POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA OGRJEVA ZA 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 551-06/16-01/1

URBROJ: 2182/02-03-16-1

 

Primošten, 27.09.2016.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE NAKNADE TROŠKOVA OGRJEVA U 2016.G.

 

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do

30. listopada 2016. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

 1. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2016. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

 1. PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 2. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
 3. PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIĆENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

Zahtjev za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-4

Primošten, 29. kolovoza 2016. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 18/14, oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. S.U. iz Trogira
 2. S. K. G. iz Brodarice

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/16-03/2 Ur.broj: 2182/02-03-16-3 Primošten, od dana 29. srpnja 2016. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 5. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

                                                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

Dostaviti:

Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade kipa

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća o započinjanju  radova građenja spomenika  Gospi (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15) Načelnik Općine Primošten dana  10. kolovoza  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe

izrade kipa Gospe od Loreta u mozaiku

 

 

 

 1. Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade kipa  Gospe od Loreta u mozaiku, sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji za  „Spomenik Gospe od Loreta“.

Odgovarajućom zatvorenom halom smatra se skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne površine od najmanje 100m2  natkrivenog prostora sa obaveznom najmanjom  širinom  ulaza od m i visinom od 6 – 8 m   za vremenski period od 6 mjeseci s mogućnošću produljenja navedenog roka po stvarnoj ukazanoj potrebi .

 

2.Planirani rok trajanja zakupa hale: 6 mjeseci s početkom  od   01. rujna 2016. do 28. veljače 2017. godine

 

3.Namjena korištenja hale tijekom  zakupa:

– za potrebe  izrade  kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 prema modelu u stvarnoj veličini

uključujući i obradu betonskih elemenata mozaikom.

 

4.. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 

5.S odabranim  ponuditeljem Općina Primošten  sklopit će Ugovor o  zakupu hale

 

6.Pisana ponuda mora da sadrži:

a/   podatke o Ponuditelju i to:

–  ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice / fiz. osobe/ odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući

registar / za pr. osobu/

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja se daje u zakup uz ispunjen uvjet

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup / iznos mjesečno  i za  cijeli rok trajanja zakupa/

–  prijedlog modaliteta plaćanja

   Podnošenjem svoje  ponude Ponuditelj prihvaća:

 • uvjete iz ovog Javnog  poziva,
 • podrazumijeva se da je voljan omogućiti obilazak ponuđenog prostora hale koju kao zainteresirana fizička ili pravna osoba nudi u zakup Općini Primošten / Zadužuje se akademskog  kipara Milun Garčević  iz Zagreba da prema uputama i u ime općine po prethodnoj najavi  a za potrebe  donošenja  Odluke  o prihvaćanju i odabiru hale / u sklopu nastavka  angažmana dotičnog  umjetnika inače   zaduženog na realizaciji  projekta „ Spomenika  Gospe od Loreta“ /obiđe ponuđeni prostor hale  te dostavi povratnu informaciju Općini Primošten da li prostor odgovara uvjetima za potrebe  autorskog  djela umjetnika.

 

 1. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

 • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 23. kolovoza 2016. / petak/ godine

najkasnije do 15,00 sati

 • način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju na dokaziv način/ poštom ili osobno / na protokol JUO Općine

Primošten, zaključno  do  15,00  sati, bez obzira na način dostave. Odabir načina dostave

Rizik je Ponuditelja.

 

 1. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji u postupku.

 

 1. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

 1. Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru i zakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-901; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:info@primosten.hr

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

Klasa: 410-15/16-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-2

Primošten,  10. kolovoza 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objava korisnicima proračunskih sredstava

Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

Temeljem učestalih upita neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o obvezi dostave PROR-POT obrazaca, objavljujemo tumačenje nadležnog Ministarstva financija.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/2015.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti obrazac PROR-POT kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca (ogledni obrazac opisnog i financijskog izvještaja – str. 69).

Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

Obrazac  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Obavijest i upute kandidatima za natječaj u Općini Primošten za prijem u službu

 

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur. broj: 2182/02-03-16-3

Primošten, 29. srpnja 2016. godine

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za računovodstvo i financije

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise od značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o računovodstvu

-usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno pozivom. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10),
 5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15 i 134/15),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Natječaj za savjetnika za računovodstvo i financije

 

 

Klasa: 112-02/16-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 15. srpnja 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, I izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten 3/13, IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/02-14-02-1 3/14. godine), V izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten br. 3/14, VI Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Službeni vjesnik Općine Primošten br. 5/15, VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/16-02-1 Urbroj: 2182/02-02-16-1 godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za prijam u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik za računovodstvo i financije na neodređeno vrijeme.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije

 

 

Opis poslova:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

POSEBNI UVJETI:

 

Magistar struke ili stručni  specijalist  ekonomske struke. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35. st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

 

OPĆI UVJETI:

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama (Natječaj je objavljen u Narodnim novinama od 22.srpnja 2016). Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik(.Zamolbe se podnose do 30.srpnja 2016.)

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za sazivanje 21.sjednice Općinskog vijeća

 

 Klasa: 021-06/16-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 08. srpnja  2016. godine

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 21. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15.  srpnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Polugodišnje  Izvješće  o radu  Načelnika  Općine  Primošten  za  vremensko  razdoblje  od

 1. siječnja  do  30.  lipnja 2016. godine

 

2.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja poljskih putova

   /nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvijete

   na području Općine Primošten

 

4.Prijedlog III. Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

 

 1. Suglasnost na Dodatak Sporazumu o kupoprodaji nekretnina od dana 28. lipnja 2016.

 

 1. Prijedlog Odluke o uređenju  prometa

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na dijelu čest. zem. 19595/1 k.o.  Primošten

u Supljaku

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na području   Općine Primošten

na  čest.zem. 2144/5 i 2144/2 dijelu čest. zem, .k.o.  Primošten položene  neposredno do

devastiranoj  Hotela „

 1. Prijedlog III. Izmjeni i dopuni Pravilnika o  načinu i naplati  parkiranja   na

parkiralištima  na  području  Općine Primošten

 1. Suglasnost na Pravilnik  o  načinu  obavljanja  prometa  te  prijevoza  osoba  i  stvari  u

centar  Primoštena

 1. Izvješće neovisnog revizora  i  financijskog izvještaja o poslovanju „  PRIMOŠTEN

ODVODNJE“ d.o.o.  za 2015. godinu

12.Prijedlog  Odluke  o  nabavi usluga  prijevoza  od  autobusne  stanice  do  Zdravstvene

stanice  u Primoštenu        

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  odgovarajućeg materijala za izradu mozaika za potrebe

III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta

14.Prijedlog  Odluke o nabavi horizontalne i vertikalne  signalizacije, bojanja betona i

Betonskih  radova za 2. krak  Primoštena

15.Prijedlog   Odluke o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke

 1. Prijedlog Odluke o  davanju  suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na  donacije, sponzorstva

i novčane  naknade tijekom  2016. godine

18. Zamolba Dječjeg vrtića Općine Primošten zast. po zak. zast. Direktorici Eriki Nižić

Za   povećanje broja  djece  po  dobnoj  skupini   za 20%  / sukladno stvarnim  potrebama/

19. Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive

žrtava Dvanjke

 

20.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o.  za  sviranje   glazbe u živo na štekatu

 1. Zamolba „ KRISTINE „d.o.o. za  odgodu plaćanja najamnine  po Ugovoru od 10. travnja

20222 godine i Anexu osnovnog Ugovora, Klasa: 402-08/14-02/02; Ur.broj: 2182/02-01-

14-2/1 od  2014. godine

22.Zamolba  Šibenske biskupije Župe Sv. Jeronima iz Primoštena, Stanovi , Krčulj

23.Prijedlog Odluke o izradi  idejnog rješenja i komplet projektne dokumentacije nerazvrstane

prometnice  s infrastrukturom na predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4,

14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o izgradnji nerazvrstane prometnice s infrastrukturom na predjelu Plat

na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o.

Primošten

 1. Ponuda za domaćina polufinala Hrvatske „City games“ / Jadranskih igara 2016/ s

      Pismom namjere Alter media d.o.o.

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „Rekonstrukcije   vodovodne mreže  u Ulici bana Josipa  Jelačića u Primoštenu“

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „ Sanacije oštećenja  zida   glavne  sabirne  jame   uz kolektor  te  formiranja

školjere

DOPUNA  DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 15. srpnja 2016. godine

 

 28. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

29.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju  Proračuna Općine Primošten

 30. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten   za 2015. godinu

 

31.Prijedlog  III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana  upravljanja pomorskim  dobrom  na

Području Općine  Primošten  

  32.Prijedlog Odluke  o iznosu naknade  za korištenje javne površine  na području  Općine

Primošten za postavljanje reklama 

 1. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu  naplate parkiranja na području  Općine

Primošten,

 1. Prijedlog Zaključka o rashodovanju starog službenog mopeda „Piaggio“ registarskih

oznaka ŠI 241 CE

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanč

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv na predavanje Savjetodavne službe LAG”More 249″ dana 07.07.2016.

Poziv na predavanje Savjetodavne službe

 

LAG „More 249“ u suradnji sa Savjetodavnom službom, Sektor za programe i projekte u šumarstvu, poziva sve šumoposjednike, udruge civilnog društva i ostale zainteresirane građane na predavanje koje će se održati

07.07.2016. (četvrtak) s početkom u 18:30 u prostorijama Općine Primošten.

 

 

                                Korištenje državnih i EU fondova

                za izradu i održavanje šumske i protupožarne infrastrukture

 

 1. Financiranje radova u privatnim šumama iz sredstava OKFŠ-a

1.1.Financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika

 

 1. Mjere Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj –mjere vezane za šumarstvo

 

Mjera.4. Ulaganje u fizičku imovinu

 

 Podmjera 4.3. Potpora ulaganja u infrastrukturu vezanu za razvoj, modernizaciju  i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Operacija 3

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,:  između Od 10.000 do 1.000.000 EUR

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućit će bolji pristup šumskim područjima te povećati vrijednost šuma i šumskih zemljišta.

 

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 

Podmjera  8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Operacija 2

 

 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

.

 

Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šumarstva., stručna savjetnica za šume šumoposjednika

 

Javni natječaj o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 84/11, 90/11, , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  članka 45. Statuta  Općine  Primošten  („Službeni vjesnik  Općine  Primošten „  broj 3/13 i 5/13), članka 2. stavka 1. alineje 6. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine Primošten  „ broj: 6/13, 2/14, 3/15 i 3/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/16 ) Načelnik Općine Primošten  raspisuje:

 

                                                J A V N I  N A T J E Č A J

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK

1.Predmet natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na

području Općine Primošten.

2.Naručitelj: Općina Primošten-Načelnik Općine Primošten;  Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

   OIB: 16878804200, tel: 022/571-905; fax: 022/ 571.902; e-mail: info@primosten.hr

www.primosten.hr

3.Ugovor o povjeravanju predmetnih poslova sukladno članku 15. stavku 5 ZKG sklapa se na

četiri (4) godine

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se

dostavljaju u zatvorenoj omotnici„ na adresu Naručitelja uz naziv ponuditelja uz naznaku:

„Ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Primošten–NE OTVARAJ“.

 1. Ponuda mora sadržavati:

a/  Ponudbeni list –  osnovne  podatke o ponuditelju,  ime i prezime odnosno naziv , adresu,

matični broj  i OIB

b/ Troškovnik u izvornoj varijanti ovjeren i popunjen u svim stavkama jediničnom

cijenom bez  PDV-a, izraženom u kunama

c/ dokaze sukladno uvjetima natječaja kojim se dokazuje:

+  pravna   i poslovna  sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili  drugi  odgovarajući

registar  kojim  se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje  djelatnosti.

+   nekažnjavanje:

Izjava  kojom   odgovorna  osoba za sebe   i pravnu osobu izjavljuje  nekažnjavanost.

+   financijska i gospodarska  sposobnosti:

1.Potvrda  porezne  o  stanju  duga   ili istovrijedna isprava nadležnih  tijela  sjedišta

gospodarskih subjekata  kojom  ponuditelj  dokazuje da je  ispunio  obvezu plaćanja

svih dospjelih  poreznih  obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  , ne starija

od 30 dana do dana objave natječaja,

2.BON -1 a za Obrtnike  Izvješće za posljednje dvije  financijske godine u izvorniku  ili

u ovjerenoj preslici  ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja i

3.dokument izdan od bankarskih  ili drugih financijskih  institucija kojim  se dokazuje

solventnost  ponuditelja (BON -2) u izvorniku  ili ovjerenoj  preslici , ne stariji od 30

dana do dana  objave  natječaja

+    tehnička  i kadrovska  sposobnosti:

1.Popis ugovora o  istim radovima izvedenim tijekom posljednje tri godine

koje prethode 2016. s potvrdom  naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi poslova

uključujući i podatke o vrijednosti radova

2.Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj  sposobnosti za izvršenje predmetnih

poslova / s  popisom zaposlenika s  obrazovnom  i stručnom  spremom – minimalno

5 djelatnika u stalnom  radnom  odnosu / dokazuje preslikom  radnih  knjižica /    i

popisom mehanizacije, alata i ostale opreme / minimalno  1 ispravno vozilo s

platformom odnosno auto košarom za rad na visini te 2 ispravna  vozila za prijevoz

ljudi, opreme i materijala/ dokazuje dokazom o vlasništvu/

3.Izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da je spreman u svakom

trenutku, po pozivu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

intervenirati na hitnim popravcima i otklanjanjima eventualnih problema na javnoj

rasvjeti, a u svrhu normalnog funkcioniranja javne rasvjete.

+   jamstva

 1. za ozbiljnost  ponude / ponuditelji su obvezni  dostaviti bezuvjetno na „ prvi poziv „ u

„bez prigovora“   bankarsko jamstvo  za  ozbiljnost  ponude na iznos  od 20.000,00  kuna  (  slovima:  dvadesettisućakuna ) s rokom  valjanosti    najmanje od 60 dana  uključujući  dan isteka roka za dostavu ponuda s početkom računanja od tog dana.

 1. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana računajući od dana isteka roka za dostavu

Ponuda.

 1. Natječajnu dokumentaciju s uputama za izradu ponude, zainteresirani gospodarski

subjekti mogu podići u Općini Primošten, Sv. Josipa7 u Primoštenu, svakim radnim danom

od 8,00 do 14,00 sati, mogu je dobiti na upit na tel. 022/571-905; fax:_ 022/ 571-902 ; e-

mail:info@primosten.hr ili  preuzeti  istu na web stranici Općine Primošten

www.primosten.hr

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s

najnižom ukupnom cijenom

 1. Postupak otvaranja ponuda provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja

najkasnije u roku od 15  dana od dana proteka roka natječaja

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbacit će se kao nepotpune a ponude koje pristignu

nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorene. Prihvatljiva je samo ponuda koja je

sukladna  natječajnoj dokumentaciji. Sve  dokumente koje Naručitelj zahtjeva izuzev

jamstva Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

 1. 11. Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova Naručitelj

dostavlja svim ponuditeljima u roku od  15 dana od dana donošenja odluke.

 1. Naručitelj pridržava pravo poništenja natječaja prije odnosno nakon isteka roka za

dostavu ponuda  i ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem u nadmetanju.

                                                                        NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

 

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 84/11, 90/11, , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  članka 45     Statuta  Općine  Primošten  („Službeni vjesnik  Općine  Primošten „  broj 3/13 i 5/13), članka 2. stavka 2. alineje 3 Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine Primošten  „ broj: 6/13, 2/14, 3/15 i 3/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova održavanja poljskih putova /nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/16 ) Načelnik Općine Primošten  raspisuje:

 

                                                    J A V N I  N A T J E Č A J

                                                                    UPUTE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Predmet natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova

/nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten.

2.Naručitelj: Općina Primošten-Načelnik Općine Primošten;  Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

   OIB: 16878804200, tel: 022/571-905; fax: 022/ 571.902; e-mail: info@primosten.hr

www.primosten.hr

3.Ugovor o povjeravanju predmetnih poslova sukladno članku 15. stavku 5 ZKG sklapa se na

četiri (4) godine

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se

dostavljaju u zatvorenoj omotnici„ na adresu Naručitelja uz naziv ponuditelja uz naznaku:

„Ponuda za održavanje poljskih putova na području Općine Primošten–NE OTVARAJ“.

 1. Ponuda mora sadržavati:

a/  Ponudbeni list –  osnovne  podatke o ponuditelju,  ime i prezime odnosno naziv , adresu,

matični broj  i OIB

b/ Troškovnik u izvornoj varijanti ovjeren i popunjen u svim stavkama jediničnom

cijenom bez  PDV-a, izraženom u kunama

c/ dokaze sukladno uvjetima natječaja kojim se dokazuje:

+  pravna   i poslovna  sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili  drugi  odgovarajući

registar  kojim  se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje  djelatnosti.

+   nekažnjavanje:

Izjava  kojom   odgovorna  osoba za sebe   i pravnu osobu izjavljuje  nekažnjavanost.

+   financijska i gospodarska  sposobnosti:

1.Potvrda  porezne  o  stanju  duga   ili istovrijedna isprava nadležnih  tijela  sjedišta

gospodarskih subjekata  kojom  ponuditelj  dokazuje da je  ispunio  obvezu plaćanja

svih dospjelih  poreznih  obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  , ne starija

od 30 dana do dana objave natječaja,

2.BON -1 a za Obrtnike  Izvješće za posljednje dvije  financijske godine u izvorniku  ili

u ovjerenoj preslici  ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja i

3.dokument izdan od bankarskih  ili drugih financijskih  institucija kojim  se dokazuje

solventnost  ponuditelja (BON -2) u izvorniku  ili ovjerenoj  preslici , ne stariji od 30

dana do dana  objave  natječaja

+    tehnička  i kadrovska  sposobnosti:

1.Popis ugovora o  istim radovima izvedenim tijekom posljednje tri godine

koje prethode 2016. s potvrdom  naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi poslova

uključujući i podatke o vrijednosti radova

2.Izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da je spreman u svakom

trenutku, po pozivu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten hitno

intervenirati.

 1. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana računajući od dana isteka roka za dostavu

ponuda

+   jamstva

 1. jamstvo za uredno obavljanje djelatnosti / za izvršenje ugovornih obveza/za vrijeme za

koje se ugovor planira sklopiti

 1. Natječajnu dokumentaciju s uputama za izradu ponude, zainteresirani gospodarski

subjekti mogu podići u Općini Primošten, Sv. Josipa7 u Primoštenu, svakim radnim danom

od 8,00 do 14,00 sati, mogu je dobiti na upit na tel. 022/571-905; fax:_ 022/ 571-902 ; e-

mail:info@primosten.hr ili  preuzeti  istu na web stranici Općine Primošten

www.primosten.hr

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s

najnižom ukupnom cijenom

 1. Postupak otvaranja ponuda provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja

najkasnije u roku od 15  dana od dana proteka roka natječaja

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbacit će se kao nepotpune a ponude koje pristignu

nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorene. Prihvatljiva je samo ponuda koja je

sukladna  natječajnoj dokumentaciji. Sve  dokumente koje Naručitelj zahtjeva izuzev

jamstva Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

 1. 11. Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova Naručitelj

dostavlja svim ponuditeljima u roku od  15 dana od dana donošenja odluke.

 1. Naručitelj pridržava pravo poništenja natječaja prije odnosno nakon isteka roka za

dostavu ponuda  i ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem u nadmetanju.

 

                                                                      NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

UPUTE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Obavještavamo građane i poslovne partnere da sve buduće uplate usmjerene prema Općini Primošten moraju obaviti na novi poslovni račun otvoren kod OTP banke d.d.

– IBAN: HR3924070001835700004

Model i poziv na broj ostaju isti.

 

Javni poziv za prodaju mopeda Piaggio

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/16) Načelnik Općine Primošten dana  13. lipnja  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    za prodaju  mopeda Piaggio

 

 

 

1.PREDMET PRODAJE

Vrsta: L1 – MOPED

Marka: PIAGGIO

Tip: DIESIS

Model  vozila: 50

Boja : CRNA

Broj  šasije: ZAPC 3430000018706

Oblik  karoserije: SKUTER

Proizvođač: PIAGGIO

Država  proizvodnje: ITALIJA

U prometu: od  2004.  godine

Datum  prve  registracije  21.07. 2004. godine

Mjesta za sjedenje: 2

Dopuštena nosivost 186

Masa praznog vozila: 84

Najveća  dopuštena  masa: 270

Maksimalna  brzina: 45

Broj  osovina: 2 / od toga 1 pogonska/

Vrsta  motora: OTTO – 2  TAKTA

Snaga motor u Kw :3

Broj okr/min 6500 Radni obujam  motora u cm349

Mjere vozila:  dužina 1800; širina 720; visina 1160

Broj kotača: 2

Veličina  guma:  prednja – 120/70-12

Zadnja  – 130/70-12

Vrsta kočnice: mehanička +hidraulična

Registriran do: 21.07. 2016. godine

Početna cijena: 300,00 kuna

 

NAPOMENA:  Moped nije u voznom  stanju;  prodaje se po načelu „ viđeno – kupljeno“

 

 

 1. PODACI O PRODAVATELJU:

Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022 / 571-900

Fax: 022 / 571- 902

e-mail: info@primosten.hr

 

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Moped se prodaje zbog  starosti i nemogućnosti da moped  uredno  prođe predstojeći   tehnički pregled.

 

Prodaja  mopeda   obavlja se po načelu „ viđeno – kupljeno“  što isključuje  bilo  koje  naknadne   prigovore  kupca.

 

Moped se može  pregledati radnim  danom od 09 ,00 do 14,00 sati/, na  adresi

Prodavatelja, sve do isteka  roka  za predaju  ponuda  uz prethodnu najavu telefonom:  022/ 571-910.

 

Prodaja  će se obavljati  prikupljanjem  pisanih  ponuda , isključivo  fizičkim  ili  pravnim  osobama  s prebivalištem  odnosno sjedištem  u  RH  bez prethodne uplate  jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda  mora  obavezno  sadržavati  osnovne  podatke ponuditelja:

– ime i prezime  odnosno  naziv pravne  osobe,

 • – adresu prebivališta odnosno sjedište  pravne osobe,
 • – kontakt telefon / mobitel,
 • – presliku osobne iskaznice za fizičke osobe   odnosno
 • izvatka iz  sudskog registra za  pravne  osobe te
 • – iznos ponuđene kupoprodajne

 

Prodaja  predmetnog  mopeda ne oporezuje se  PDV-om

Ponuditelji snose  sve troškove  vezane  uz  pripremu  i  podnošenje   ponuda   i  nemaju  pravo  na naknadu istih .

Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi sve druge  eventualne  troškove.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok  za  dostavu  ponuda je  8 dana  od  dana  objave  Javnog  poziva.

 

 

6.NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici tako što se predaju neposredno na protokol

Službe  Tajništva JUO  Općine  Primošten  ili šalju preporučenom poštom na adresu

Prodavatelja: „ OPĆINA PRIMOŠTEN,  Sv. Josipa  7, 22 202  Primošten“

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

−  ime i prezime  odnosno naziv i adresa ponuditelja, ,

−  naznaka:  „ponuda za kupnju mopeda  »NE OTVARAJ«.

 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka

odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

 

 1. ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom  ponudom  smatra se  prihvatljiva ponuda  s  najvišom  ponuđenom  cijenom.

 

Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji  u postupku.

 

Prodavatelj  pridržava  pravo  u bilo kojoj  fazi  postupka prodaje  odustati od  prodaje  mopeda

bez  posebnog  obrazloženja.

 

 

 1. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon što  dobije   Obavijest o prihvaćanju  ponude, odabrani  ponuditelj obvezan je  u

roku  od  8  dana  od dana   dostave obavijesti je s Općinom Primošten sklopiti Ugovor o

kupoprodaji mopeda.

 

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj  ne sklopi  Ugovor  u  prethodno  utvrđenom

roku, smatrat će se da  je odustao od ponude.

 

Odabrani  ponuditelj  prije  sklapanja  Ugovora o kupoprodaji obavezno prilaže  dokaz  o

uplati  kupoprodajne cijene koji  je  sastavni  dio  Ugovora i  kao  takav  nalazi se u

privitku istog.

 

 

 1. Dodatne informacije u svezi kupnje mopeda: / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz prodaju mopeda tel: 022/ 571-910; fax: 022/ 571-902; /;

e-mail:info@primosten.hr

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

 

Klasa: 340-09/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 13. lipnja 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi,

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka  na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 8. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 9. lipnja 2016. godine

 

 

                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Oglas za prijem u službu-referent-prometni redar-2 izvršitelja na određeno vrijeme

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 16. svibnja 2016. godine

 

 

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne/putovnice/)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi)
 • presliku radne knjižice-e – potvrde Zavod za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprav,.
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

 

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

 

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu prometni redar– ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine www.primosten.hr

                                                                                                         

Odluka o skraćenom radnom vremenu

Klasa: 023-01/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 06. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i članka 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/13) Načelnik Općine Primošten donosi:

 

 

O D L U K U

 o skraćenom radnom vremenu

uoči  službenog Dana Općine Primošten

i

Blagdana Gospe od Loreta

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se dnevni raspored radnog vremena te uredovno vrijeme  za rad sa strankama u uredu Načelnika Općine Primošten  i službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 2.

 

Utvrđuje se da je radno vrijeme  za dan 06. svibnja  2015. /petak / skraćeno u trajanju od 7,00 do 11,30 sati.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici općine www.primosten.hr.

 

 

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina

 

Poziv za sazivanje svečane i radne 20. sjednice Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 20. sjednice Općinskog vijeća
Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  06. svibnja (petak) 2015. godine s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7 uoči 10. svibnja službenog Dana Općine Primošten i Blagdana Gospe od Loreta.
NAPOMENA: Planirana sjednica imat će dva dijela: svečani i radni dio
Svečani dio sjednice:
Svečano obilježavanje  blagdana Gospe od Loreta  i 10-og svibnja službenog  Dana Općine Primošten
Radni dio sjednice:
Predloženi dnevni red:
1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara   za turističku
godinu 2016. s Izvješćem o mjerama zaštite  od požara na otvorenim prostorima i provedbi
mjera zaštite od požara na otvorenom i poduzimanju pripremnih radnji za izradu Godišnjeg
plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Primošten
2. Prijedlog Rješenja o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje  koncesijskog odobrenja
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2016. godine
4. Prijedlog Ugovora o pravu korištenja i sufinanciranju uređenja  čest. zem,. 2144/2 k.o. Primošten u svezi zajedničkog projekta novog parkinga  u Primoštenu  na predjelu od Marine Lučice do O.Š. PRIMOŠTEN / na površini cca 6.500m2)
 5. Prijedlog  Odluke  o  namjeri prodaje nekretnina Općine Primošten  za potrebe realizacije projekta multimedijalnog  centra u Primoštenu
6. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Primošten
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja „ Bucavcu“ d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u godini
9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju  natječaja za povjeravanju poslova održavanja poljskih putova na području Općine Primošten
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten
11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne   tržnice  na malo „ Bucavcu“ d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne prijevoza putnika i roba na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2016. godini
15. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu u naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine Primošten
16. Prijedlog Odluke o  Generalnom  sponzorstvu  Festivalu  „Super uho“    u Primoštenu  od 01.08. do 03.08. 2016. godine
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na ostale provedene postupke bagatelne nabave tijekom 2015.
18. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
19.Prijeelog  odluke  o kupnji  novog  službenog  vozila  za potrebe  Općine Primošten
20.Prijedlog  Odluke o prodaji starog i kupnji  novog mopeda PIAGGIO za potrebe  Općine Primošten
21. Prijedlog Odluke o koncertnim događanjima tijekom turističke sezone 2016. godine
22. Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine
Primošten
23. Zamolba SD LIGNJA „ iz Primoštena za prolongiranje plaćanja komunalnog  doprinosa
24. Prijedlog Odluke o prigodnom obilježavanju 10. svibnja  blagdana Gospe od Loreta i službenog Dana Općine  Primošten

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. svečane i redovne sjednice Općinskog vijeća

planiranoj  za dan 06. svibnja 2016.  godine

 

 

 1. Odluka o imenovanju likvidatora „Bucavac“ d.o.o.

   26. Prijedlog lokacije za postavljanje spomen ploče žrtvama Dvanjke

 

 

+ na znanje vijećnicima ISPRAVAK TAJNIKA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                    Vinko Bolanča

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu Viši referent za prostorno planiranje

KLASA: 112-02/16-02/1

URBROJ: 2182/02-03-16-3

Primošten, 18. travnja 2016. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Viši referent za prostorno planiranje

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, podaci o testiranju odnosno načinu testiranja i području testiranja za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje.

 

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 

Viši referent za prostorno planiranje vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od općine, koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj općina, sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za investicije čiji je nositelj općina, vodi projekte građenja i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire općinske investicije, surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima, obavlja praćenje akata o građenju i pojedinačnih projekata za prostorno planiranje, nadzor i koordiniranje gradilišta, sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnosti službe  90%.Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnik i načelnika 10%,

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Posebni uvjeti:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke građevinskog smjera, najmanje 1. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

 

 

PODACI O PLAĆI

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje određen je u članku 1. Odluke o V Izmjeni i dopune  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/15-01/1 Urbroj: 2182/02-01-16-6 od 7. ožujka 2016. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.1/15) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

 

Slijedom navedenog plaća Viši referent za prostorno planiranje u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,20 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

TESTIRANJE KANDIDATA: 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Testiranje kandidata vrši se putem pismenog testa i intervjua s Povjerenstvom.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

 

 

 

PODRUČJA PISMENOG DIJELA TESTIRANJA:
Područje pismenog dijela testiranja čine opći dio i posebni dio.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

 

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09),

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 11/90 i 86/12),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

 

(Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina»).
POSEBNI DIO:
Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 01/13, 1/14, 02/14 i 5/14)

(Odluka se može pronaći na web-stranici Općine Primošten www.primosten.hr u Službenom vjesniku Općine Primošten).

 

 

NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA

 

Testiranje kandidata provesti će se pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

 

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u službi te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

O tome obavijest kandidatima putem:

 

– oglasne ploča, ovdje

– web stranice Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

 

 

Natječaj za prijem u službu viši referent za prostorno planiranje

 

KLASA: 112-02/16-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-1

Primošten, 8. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14, 5/15 i VII Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-05/13-02/1 URBROJ:2182/02-02-16-8 od dana 15. veljače 2016. godine) privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, raspisuje;

 

NATJEČAJ

Za prijam u Službu za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Viši referent za prostorno planiranje uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija III, potkategorija: Viši referent, broj izvršitelja 1. Naziv: Viši referent za prostorno planiranje

 

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od općine, koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj općina, sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za investicije čiji je nositelj općina, vodi projekte građenja i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire općinske investicije, surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima, obavlja praćenje akata o građenju i pojedinačnih projekata za prostorno planiranje, nadzor i koordiniranje gradilišta, sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnosti službe  90%.Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnik i načelnika 10%,

 

Opis standardnih mjera za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Posebni uvjeti:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke građevinskog smjera, najmanje 1. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

Opći uvjeti:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima građevinske struke),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Kandidat/kandidatkinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broju 32. od 13.travnja 2016. godine Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                             OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                       Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

 

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda o davanju na korištenje Općinskih površina za 2016.

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15 i 1/16) Načelnik Općine Primošten dana 30. ožujka 2016. godine donosi:

 

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA RASPISANOG NATJEČAJA O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2016.

 

 

 1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na

korištenje općinskih površina  otvorenom dana 15. ožujka /utorak/ 2016.

godine koji  traje do 30. ožujka /srijeda/ 2016. godine koristi se ostavljena

mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira

do dana 14. travnja /četrvrtak/ 2016. godine

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

dio.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/16-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-16-4

      Primošten, 30.ožujka 2016. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina        

 

 

Poziv za sazivanje 19. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 19.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 01. travnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o angažiranju usluge revizora proračunskog  računovodstva
2. Prijedlog Sporazuma o kupoprodaji nekretnina
3.Zapisnik s Odlukama 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
4. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za doznaku sredstava kapitalne pomoći
5.Zamolba Maria Jurin  za oslobađanje od plaćanja   poreza na tvrtku/ uslijed odjave obrta/
6. Odluka Skupštine Bucavac“ d.o.o.  o uporabi dobitka na 2015. godinu
7.Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive žrtava Dvanjke

DOPUNA DNEVNOG REDA 19. sjednice Općinskog vijeća

8. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

9.Odluka o odabiru s Ugovorom o javnoj nabavi radova za kamenarske radove u Ulici

Josipa bana Jelačića u  Primoštenu

10.Izmjene Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

11.Suglasnosti Općinskog vijeća  Općine Primošten na bagatelne   nabave i sklopljene

Ugovore o bagatelnoj nabavi /od dana 01. siječnja 2016. godine do održavanja sjednice

12. Suglasnost Općinskog vijeća na Načelni Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa

na izvanrednom  održavanju državne  ceste  D8  na dionici Auto – camp  Adriatic –

nadvožnjak Primošten  A duljine 2,5 km

 1. Prijedlog Odluke  o donošenju  programa  mjera suzbijanaj patogenih  mikroorganizama,

štetnih  člankonožaca / arthropoda/  i  štetnih glodavaca  čije je planirano, organizirano i

sustavno  suzbijanje mjerama  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  od

javnozdravstvene  važnosti  za  Općinu  Primošten  u  2016. godine

14.Financijski izvještaj o poslovanju „ Bucavca“ d.o.o  za 2015. godinu

15.Prijedlog odluke Općinskog vijeća o zakupu javne površine za potrebe štekata u

Primoštenu s dosadašnjim ili novim korisnikom  ugostiteljskog objekta u slučaju

postojanja bilo kakvih  nepodmirenih obveza i stvarnog dugovanja prema Općini

Primošten i/ili korisniku općinskog  proračuna

16. Prijedlog odluke o zabrani žive muzike na šteka bez prethodne izričite pisane

suglasnosti Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za izradu stepenica na brdu Gaj

s tri prilazne strane  do spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade stepenica na brdu  Gaj  sukladno projektnoj

kokumentaciji

19. Plan gradnje komunalnih građevina „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o i Financijski

plan za 2016.  godinu

20 . Prijedlog Odluke  o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju četiri  rasvjetna

stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala

21.Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju šest  stupova KORS

od 4m i pet  stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg  stupa  prema groblju do samog

ulaza u groblje

22. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 31-og ukrasnog

stupa tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo  šetnicu uz more

23. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 25 komada

ukrasnih  stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/ za Primošten šetnicu prema

Klasa: 021-06/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten,  25. ožujka  2016. godine

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

 

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

 

                                                               OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Klasa: 604-02/16-01/1

Urbroj: 2182-02-03-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 21. ožujka 2016. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2016. god.

 

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini,prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole,

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu,

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,

–         da su državljani RH,

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,

–         da nisu korisnici drugih stipendija,

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima čiji je osnivač Općina Primošten odnosno Dječjem vrtiću Općine Primošten s bilo koje osnove.

 

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13),
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

 

 

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2016 dodjeljuje se ukupno 8. (osam) stipendija od toga 4. (četiri) učeničke i 4. (četiri) studentske stipendija.

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a,

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. redovan upis u narednu godinu studija (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13)

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje 8. dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 21. ožujka do 29. ožujka 2016. godine.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Stipendija se uplaćuje učenicima /studentima 15-og u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun otvoren kod banke po osobnom izboru korisnika stipendije.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena 3,50 uz predočenje dokaza-isprave Fakulteta za svaku slijedeću godinu.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Općinu o završenom školovanju radi zasnivanja radnog odnosa sa Općinom. U slučaju da stipendist iz opravdanih razloga ne može pronaći zaposlenje u  Općini Primošten u roku od godine dana od dana završetka studija, korisnik stipendije može prihvatiti i zaposlenje na području Šibensko-kninske županije uz obvezu vraćanja stipendije Općini.

Stipendist nema obvezu rada u Općini Primošten ukoliko Općini jednokratnom isplatom vrati ukupni iznos isplaćene mu stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako: odbije ponuđeno zaposlenje sukladno članku 16. ove Odluke, jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog ugovorom, bez opravdanog razloga i u roku utvrđenom ovom odlukom Općini ne dostavi podatke o tijeku školovanja odnosno završenom školovanju, ukoliko ne završi školovanje u za to predviđenom roku, se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih i neistinitih podataka, prekine školovanje ili promijeni studij, ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše narednu školsku/akademsku godinu, ukoliko ne dostavi dokumentaciju. Nastupanjem ovih okolnosti stipendist je dužan Općini vratiti stipendiju. Stipendija se vraća Općini u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana uvećana za kamate. Postupak za naplatu odnosno vraćanje stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja, vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 


 

Dostaviti:

 

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana

Natječaj za davanje na korištenje općinskih površina za 2016.

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina otvoren je od dana 15. ožujka (utorak) 2016. godine i traje do 30. ožujka (srijeda) 2016. godine s mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom: PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Dodatne informacije:

Odluka o raspisivanju natječaja

Ostale odluke

Zamolba za dodjelu površine

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

               
      Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Gradsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN donosi  
               
  URBROJ:    
  KLASA: VM – 4/16    
               
  R J E Š E N J E  
  O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA  
               
  Na području Općine PRIMOŠTEN određuje se sljedeće biračko mjesto:  
               
               
  1.) BIRAČKO MJESTO 1 u: OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN, SPLITSKA 14  
               
    koje obuhvaća birače  srpske nacionalne manjine  
               
    s prebivalištem u gradu/općini:  PRIMOŠTEN  
               
               
             
               
        Predsjednica/predsjednik  
         

 

Iris Živković v.r.

     
           
               
  1