Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

 

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

 

                                                               OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Klasa: 604-02/16-01/1

Urbroj: 2182-02-03-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 21. ožujka 2016. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2016. god.

 

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini,prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole,

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu,

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,

–         da su državljani RH,

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,

–         da nisu korisnici drugih stipendija,

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima čiji je osnivač Općina Primošten odnosno Dječjem vrtiću Općine Primošten s bilo koje osnove.

 

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13),
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

 

 

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2016 dodjeljuje se ukupno 8. (osam) stipendija od toga 4. (četiri) učeničke i 4. (četiri) studentske stipendija.

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a,

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. redovan upis u narednu godinu studija (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13)

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje 8. dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 21. ožujka do 29. ožujka 2016. godine.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Stipendija se uplaćuje učenicima /studentima 15-og u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun otvoren kod banke po osobnom izboru korisnika stipendije.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena 3,50 uz predočenje dokaza-isprave Fakulteta za svaku slijedeću godinu.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Općinu o završenom školovanju radi zasnivanja radnog odnosa sa Općinom. U slučaju da stipendist iz opravdanih razloga ne može pronaći zaposlenje u  Općini Primošten u roku od godine dana od dana završetka studija, korisnik stipendije može prihvatiti i zaposlenje na području Šibensko-kninske županije uz obvezu vraćanja stipendije Općini.

Stipendist nema obvezu rada u Općini Primošten ukoliko Općini jednokratnom isplatom vrati ukupni iznos isplaćene mu stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako: odbije ponuđeno zaposlenje sukladno članku 16. ove Odluke, jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog ugovorom, bez opravdanog razloga i u roku utvrđenom ovom odlukom Općini ne dostavi podatke o tijeku školovanja odnosno završenom školovanju, ukoliko ne završi školovanje u za to predviđenom roku, se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih i neistinitih podataka, prekine školovanje ili promijeni studij, ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše narednu školsku/akademsku godinu, ukoliko ne dostavi dokumentaciju. Nastupanjem ovih okolnosti stipendist je dužan Općini vratiti stipendiju. Stipendija se vraća Općini u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana uvećana za kamate. Postupak za naplatu odnosno vraćanje stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja, vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 


 

Dostaviti:

 

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana

Natječaj za davanje na korištenje općinskih površina za 2016.

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina otvoren je od dana 15. ožujka (utorak) 2016. godine i traje do 30. ožujka (srijeda) 2016. godine s mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom: PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Dodatne informacije:

Odluka o raspisivanju natječaja

Ostale odluke

Zamolba za dodjelu površine

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

               
      Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Gradsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN donosi  
               
  URBROJ:    
  KLASA: VM – 4/16    
               
  R J E Š E N J E  
  O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA  
               
  Na području Općine PRIMOŠTEN određuje se sljedeće biračko mjesto:  
               
               
  1.) BIRAČKO MJESTO 1 u: OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN, SPLITSKA 14  
               
    koje obuhvaća birače  srpske nacionalne manjine  
               
    s prebivalištem u gradu/općini:  PRIMOŠTEN  
               
               
             
               
        Predsjednica/predsjednik  
         

 

Iris Živković v.r.

     
           
               
  1    

 

Poziv za sazivanje 18.sjednice Općinskog vijeća

 

Klasa: 021-06/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 25. veljače 2016. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET:Poziv za sazivanje 18.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 07. ožujka  (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu,

Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31.

prosinca 2015. godine

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova

predstavničkog tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

b/ Prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava  za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2016. godinu

 

 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  u
    dijelu koji se odnosi na Općinu Primoštenu od strane RH Državnog ureda za reviziju

Područnog ureda Šibenik

 

4.  Prijedlog  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  Općine Primošten
     – uspostava Registra nekretnina Općine Primošten
 1. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Primošten

 

 1. Prijedlog II. Izmjene i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnih prostoran u

vlasništvu Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje između Općine Primošten i Male

Dvorniky ( Slovačka Republika)

8.Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2016. godinu

9. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu

 

10.Prijedlog Odluke o VII. Izmjeni i dopuni Odluke o naknada za korištenje javnih površina

 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2016. god
 1. Suglasnost na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-6 od

dana 18. siječnja 2016. i sklopljeni Ugovor o javnoj nabavi Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-15-7 od dana 01. veljače 2016. za radove asfaltiranja  u površini od 20000m2

u više navrata i po potrebi na području Općine Primošten

13. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-115-6 od dana 28.  prosinca 20105.i sklopljeni Ugovor o  javnoj nabavi;

Klasa:  340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-16-7  od dana 22. siječnja 2016. za opskrbu

električnom  energijom

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

15. Suglasnost na Plan nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

 1. Prijedlog Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog poduzeća „Bucavac„

za 2016. godinu

 1. Prijedlog Komunalnog poduzeća „Bucavac„ o otpisu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2015.godinu.

 1. Prijedlog Odluke o vantroškovničkoj nabavi zamjenskog betona višeg razreda tlačne

čvrstoće  C30/37  po naknadnom pismenom zahtjevu projektanta   Aron Varge dipl. ing.

arh. –  Gl. projektanata za projekt“  Spomenik Gospe od Loreta – I faza građenja „ i

obavijesti imenovanog nadzora u osobi Željko Radovčić dipl ing. građ.  / sl. zapr.

pod red. Br. Pošiljke 467/

  20. Prijedlog Odluke o Popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove  za predškolski odgoj

za Općinu Primošten s

b/ Odlukom   Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  o raspodjeli sredstava namijenjenih

sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi  koji se ostvaruju

u dječjim  vrtićima / dijelu koji se odnosi na DV Općine Primošten/

22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja jedinica lokalne samouprave sa područja

Šibensko kninske županije / u dijelu koji se odnosi na Općinu Primošten/ za 2015. godinu

provedbi Plana Gospodarenja  otpadom  na području Općine Primošten za 2015. godinu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi naplatnih automata za parkirališta u Primoštenu

  24. Prijedlog Odluke o poduzimanju predradnji u svrhu brže realizacije izgradnje podzemne

garaže ulici u Primoštenu nasuprot ambulante

25.Zahtjev “PRIMOŠTEN ODVODNJE” d.o.o. za doznaku sredstav kapitalne pomoći

s osvrtom na prethodne  tijekom 2015. i nova dva/

26. Prijedlog Odluke o doznaci prikupljenih sredstava naknade za priključak

„PRIMOŠTENODVODNJI“ d.o.o. sukladno djelatnosti za koju je  registrirana

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o dugoročnom kreditu Broj Ugovora:

151119358229 od dana 16.02.20016. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na  pozajmicu  S.D.  „LIGNJA“ Primošten iz Primoštena

29.Suglasnost na Odluke o nabavi vantroškovničkih radova:

a/na nogometnom igralištu kod OŠ”PRIMOŠTEN”

b/ uređenja partera Ulice Josipa bana Jelačića u Primoštenu 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Dodatak Ugovora o kupoprodaji Br. 3 sklopljen

između Općine Primošten i „ABISAL-a“d.o.o.

31.Suglasnost Općinskog vijeća na sklapanje  Ugovora o pravu korištenja  i sufinanciranju

uređenja  čest. zem. 2144/2 između Općine Primošten i „ Primošten“d.d.

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zastupanju sklopljen između Općine Primošten

i Odvjetnice Katje Jajaš

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sponzorstva i donacije isplaćene tijekom 2015.godin

b/ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na isplate jednokratne novčane naknade tijekom

 1. godine
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o bagatelnoj nabavi

tijekom 2015. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Sporazum Općine Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“

a/ o nabavi urbane opreme za Trg don Ive Šarića u Primoštenu

b/ o nabavi pametnih klupa s internet paketom i instalacijama

36.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine Primošten

za 2016.godinu

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten  za 2015.godinu

38.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine

Primošten za 2015. godinu.

 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

40..Prijedlog V. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika JUO

Općine Primošten.

41. Prijedlog Odluke o određivanju imena dvaju novoformiranih ulica na području Primoštena

42. Prijedlog Odluke o visini stipendije učenika studenata s područja Općine Primošten za

školsku i akademsku  2016. godinu

43. Zapisnik s Odlukama 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

44. Prijedlog Odluke o nabavi nastavka radova preslagivanja te slaganja i ugradnje novog

poteza „đige“ radi zaštite obalnog dijela

45.Izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu 

 1. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Primošten u inicijativu pokretanja lokalne

akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko kninske županije           

 1. Zamolba „TOMMY“ d.o.o. za oslobađanjem od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

48..Zamolba Obrta za trgovinu „SIR ALEX“ Vl. Mario Đurić

 1. Zamolba Ante Nižić /Antuka/za oprost dugovanja računa za parking
 1. Zahtjev Jagode Špoljarić za kupnju dijela nekretnine označene kao 2069/1

51. Paket zamolbi za komunalni doprinos

Event. Ispr.:

/ na znanje vijećnicima /

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 07. ožujka 2016. godine

 1. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Prijedlog Odluke o otvaranju poslovnog računa Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka vraćanja  u zemljišno knjižno vlasništvo čest.

zgr. 1456 k.o. Primošten

  55. Zamolba neprofitne i volonterske udruge za mlade P.A.R.K.  za sklapanjem Ugovora

s Općinom Primošten za  organizaciju projekata Kulturaljka 2016 i Regius #6

  56. Zamolba Zdravka Dželalija za oslobađanjem od plaćanja kamata po ispostavljenom

rješenju za plaćanje naknade za priključenje objekta na komunalne vodne građevine

 57. Zamolba za postavljanje tende  PERGOLA i zatvoreni štekat na javnoj površini

a/ Silvijo Jurić Pizzeria „FORTUNA“

b/ Frane Mrduljaš PRIMO SUBITO j.d.o.o.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Izrada strategije razvoja Općine Primošten do 2020.godine

Dana 20.veljače 2016. godine u 13,00 sati u zgradi Općine Primošten održat će se radionica o strategiji razvoja Općine Primošten do 2020.godine.

 

Prezentacija je otvorena za sve stanovnike Općine ,predstavnike gospodarskog i civilnog društva,sve moguće korisnike EU fondova i sredstva ,od poduzetnika koji planiraju ulagati u proizvodnju ili turizam,poljoprivrednika na ruralnom području koji planiraju ulagati u projekt povećanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade,te ruralni turizam te sve udruge civilnog društva.

UHY savjetovanje d.o.o.

Općina Primošten

Osposobljavanje prometnih redara na Policijskoj akademiji

Poštovani,

Molimo sve zainteresirane mlađe osobe koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu, zdravstvenu sposobnost te položen vozački ispit za B kategoriju koji bi se željeli osposobiti na Policijskoj akademiji za zvanje prometni redar, da se do 12. veljače 2016. jave u prostorije Općine Primošten.

Sa štovanjem,

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskih subjekata u 2016. godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini KLASA: 402-07/16-01/1; Ur.broj:2182/1-06-16-1 od 12. siječnja 2016. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016.godini

 

 

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će  poticajna  sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

– marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2016. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,

–  troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

 

II.

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

 

III.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

 

IV.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na  adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2

22 000 Šibenik, uz naznaku:

„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2016. godini“

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2016.g.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

 

 

  Upravni odjel za gospodarstvo

                                                                           Šibensko-kninske županije 

 

 

KLASA:402-07/16-01/1

Ur.broj:2182/1-06-16-2

Šibenik, 12. siječnja 2016.

Obrazac

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten za 2016. godinu; KLASA: 112-02/16-02/1 URBROJ: 2182/02-02-16-1 od dana 18. siječnja 2016. godine, Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

I

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno – 40 sati tjedno), prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 

 

 1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, dva izvršitelja

 

 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

uz uvjet poznavanja rada na osobnom računalu

 

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

 

II

 

            Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

 

III

 

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:

 

 • Životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6. mjeseci – može i preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidat/kandidatkinja koji/a prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.

 

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Primošten, provodi se u okviru programa hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

 

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7., Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave ovog poziva.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

 

NAČELNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • HZZ Područni ured Šibenik, mail-om,
 • Oglasna ploča Općine Primošten, ovdje,
 • Arhiv,
 • Objava na internetskoj stranici općine, www.primosten.hr

 

 

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten za 2016.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br: 3/13 i 5/13), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12), načelnik Općine Primošten, dana 18. siječnja 2016. godine donosi:

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

U OPĆINI PRIMOŠTEN ZA 2016. GODINU

 

 

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam tri (3) osobe, od čega:

 

– Jedna (1) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, pravnog smjera.

– Dvije (2) osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ekonomske struke.

 

Popis radnih mjesta za čije se poslove osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

 

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj stranici Općine Primošten www@primosten.hr.

 

                                                                                             

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 18. siječnja 2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                       Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7.

Primošten 22 202

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI PRIMOŠTEN U 2016. GODINI

 

TABLICA

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

SLUŽBA I NAZIV

RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA

I STRUKA

BROJ

ZAPOSLENIH

SLUŽBENIKA

STRUČNA SPREMA

SLUŽBENIKA

GODINE STAŽA

SLUŽBENIKA

BROJ OSOBA ZA STRUČNO

OSPOSBLJAVANJE

PRAVNA SLUŽBA Magistar struke

pravnog smjera

 

1 VSS 10 1
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Stručni suradnik za računovodstvo

Preddiplomski sveučilišni studij ili

stručni studij u trajanju od najmanje

tri godine ekonomske struke.

 

1 VŠS 11 2

 

 

 

 

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-2

Primošten, 18. siječnja 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za komunalnog redara

KLASA: 112-03/15-03/1

URBROJ: 2182/02-03-15-4

Primošten, 10. prosinca 2015. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20-22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, u postupku provođenja natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent komunalni redar, objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja is sposobnosti – testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam na neodređeno vrijeme službenika u službu na radnom mjestu referent komunalni redar, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja:

 

 1. Ivica Babačić, Rtić I br. 13., Dolac
 2. Ivo Jurković, Istarska 18., Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijem službenika u službu Klasa:112-02/15-02/1 Urbroj: 2182/02-03-15-3 od dana 4. prosinca 2015. godine, obavještavaju se kandidati da će se testiranje kandidata održati dana 16. prosinca 2015 godine s početkom u 12,00 sati, u službenim prostorijama Općine Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Predsjednica

Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

 

 • Oglasna ploča, ovdje
 • Web stranica Općine Primošten info@primosten.hr
 • Pismohrana, ovdje

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUP Primošten

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj

153/13), Odluke o dopuni Odluke o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 4/14) objavljenoj u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/15) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 27. studenog  2015. godine donosi:

 

 

Z A K LJ U Č A K

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za  ponovnu javnu raspravu

 1. Utvrđuje se Prijedlog 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za ponovnu  javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu ponovne javne

rasprave sukladno članku 96. stavku 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju  („Narodne

novine“broj 153/13) u trajanju od 8 dana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da dostavi posebnu pisanu

obavijest o vremenu održavanja ponovne  javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona o

prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13).

 

 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku

Općine Primošten“broj 7/15, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:

www.primosten.hr

.

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-63

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Primošten, Sv. Josipa broj 7

Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

 

 

OBJAVA

PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

 

1.Ponovna javna rasprava o prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 11. prosinca 2015.    do

 1. prosinca 2015. godine.

 

 1. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u

Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do sati do 15,00

sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.

 

 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 11.prosinca / petak/ 2015.godine

s početkom u 11,00 sati  u  prostorijama Općine Primošten.

 

 1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i

vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa

danom  21. prosinca 2015. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten – Općinski

Načelnik , Sv.Josipa broj 7, 22 202 Primošten.

 

 1. U tijeku trajanja ponovne javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na

istaknutom mjestu bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti

svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

 

 1. Objava ponovne javne rasprave, sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju  „Narodne novine“ broj 153/13)  objavit će se u „Službenom  vjesniku Općine Primošten“broj 7/15,  „Slobodnoj Dalmaciji, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva  i prostornog uređenja  te službenim  stranicama  Šibensko kninske županije .

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-64

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                          NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Poziv za 17.sjednicu Općinskog vijeća

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

 

Klasa: 021-06/15-01/17

Ur.broj: 2182/02-01-15-1

Primošten, 01. prosinca 2015. godine

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 17.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 17. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  11. prosinca  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00  sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2016. godinu/

 

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Općine Primošten

      Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 11. prosinca 2015. godine

3. Prijedlog Srednjoročnog trogodišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine

Primošten  za razdoblje od 2016. do 2018. godine

4.Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne poslove Općine Primošten za 2016.

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za linijski prijevoz putnika

na području Općine Primošten

a)Prijedlog Odluke o broju koncesija za linijski prijevoz na području Općine Primošten

 6. Prijedlog Odluke o nabavi kamenarskih radova za Ulicu bana Josipa Jelačića u Primoštenu

7. Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe Općine Primošten

8.Prijedlog Odluke o nabavi radova proširenja put Podgreben-Odašiljač /vrh/ u dužini od 2000 m širine 7

9. Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

10.  Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

 1. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

   12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016.

  13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2016. godinu

  14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka  ostvarivanja prava na naknadu za korištenje

nekretninama u vlasništvu Općine Primošten

 1. Pismo namjere„ CASTA ADRIA“ za financiranjem uređenja građevinskog zemljišta

 17.Prijedlog Odluke  o VI Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

18.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika o pripremi i  organizaciji prigodnog

domjenka  uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2016.  godine

 

             

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča

 

Obavijest i upute kandidatima -referent komunalni redar

KLASA: 112-02/15-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-3

Primošten, 4. prosinca 2015. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Uz natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Referent komunalni redar

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Referent komunalni redar o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, načinu testiranja i području testiranja za radno mjesto referent komunalni redar:

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Nadzire provođenje odluka i drugih akata tijela Općine iz oblasti komunalnog gospodarstva (poslove održavanja komunalnog reda, kontrole korištenja javih površina, prati rad koncesionara  te drugih izvođača radova) i podnosi izvješća o radu i zatečenom stanju, obavlja poslove u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, sudjeluje u pripremi akata u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju poslove komunalne djelatnosti u cilju učinkovitog korištenja javnih površina, osigurava uvjete za gospodarski, društveno ekonomski i drugi razvitak te temeljem uočenog stanja predlaže mjere u cilju unaprjeđenja života stanovnika, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda, postupak po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja, vodi postupak izmjene rješenja ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom tijelu. Provodi nadzor nad radovima na javnim površinama, naplaćuje mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima, nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima te obavlja i druge poslove koji mu se povjere po nalogu načelnika i pročelnika.

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda radi i stručnih tehnika.

Podaci o plaći

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Referent komunalni redar određen je u članku 1. Odluke o IV Izmjeni i dopune  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/15-01/1 Urbroj: 2182/02-01-15-5 od dana 27. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/15) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Referent komunalni  redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,19 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

PODRUČJA PISMENOG DIJELA TESTIRANJA:

Područje pismenog dijela testiranja čine opći dio i posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/0160/01129/05109/07,125/0836/0936/09150/11144/1219/13

Zakon o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/0848/1074/1180/13,158/13) i

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».
POSEBNI DIO:

1. Odluke o komunalnom redu Općine Primošten  (“Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije”, broj 13/09) i čl. 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13)
Odluka se može pronaći na web-stranici Općine Primošten www.primosten.hr i u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije koji je dostupan na web stranici županije Šibensko kninske

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

O tome obavijest kandidatima putem:

 • oglasne ploča, ovdje
 • web stranice Općine Primošten primosten.hr

Poziv za sudjelovanje u izradi strategije razvoja Općine Primošten

Poštovani građani,

dana 26.studenog 2015. godine u 13, 00 u zgradi Općine Primošten održat će se prezentacija i radni sastanak u svrhu definiranja ciljeva prioriteta i mjera razvojne strategije Općine Primošten. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u odlukama o razvoju Općine do 2020.godine.

Na istu temu u zgradi Općine održat će se drugi sastanak radne skupine za izradu lokalne razvojne strategije LAG-A MORE 249 za razdoblje 2014-2020. sa početkom u 10,00 sati .

Dođite, educirajte se o korištenju EU fondova, iznesite svoje želje i primjedbe.

Uhy savjetovanje d.o.o.

Natječaj za prijem u službu komunalni redar

KLASA: 112-02/15-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-1

Primošten, 17. listopada 2015. godine

Na temelju članka 5. U svezi članka 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. Stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, raspisuje;

NATJEČAJ

Za prijam u službu na radno mjesto: referent komunalni redar, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja. Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14 i 5/15) godine privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

Posebni uvjeti:Srednja stručna sprema prometnog, tehničkog i drugog odgovarajućeg smjera (SSS), najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računa i vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku), dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“, dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima računovodstva i financija, dokaz o obavljanju rukovodećih poslova), preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati dok se kandidati ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem. Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, s naznakom „Za natječaj za prijem Referent komunalni redar“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno na adresu Općine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                           OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                   PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za stručno osposobljavanje u Općini Primošten

KLASA:112-06/15-02/1

URBROJ: 2182/02-02-15-2

Primošten, 17. studenog 2015. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2015. godinu; KLASA: 112-02/14-02/1 URBROJ: 2182/02-02-14-1 od dana 21. studenog 2014. godine, Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje:

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

I

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno – 40 sati tjedno), prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, jedan izvršitelj
 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

uz uvjet poznavanja rada na osobnom računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. I 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

II

 

            Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

III

 

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6. mjeseci – može i preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidat/kandidatkinja koji/a prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Primošten, provodi se u okviru programa hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7., Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave ovog poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • HZZ Područni ured Šibenik, mail-om,
 • Oglasna ploča Općine Primošten, ovdje
 • Arhiv,
 • Objava na internetskoj stranici općine, www.primosten.hr

Javni poziv za financiranje programa Udruga građana za 2016.

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik

Općine Primošten, dan 16.  studenog  2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2016. godini

 

Članak 1.

Načelnik Općine Primošten raspisuje Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz

Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i

manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2016. godine, a za

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.

 1. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Primošten financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temeljen na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • Da su registrirane temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14), te da

je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području

Općine Primošten,

 • Da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u Općini Primošten,
 • Da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje šest (6) mjeseci, što treba biti razvidno iz

Statuta udruge i realiziranih programa,

 • Da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,

 • Da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.
 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 1. 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;
 1. 2. Tehnička kultura,
 1. 3. Sport:
 2. natjecanja,
 3. sport i rekreacija građana,
 4. rekreacija osoba s invaliditetom,
 5. sport i rekreacija djece i mladeži;
 1. 4. sustav zaštite i spašavanja,
 2. zdravstvo i socijalna skrb:
 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s

invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,

 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa

starijim osobama,

 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive

skupine,

 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za

rad s tim osobama,

 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,

 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 1. 6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Primošten.

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa,

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice,

promicanje Primošten na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijavnice se mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine Primošten: www.primosten.hr.

Uz prijavnicu potrebno je priložiti Financijski plan te Plan rada za 2016. godinu.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili

na broj telefona 022/ 571- 905.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom

obrascu prijavnice, neće biti razmatrane.

Članak 6.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku

Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.

Udruge koje su u 2015. godini koristile potporu Općine Primošten dužne su uz prijavu dostaviti i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za 2015. godinu.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava je 20. prosinca 2015.godine.

Članak 8.

Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo

koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima

odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu.

Prihvaćeni programi biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Općine Primoštenu

 1. godini.

Članak 9.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na

adresu: OPĆINA PRIMOŠTEN Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22 202 Primoštena.

Članak 10.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten, na službenoj web-stranici

Općine Primošten, te u „Službeni vjesnik Općine  Primošten“.

 

KLASA: 402-01/15-01/06

URBROJ: 2198/28-02-15-l

Primošten, 16. studeni 2015.

 

                                                                          NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe  Petrina

PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆINU PRIMOŠTEN ZA

 1. GODINU
 2. OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU PROGRAMA

Naziv predlagatelja programa korisnika sredstava (UDRUGE)

Adresa, telefon, telefax:

e-mail adresa:

Web adresa:

Broj žiro računa IBAN:

Matični broj:

OIB:

Odgovorna osoba:

Status predlagatelja

 • Ustanova u kulturi
 • Udruga
 • Umjetnička organizacija
 • Ostalo – _______________________

PROGRAMSKA DJELATNOST (molimo označite samo jednu djelatnost)

 1. a) šport
 2. b) Udruga mladih
 3. c) Braniteljska udruga
 4. d) Gospodarska udruga
 5. e) Knjižnična djelatnost
 6. f) Kulturno-umjetnički amaterizam
 7. g) Redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
 8. h) Glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 9. i) Poticanje likovnog stvaralaštva
 10. j) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
 11. k) časopisi i književne manifestacije
 12. l) muzejsko-galerijska djelatnost
 13. lj) nova medijska kultura
 14. PODACI O PROGRAMU (ako ima više programa, za svaki program se

dostavlja posebna prijavnica)

NAZIV PROGRAMA:

DETALJAN OPIS PROGRAMA:

MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA:

VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAMA:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA

(specificirani troškovnik obavezno priložiti)

UKUPAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA (U KUNAMA)

PLANIRANI PRIHODI IZNOS

– sredstva općine

sredstva Županije

– sredstva Ministarstva

– vlastita sredstva

– sredstva sponzora i donatora

– sredstva iz ostalih izvora

UKUPNO

Datum prijave: ____________________________.

MP Odgovorna osoba

(podnositelj prijave)

_________________________________

Privitak:

 1. Financijski plan za 2016. godinu
 2. Plan rada za 2016. godinu
 3. Izvješće o utrošenim sredstvima u 2015. godini

Poziv za 16.sjednicu Općinskog vijeća

                                                              ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

-SVIMA-

                                                                                             

PREDMET:Poziv  za sazivanje 16.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 16. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  20. studenog  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00  sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

 

Predloženi dnevni red:

1 . Prijedlog Odluke o nastavku  započetog projekta – II Faze Spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o uzimanja u zakup odgovarajuće hale na području

Zagreba za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade kipa u polistirenu za spomenik Gospe od Loreta u

Naravnoj veličini M 1:1

 1. Prijedlog Odluke o izradi polisterenskog pozitiva u mjerilu 1:1  kipa Gospe od Loreta

a prema umanjenom modelu izrađeno u mjerilu M1:20 uključujući izravno angažiranje

kipara Milun Garčević s ekipom koja će izraditi polistirenski pozitiv

 1. Prijedlog o nabavi materijala za izradu vanjske i unutarnje oplate (polistirenskog

negativa) skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu

6.Prijedlog Odluke  o radovima betoniranja AB montažnih segmenata u pripremljenim

oplatama  skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu uključujući i

transport i  i montažu segmenata autodizalicom

 1. 7. Prijedlog Odluke o nabavi usluge odgovarajućeg transporta  za potrebe dovršetka

projekta Spomenika Gospe od Loreta

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi i izradi mozaika za potrebe III Faze izrade spomenika Gospe

od Loreta

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godine
 1. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine

Primošten za 2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten / proč. tekst/

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  dugoročnog kredita/ proč. tekst/
 1. Prijedlog Odluke o odabiru za predmet nabave kredita u visini od 10.000.000,00 kuna

za financiranje   kapitalnih projekata Općine Primošten

 1. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude :  I FAZA RADOVA  – SPOMENIK

GOSPE OD LORETA  i suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova

rekonstrukcije i izgradnje preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu i

suglasnost na Ugovor o javnoj nabavi

16.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude u postupku javne nabave  radova

rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu i suglasnost na

Ugovor o javnoj nabavi

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova rekonstrukcije javne rasvjete na potezu Ulice

bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika za potrebe Općine Primošten u 2016. godini
 1. Prijedlog Odluke o izradi II. školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči
 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluge arheološkog istraživanja  na području planirane gradnje

spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade dvostranog reklamnog panoa i postavljanju istog na

zakupljenoj nekretnini u privatnom  vlasništvu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih ploča i cementa za potrebe radova  nastavka sanacije

šetnice duž poluotoka Velika i Mala Raduča u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi usluga prijevoza  tucanika na relaciji „Konjuška“ d.o.o.  –

odredišne plaže na području Općine Primošten s razastiranjem i planiranjem  prevezenog

materijala

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police osiguranja za poslovnu zgradu čest. zgr. 2189/3 k.o.

Primošten, u  naravi Zdravstvene stanice u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi police kolektivnog osiguranja od nesretnog slučaja
 2. Prijedlog Odluke o nabavi projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta u Primoštenu
 1. Zamolba za refundaciju troškova  pripreme i organizacije  ovogodišnje manifestacije

„Primoštenske užance – Vadalj 2015“

28.Zahtjev Boćarskog  kluba „PRIMOŠTEN“ za sufinanciranje   dijela troškova u

sezoni 2015/16

29.Zahtjev  Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice Šibenik za korištenjem  sredstava iz

Proračun a   Općine Primošten s  Financijskim Planom izvršenja financijskog plana 2009

– 2015 i Programom  aktivnosti HGS  Stanice Šibenik  / s pojašnjenjima,  financ. Planom

i  komentarima/ za 2016. godinu

 1. Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2015. godini
 1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite

opće namjene Općine Primošten

 1. Uputa Ureda državne uprave ŠKŽ u svezi nadzora zakonitosti općeg akata Odluke o VI .

Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa  na području Općine Primošten

 1. Odluke o zajedničkom projektu novog parkinga u Primoštenu

35 .Zapisnik s Odlukama 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnje izvješće o Ostvarivanju Plana i programa

rada za pedagošku godinu 2015/16. i na Kurikulum  Dječjeg vrtića Općine Primošten za

pedagošku godinu 2015/16.

37.Suglasnost na Odluku o izboru člana Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine

Primošten iz reda odgojitelja i stručnih suradnika

38.Zapisnik s Odlukama 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Godišnji Plan i program odgojno obrazovnog

rada za pedagošku godinu 2014/15.

 1. Prijedlog za izmjenu osnivačkog akta sukladno važećem Zakonu o predškolskom odgoju

i obrazovanju te odgovarajućim važećim  standardima

41 Prijedlog Izmjene i dopune odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015.

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

43.Ugovor o zakupu dijela nekretnine u privatnom vlasništvu Općina Primošten i Srećka

Belamarić, Klasa: 410-15/14-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-7 od dana 23. rujna 2015.

 1. Suglasnost na Sporazum Općine Primošten i Obrta za građevinarstvo i prijevoz „Gradnje

Sabljić „ od dana 16. listopada 2015. i Ugovora o cesiji / CESTAR d.o.o.  iz Splita/ od

Dana 26.10.2015. godine

 1. Poziv Gradonačelnika Paolo Nicolletti u ime Grada Loreto na sudjelovanje u projektu

promicanja, obnove i vrednovanja  „Loretskih hodočašća“ na EU razini

 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa nekretnine za potrebe građenja zgrade

višenamjenskog centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu

47.Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja zgrade višenamjenskog centra u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o izradi idejnog rješenja i po potrebi komplet projektne

dokumentacije za Akvarij u Primoštenu

 1. Financijsko Izvješće S.D. LIGNJA“ Primošten za period od 01.01. do 31.08. 2015.
 1. Zamolba Ređine Huljev za otpis zatezne kamate po presudi P-1865/13 Općinskog suda u

Šibeniku

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici

Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o financiranju radova rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Bana

Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi asfalta u površini od 10000m2 po potrebi u više

navrata  na području Općine Primošten

Paket zamolbi za komunalni doprinos

 na znanje: ISPRAVAK TAJNIKA 1, 2 i 3.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten
 9. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 10. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 11. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 13. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten

Konzultacije o EU fondovima i programima u Općini Primošten

Konzultacije o EU fondovima i programima

Želite saznati više informacija o energetskoj obnovi kuća? Kako izgraditi bazen uz bespovratne državne poticaje? Kako se zaposliti ili studirati u EU? Kako do 15 000 € bespovratne potpore za Vaš OPG? Kako postati član LAG-a?

Odgovore na ta i još druga brojna pitanja potražite u ponedjeljak 2. studenog 2015. godine u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7, dvorana pored Knjižnice.

Informacijski centar Europe Direct Šibenik te Lokalna akcijska grupa More 249 (LAG More 249) bit će mještanima Primoštena i okolice na raspolaganju u vidu konzultacija od 10 do 12 h.

Informacijski centar Europe Direct Šibenik pruža informacije o EU te omogućava komuniciranje građana Šibenika i Šibensko-kninske županije s institucijama EU kako bi se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u relevantnim pitanjima. Tijekom 2015. godine ovaj centar je organizirao brojna edukativna događanja o europskim programima, fondovima i politikama te je svakodnevno bio na usluzi posjetiteljima u vidu pružanja informacija o EU. Centar svakodnevno pruža sve bitne informacije o Europskoj uniji općenito, kao i o njezinim politikama i programima, te pravima i mogućnostima za građane, uključujući i mogućnosti financiranja na regionalnoj i lokalnoj razini.

Lag more 249 osnovan je u listopadu 2013. godine s ciljem osiguranja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju gospodarstva i lokalne zajednice, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.

Ovom prigodom pozivamo sve zainteresirane da u ponedjeljak 2. studenog svrate do Općine Primošten te da se informiraju o pravima i mogućnostima koje im pruža EU.

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ODGOVARAJUĆE HALE

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća o započinjanju  radova građenja spomenika  Gospi (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15) Načelnik Općine Primošten dana  22. listopada  2015. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

                    o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe

                                 izrade modela kipa Gospe od Loreta 

 

 

 1.Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade modela kipa  Gospe od Loreta, sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji  „Spomenik Gospe od Loreta“.

Odgovarajućom zatvorenom halom smatra se skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne površine od najmanje 100m2 sa obaveznom širinom  ulaza od 4m i visinom od 15m  u jednom  dijelu uz ostavljenu mogućnost korištenja  dodatno natkrivenog  prostora     u neposrednoj blizini  zatvorene hale površine od najmanje 100m2 po potrebi  na rok od 2 mjeseca.

2.Planirani rok trajanja zakupa hale: 18 mjeseci s početkom  korištenja od 01. studenog 2015. godine.

 

3.Namjena korištenja hale tijekom  zakupa:

– za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 prema umanjenom modelu

izrađenom u mjerilu M1: 20 uključujući i

-obradu betonskih elemenata mozaikom.

 

4.. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 

5.S odabranim  ponuditeljem Općina Primošten  sklopit će Ugovor o  zakupu hale

 

6.Pisana ponuda mora da sadrži:

a/   podatke o Ponuditelju i to:

–  ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice / fiz. osobe/ odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući

registar / za pr. osobu/

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja se daje u zakup uz ispunjen uvjet

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup / iznos mjesečno  i za  cijeli rok trajanja zakupa/

–  prijedlog modaliteta plaćanja

   Podnošenjem svoje  ponude Ponuditelj prihvaća:

 • uvjete iz ovog Javnog  poziva,
 • podrazumijeva se da je voljan omogućiti obilazak ponuđenog prostora hale koju kao zainteresirana fizička ili pravna osoba nudi u zakup Općini Primošten / Zadužuje se akademskog  kipara Milun Garčević  iz Zagreba da prema uputama i u ime općine po prethodnoj najavi  a za potrebe  donošenja  Odluke  o prihvaćanju i odabiru hale / u sklopu nastavka  angažmana dotičnog  umjetnika inače   zaduženog na realizaciji II Faze projekta „ Spomenika  Gospe od Loreta“ /obiđe ponuđeni prostor hale  te dostavi povratnu informaciju Općini Primošten da li prostor odgovara uvjetima za potrebe  autorskog  djela umjetnika.
 1. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

 • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 30. listopada 2015. / petak/ godine

najkasnije do 14;00 sati

 • način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju na dokaziv način/ poštom ili osobno / na protokol JUO Općine

Primošten, zaključno  do  15,00  sati, bez obzira na način dostave. Odabir načina dostave

Rizik je Ponuditelja.

 1. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji u postupku.

 

 1. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

 1. Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru i zakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-901; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:info@primosten.hr

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

Klasa: 410-15/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-4

Primošten,  22. listopada 2015. godine

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

Ankete za izradu strategije razvoja Općine Primošten

Molimo sve zainteresirane stanovnike Općine Primošten da ispune anonimnu anketu u svrhu izrade strategije razvoja Općine Primošten.

Anketu možete ispuniti online na sljedećem linku: LINK.

Anketu možete i isprintati sa ovog linka te je ubaciti u sandučić “Pritužbe i pohvale” lociranom na glavnom ulazu u zgradu Općine Primošten.

Isprintanu anketu možete preuzeti i u hodniku zgrade Općine.

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 551-06/15-02/01
URBROJ: 2182/02-03/10-15-1
Primošten, 14. rujna, 2015. god.
OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2015. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2015. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14), na drugačiji su način regulirana prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrijeva.

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do 30. rujna, 2015. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože: POTVRDU O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU OD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK ZA 2015. I PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili u pisarnici Općine Primošten svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.
Obrazac za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK
Stipe Petrina

Poziv za sazivanje hitne 15.sjednice Općinskog vijeća

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET:Poziv za sazivanje hitne sjednice 15.sjednice općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana   26. kolovoza (srijeda) 2015. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 1. Zaključak o razmotrenoj zamolbi Zdravka Mikelin za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa i  Odluci o prihvaćanju zamolbe Zdravka Mikelin koju je Općinsko vijeće donijelo na održanoj 5. sjednici od dana 28. veljače 2014. godine 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Klasa: 021-06/15-01/10

Ur.broj: 2182/02-01-15-1

Primošten, 26. kolovoza 2015. godine

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv na javnu raspravu i javno izlaganje o Prijedlogu VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

  Javna rasprava i javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten  

 

                  Sukladno članku 96. i 97. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) pozivate se na  javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

– Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajat će od 21. kolovoza do 28. kolovoza 2015. godine.

– Prijedlog Plana će biti izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa br. 7, u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom

– Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 25. kolovoza 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten – Ured načelnika.

– Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 31. kolovoza 2015. godine, do 14:00 sati, na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

S štovanjem,           

                                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

Milan Erceg dipl.ing.