.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije

 

 

Opis poslova:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

POSEBNI UVJETI:

 

Magistar struke ili stručni  specijalist  ekonomske struke. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35. st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

 

OPĆI UVJETI:

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama (Natječaj je objavljen u Narodnim novinama od 22.srpnja 2016). Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik(.Zamolbe se podnose do 30.srpnja 2016.)

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za sazivanje 21.sjednice Općinskog vijeća

 

 Klasa: 021-06/16-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 08. srpnja  2016. godine

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 21. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15.  srpnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Polugodišnje  Izvješće  o radu  Načelnika  Općine  Primošten  za  vremensko  razdoblje  od

 1. siječnja  do  30.  lipnja 2016. godine

 

2.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja poljskih putova

   /nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvijete

   na području Općine Primošten

 

4.Prijedlog III. Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

 

 1. Suglasnost na Dodatak Sporazumu o kupoprodaji nekretnina od dana 28. lipnja 2016.

 

 1. Prijedlog Odluke o uređenju  prometa

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na dijelu čest. zem. 19595/1 k.o.  Primošten

u Supljaku

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na području   Općine Primošten

na  čest.zem. 2144/5 i 2144/2 dijelu čest. zem, .k.o.  Primošten položene  neposredno do

devastiranoj  Hotela „

 1. Prijedlog III. Izmjeni i dopuni Pravilnika o  načinu i naplati  parkiranja   na

parkiralištima  na  području  Općine Primošten

 1. Suglasnost na Pravilnik  o  načinu  obavljanja  prometa  te  prijevoza  osoba  i  stvari  u

centar  Primoštena

 1. Izvješće neovisnog revizora  i  financijskog izvještaja o poslovanju „  PRIMOŠTEN

ODVODNJE“ d.o.o.  za 2015. godinu

12.Prijedlog  Odluke  o  nabavi usluga  prijevoza  od  autobusne  stanice  do  Zdravstvene

stanice  u Primoštenu        

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  odgovarajućeg materijala za izradu mozaika za potrebe

III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta

14.Prijedlog  Odluke o nabavi horizontalne i vertikalne  signalizacije, bojanja betona i

Betonskih  radova za 2. krak  Primoštena

15.Prijedlog   Odluke o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke

 1. Prijedlog Odluke o  davanju  suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na  donacije, sponzorstva

i novčane  naknade tijekom  2016. godine

18. Zamolba Dječjeg vrtića Općine Primošten zast. po zak. zast. Direktorici Eriki Nižić

Za   povećanje broja  djece  po  dobnoj  skupini   za 20%  / sukladno stvarnim  potrebama/

19. Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive

žrtava Dvanjke

 

20.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o.  za  sviranje   glazbe u živo na štekatu

 1. Zamolba „ KRISTINE „d.o.o. za  odgodu plaćanja najamnine  po Ugovoru od 10. travnja

20222 godine i Anexu osnovnog Ugovora, Klasa: 402-08/14-02/02; Ur.broj: 2182/02-01-

14-2/1 od  2014. godine

22.Zamolba  Šibenske biskupije Župe Sv. Jeronima iz Primoštena, Stanovi , Krčulj

23.Prijedlog Odluke o izradi  idejnog rješenja i komplet projektne dokumentacije nerazvrstane

prometnice  s infrastrukturom na predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4,

14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o izgradnji nerazvrstane prometnice s infrastrukturom na predjelu Plat

na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o.

Primošten

 1. Ponuda za domaćina polufinala Hrvatske „City games“ / Jadranskih igara 2016/ s

      Pismom namjere Alter media d.o.o.

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „Rekonstrukcije   vodovodne mreže  u Ulici bana Josipa  Jelačića u Primoštenu“

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „ Sanacije oštećenja  zida   glavne  sabirne  jame   uz kolektor  te  formiranja

školjere

DOPUNA  DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 15. srpnja 2016. godine

 

 28. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

29.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju  Proračuna Općine Primošten

 30. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten   za 2015. godinu

 

31.Prijedlog  III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana  upravljanja pomorskim  dobrom  na

Području Općine  Primošten  

  32.Prijedlog Odluke  o iznosu naknade  za korištenje javne površine  na području  Općine

Primošten za postavljanje reklama 

 1. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu  naplate parkiranja na području  Općine

Primošten,

 1. Prijedlog Zaključka o rashodovanju starog službenog mopeda „Piaggio“ registarskih

oznaka ŠI 241 CE

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanč

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv na predavanje Savjetodavne službe LAG”More 249″ dana 07.07.2016.

Poziv na predavanje Savjetodavne službe

 

LAG „More 249“ u suradnji sa Savjetodavnom službom, Sektor za programe i projekte u šumarstvu, poziva sve šumoposjednike, udruge civilnog društva i ostale zainteresirane građane na predavanje koje će se održati

07.07.2016. (četvrtak) s početkom u 18:30 u prostorijama Općine Primošten.

 

 

                                Korištenje državnih i EU fondova

                za izradu i održavanje šumske i protupožarne infrastrukture

 

 1. Financiranje radova u privatnim šumama iz sredstava OKFŠ-a

1.1.Financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika

 

 1. Mjere Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj –mjere vezane za šumarstvo

 

Mjera.4. Ulaganje u fizičku imovinu

 

 Podmjera 4.3. Potpora ulaganja u infrastrukturu vezanu za razvoj, modernizaciju  i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Operacija 3

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,:  između Od 10.000 do 1.000.000 EUR

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućit će bolji pristup šumskim područjima te povećati vrijednost šuma i šumskih zemljišta.

 

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 

Podmjera  8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Operacija 2

 

 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

.

 

Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šumarstva., stručna savjetnica za šume šumoposjednika

 

Javni natječaj o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 84/11, 90/11, , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  članka 45. Statuta  Općine  Primošten  („Službeni vjesnik  Općine  Primošten „  broj 3/13 i 5/13), članka 2. stavka 1. alineje 6. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine Primošten  „ broj: 6/13, 2/14, 3/15 i 3/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/16 ) Načelnik Općine Primošten  raspisuje:

 

                                                J A V N I  N A T J E Č A J

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK

1.Predmet natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na

području Općine Primošten.

2.Naručitelj: Općina Primošten-Načelnik Općine Primošten;  Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

   OIB: 16878804200, tel: 022/571-905; fax: 022/ 571.902; e-mail: info@primosten.hr

www.primosten.hr

3.Ugovor o povjeravanju predmetnih poslova sukladno članku 15. stavku 5 ZKG sklapa se na

četiri (4) godine

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se

dostavljaju u zatvorenoj omotnici„ na adresu Naručitelja uz naziv ponuditelja uz naznaku:

„Ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Primošten–NE OTVARAJ“.

 1. Ponuda mora sadržavati:

a/  Ponudbeni list –  osnovne  podatke o ponuditelju,  ime i prezime odnosno naziv , adresu,

matični broj  i OIB

b/ Troškovnik u izvornoj varijanti ovjeren i popunjen u svim stavkama jediničnom

cijenom bez  PDV-a, izraženom u kunama

c/ dokaze sukladno uvjetima natječaja kojim se dokazuje:

+  pravna   i poslovna  sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili  drugi  odgovarajući

registar  kojim  se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje  djelatnosti.

+   nekažnjavanje:

Izjava  kojom   odgovorna  osoba za sebe   i pravnu osobu izjavljuje  nekažnjavanost.

+   financijska i gospodarska  sposobnosti:

1.Potvrda  porezne  o  stanju  duga   ili istovrijedna isprava nadležnih  tijela  sjedišta

gospodarskih subjekata  kojom  ponuditelj  dokazuje da je  ispunio  obvezu plaćanja

svih dospjelih  poreznih  obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  , ne starija

od 30 dana do dana objave natječaja,

2.BON -1 a za Obrtnike  Izvješće za posljednje dvije  financijske godine u izvorniku  ili

u ovjerenoj preslici  ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja i

3.dokument izdan od bankarskih  ili drugih financijskih  institucija kojim  se dokazuje

solventnost  ponuditelja (BON -2) u izvorniku  ili ovjerenoj  preslici , ne stariji od 30

dana do dana  objave  natječaja

+    tehnička  i kadrovska  sposobnosti:

1.Popis ugovora o  istim radovima izvedenim tijekom posljednje tri godine

koje prethode 2016. s potvrdom  naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi poslova

uključujući i podatke o vrijednosti radova

2.Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj  sposobnosti za izvršenje predmetnih

poslova / s  popisom zaposlenika s  obrazovnom  i stručnom  spremom – minimalno

5 djelatnika u stalnom  radnom  odnosu / dokazuje preslikom  radnih  knjižica /    i

popisom mehanizacije, alata i ostale opreme / minimalno  1 ispravno vozilo s

platformom odnosno auto košarom za rad na visini te 2 ispravna  vozila za prijevoz

ljudi, opreme i materijala/ dokazuje dokazom o vlasništvu/

3.Izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da je spreman u svakom

trenutku, po pozivu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

intervenirati na hitnim popravcima i otklanjanjima eventualnih problema na javnoj

rasvjeti, a u svrhu normalnog funkcioniranja javne rasvjete.

+   jamstva

 1. za ozbiljnost  ponude / ponuditelji su obvezni  dostaviti bezuvjetno na „ prvi poziv „ u

„bez prigovora“   bankarsko jamstvo  za  ozbiljnost  ponude na iznos  od 20.000,00  kuna  (  slovima:  dvadesettisućakuna ) s rokom  valjanosti    najmanje od 60 dana  uključujući  dan isteka roka za dostavu ponuda s početkom računanja od tog dana.

 1. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana računajući od dana isteka roka za dostavu

Ponuda.

 1. Natječajnu dokumentaciju s uputama za izradu ponude, zainteresirani gospodarski

subjekti mogu podići u Općini Primošten, Sv. Josipa7 u Primoštenu, svakim radnim danom

od 8,00 do 14,00 sati, mogu je dobiti na upit na tel. 022/571-905; fax:_ 022/ 571-902 ; e-

mail:info@primosten.hr ili  preuzeti  istu na web stranici Općine Primošten

www.primosten.hr

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s

najnižom ukupnom cijenom

 1. Postupak otvaranja ponuda provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja

najkasnije u roku od 15  dana od dana proteka roka natječaja

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbacit će se kao nepotpune a ponude koje pristignu

nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorene. Prihvatljiva je samo ponuda koja je

sukladna  natječajnoj dokumentaciji. Sve  dokumente koje Naručitelj zahtjeva izuzev

jamstva Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

 1. 11. Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova Naručitelj

dostavlja svim ponuditeljima u roku od  15 dana od dana donošenja odluke.

 1. Naručitelj pridržava pravo poništenja natječaja prije odnosno nakon isteka roka za

dostavu ponuda  i ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem u nadmetanju.

                                                                        NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

 

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 84/11, 90/11, , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  članka 45     Statuta  Općine  Primošten  („Službeni vjesnik  Općine  Primošten „  broj 3/13 i 5/13), članka 2. stavka 2. alineje 3 Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine Primošten  „ broj: 6/13, 2/14, 3/15 i 3/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova održavanja poljskih putova /nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/16 ) Načelnik Općine Primošten  raspisuje:

 

                                                    J A V N I  N A T J E Č A J

                                                                    UPUTE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Predmet natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova

/nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten.

2.Naručitelj: Općina Primošten-Načelnik Općine Primošten;  Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

   OIB: 16878804200, tel: 022/571-905; fax: 022/ 571.902; e-mail: info@primosten.hr

www.primosten.hr

3.Ugovor o povjeravanju predmetnih poslova sukladno članku 15. stavku 5 ZKG sklapa se na

četiri (4) godine

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se

dostavljaju u zatvorenoj omotnici„ na adresu Naručitelja uz naziv ponuditelja uz naznaku:

„Ponuda za održavanje poljskih putova na području Općine Primošten–NE OTVARAJ“.

 1. Ponuda mora sadržavati:

a/  Ponudbeni list –  osnovne  podatke o ponuditelju,  ime i prezime odnosno naziv , adresu,

matični broj  i OIB

b/ Troškovnik u izvornoj varijanti ovjeren i popunjen u svim stavkama jediničnom

cijenom bez  PDV-a, izraženom u kunama

c/ dokaze sukladno uvjetima natječaja kojim se dokazuje:

+  pravna   i poslovna  sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili  drugi  odgovarajući

registar  kojim  se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje  djelatnosti.

+   nekažnjavanje:

Izjava  kojom   odgovorna  osoba za sebe   i pravnu osobu izjavljuje  nekažnjavanost.

+   financijska i gospodarska  sposobnosti:

1.Potvrda  porezne  o  stanju  duga   ili istovrijedna isprava nadležnih  tijela  sjedišta

gospodarskih subjekata  kojom  ponuditelj  dokazuje da je  ispunio  obvezu plaćanja

svih dospjelih  poreznih  obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  , ne starija

od 30 dana do dana objave natječaja,

2.BON -1 a za Obrtnike  Izvješće za posljednje dvije  financijske godine u izvorniku  ili

u ovjerenoj preslici  ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja i

3.dokument izdan od bankarskih  ili drugih financijskih  institucija kojim  se dokazuje

solventnost  ponuditelja (BON -2) u izvorniku  ili ovjerenoj  preslici , ne stariji od 30

dana do dana  objave  natječaja

+    tehnička  i kadrovska  sposobnosti:

1.Popis ugovora o  istim radovima izvedenim tijekom posljednje tri godine

koje prethode 2016. s potvrdom  naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi poslova

uključujući i podatke o vrijednosti radova

2.Izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da je spreman u svakom

trenutku, po pozivu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten hitno

intervenirati.

 1. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana računajući od dana isteka roka za dostavu

ponuda

+   jamstva

 1. jamstvo za uredno obavljanje djelatnosti / za izvršenje ugovornih obveza/za vrijeme za

koje se ugovor planira sklopiti

 1. Natječajnu dokumentaciju s uputama za izradu ponude, zainteresirani gospodarski

subjekti mogu podići u Općini Primošten, Sv. Josipa7 u Primoštenu, svakim radnim danom

od 8,00 do 14,00 sati, mogu je dobiti na upit na tel. 022/571-905; fax:_ 022/ 571-902 ; e-

mail:info@primosten.hr ili  preuzeti  istu na web stranici Općine Primošten

www.primosten.hr

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s

najnižom ukupnom cijenom

 1. Postupak otvaranja ponuda provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja

najkasnije u roku od 15  dana od dana proteka roka natječaja

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbacit će se kao nepotpune a ponude koje pristignu

nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorene. Prihvatljiva je samo ponuda koja je

sukladna  natječajnoj dokumentaciji. Sve  dokumente koje Naručitelj zahtjeva izuzev

jamstva Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

 1. 11. Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova Naručitelj

dostavlja svim ponuditeljima u roku od  15 dana od dana donošenja odluke.

 1. Naručitelj pridržava pravo poništenja natječaja prije odnosno nakon isteka roka za

dostavu ponuda  i ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem u nadmetanju.

 

                                                                      NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

UPUTE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Obavještavamo građane i poslovne partnere da sve buduće uplate usmjerene prema Općini Primošten moraju obaviti na novi poslovni račun otvoren kod OTP banke d.d.

– IBAN: HR3924070001835700004

Model i poziv na broj ostaju isti.

 

Javni poziv za prodaju mopeda Piaggio

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/16) Načelnik Općine Primošten dana  13. lipnja  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    za prodaju  mopeda Piaggio

 

 

 

1.PREDMET PRODAJE

Vrsta: L1 – MOPED

Marka: PIAGGIO

Tip: DIESIS

Model  vozila: 50

Boja : CRNA

Broj  šasije: ZAPC 3430000018706

Oblik  karoserije: SKUTER

Proizvođač: PIAGGIO

Država  proizvodnje: ITALIJA

U prometu: od  2004.  godine

Datum  prve  registracije  21.07. 2004. godine

Mjesta za sjedenje: 2

Dopuštena nosivost 186

Masa praznog vozila: 84

Najveća  dopuštena  masa: 270

Maksimalna  brzina: 45

Broj  osovina: 2 / od toga 1 pogonska/

Vrsta  motora: OTTO – 2  TAKTA

Snaga motor u Kw :3

Broj okr/min 6500 Radni obujam  motora u cm349

Mjere vozila:  dužina 1800; širina 720; visina 1160

Broj kotača: 2

Veličina  guma:  prednja – 120/70-12

Zadnja  – 130/70-12

Vrsta kočnice: mehanička +hidraulična

Registriran do: 21.07. 2016. godine

Početna cijena: 300,00 kuna

 

NAPOMENA:  Moped nije u voznom  stanju;  prodaje se po načelu „ viđeno – kupljeno“

 

 

 1. PODACI O PRODAVATELJU:

Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022 / 571-900

Fax: 022 / 571- 902

e-mail: info@primosten.hr

 

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Moped se prodaje zbog  starosti i nemogućnosti da moped  uredno  prođe predstojeći   tehnički pregled.

 

Prodaja  mopeda   obavlja se po načelu „ viđeno – kupljeno“  što isključuje  bilo  koje  naknadne   prigovore  kupca.

 

Moped se može  pregledati radnim  danom od 09 ,00 do 14,00 sati/, na  adresi

Prodavatelja, sve do isteka  roka  za predaju  ponuda  uz prethodnu najavu telefonom:  022/ 571-910.

 

Prodaja  će se obavljati  prikupljanjem  pisanih  ponuda , isključivo  fizičkim  ili  pravnim  osobama  s prebivalištem  odnosno sjedištem  u  RH  bez prethodne uplate  jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda  mora  obavezno  sadržavati  osnovne  podatke ponuditelja:

– ime i prezime  odnosno  naziv pravne  osobe,

 • – adresu prebivališta odnosno sjedište  pravne osobe,
 • – kontakt telefon / mobitel,
 • – presliku osobne iskaznice za fizičke osobe   odnosno
 • izvatka iz  sudskog registra za  pravne  osobe te
 • – iznos ponuđene kupoprodajne

 

Prodaja  predmetnog  mopeda ne oporezuje se  PDV-om

Ponuditelji snose  sve troškove  vezane  uz  pripremu  i  podnošenje   ponuda   i  nemaju  pravo  na naknadu istih .

Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi sve druge  eventualne  troškove.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok  za  dostavu  ponuda je  8 dana  od  dana  objave  Javnog  poziva.

 

 

6.NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici tako što se predaju neposredno na protokol

Službe  Tajništva JUO  Općine  Primošten  ili šalju preporučenom poštom na adresu

Prodavatelja: „ OPĆINA PRIMOŠTEN,  Sv. Josipa  7, 22 202  Primošten“

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

−  ime i prezime  odnosno naziv i adresa ponuditelja, ,

−  naznaka:  „ponuda za kupnju mopeda  »NE OTVARAJ«.

 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka

odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

 

 1. ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom  ponudom  smatra se  prihvatljiva ponuda  s  najvišom  ponuđenom  cijenom.

 

Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji  u postupku.

 

Prodavatelj  pridržava  pravo  u bilo kojoj  fazi  postupka prodaje  odustati od  prodaje  mopeda

bez  posebnog  obrazloženja.

 

 

 1. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon što  dobije   Obavijest o prihvaćanju  ponude, odabrani  ponuditelj obvezan je  u

roku  od  8  dana  od dana   dostave obavijesti je s Općinom Primošten sklopiti Ugovor o

kupoprodaji mopeda.

 

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj  ne sklopi  Ugovor  u  prethodno  utvrđenom

roku, smatrat će se da  je odustao od ponude.

 

Odabrani  ponuditelj  prije  sklapanja  Ugovora o kupoprodaji obavezno prilaže  dokaz  o

uplati  kupoprodajne cijene koji  je  sastavni  dio  Ugovora i  kao  takav  nalazi se u

privitku istog.

 

 

 1. Dodatne informacije u svezi kupnje mopeda: / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz prodaju mopeda tel: 022/ 571-910; fax: 022/ 571-902; /;

e-mail:info@primosten.hr

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

 

Klasa: 340-09/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 13. lipnja 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi,

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka  na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 8. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 9. lipnja 2016. godine

 

 

                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Oglas za prijem u službu-referent-prometni redar-2 izvršitelja na određeno vrijeme

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 16. svibnja 2016. godine

 

 

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne/putovnice/)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi)
 • presliku radne knjižice-e – potvrde Zavod za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprav,.
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

 

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

 

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu prometni redar– ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine www.primosten.hr

                                                                                                         

Odluka o skraćenom radnom vremenu

Klasa: 023-01/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 06. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i članka 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/13) Načelnik Općine Primošten donosi:

 

 

O D L U K U

 o skraćenom radnom vremenu

uoči  službenog Dana Općine Primošten

i

Blagdana Gospe od Loreta

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se dnevni raspored radnog vremena te uredovno vrijeme  za rad sa strankama u uredu Načelnika Općine Primošten  i službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 2.

 

Utvrđuje se da je radno vrijeme  za dan 06. svibnja  2015. /petak / skraćeno u trajanju od 7,00 do 11,30 sati.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici općine www.primosten.hr.

 

 

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina