Poziv za sazivanje hitne 37. sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/13-01/37

Ur.broj: 2182/02-01-13-1

Primošten, 08, veljače.2013. godine

PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 37. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije « broj 7/09) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7

Predloženi dnevni red:

      1. Prijedlog Odluke o prijedlogu Primoštenu d.d. radi prebijanja dugovanja prema

Općini Primošten i namjeri revitalizacije devastiranog hotela „Raduča“

2. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o namjeri zaduženja Općine

Primošten

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo  Lokvica 2, Primošten i

Svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 3. Ante Čobanov,  Donje  Ložnice19,  Primošten
 4. Ivo Perkov, Bilo I/17, Primošten
 5. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 6. Jakov Prgin, Rtić I/52, Primošten
 7. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 8. Tomislav Pancirov, Grgura Ninskog 16, Primošten
 9. Robert  Šupe, Zagrebačka 20, Primošten
 10. Ante  Gracin , Put Murve 6, Primošten
 11. Ante  Luketa, Rupe 1, Primošten

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Bolanča

     DOPUNA DNEVNOG REDA

hitne 37. sjednice Općinskog vijeća

3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Primošten

Obavijest i upute kandidatima za oglas za prijam službenika u službu

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-13-3

Primošten, 11. veljača 2013. godine

Obavijest i upute kandidatima za Oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije u Financijsko-računovodstvenoj službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije  obavlja slijedeće poslove:

brine o zakonitosti financijskog poslovanja Općine, sustavno prati stanje Proračuna, ostvarenje prihoda i predlaže mjere za pravovremenu naplatu i poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna

 1. kontrolira ispravnost likvidacije novčano materijalnih dokumenata s formalne i računske strane
 2. izrađuje nacrt prijedloga Proračuna,Odluke o izvršenju općinskog proračuna i godišnjeg obračuna, izvješća, analiza i programa za potrebe općine, županije i Ministarstva financija te obavlja stručne poslove izrade Nacrta akata financijske prirode i drugih materijala, analiza i izvješća za potrebe Općinskog vijeća, radnih tijela i Načelnika
 3. osigurava uvjete za razvitak, prati mogućnost povlačenja sredstava pristupnih fondova EU, predlaže poticajne instrumente za razvoj Općine, obrađuje elaborate i daje stručna mišljenja na investicijska ulaganja
 4. prati propise od  značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva
 5. osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama
 6. i druge poslove po potrebi koji se povjere

Podaci o plaći

 Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto na koje je imenovana raspoređena određen je u članku 3. Ispravka Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-01/10-01/12 Urbroj: 2182/02-01-11-36/5 od dana 28. listopada 2010. godine, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.5/11) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/11-02/1 Urbroj. 2182/02-02-11-1 od dana 23. prosinca 2011. godine.

Slijedom navedenog plaća Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 Testiranje kandidata:

  Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 – pisanog testa iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih financija-proračuna odnosno kako je i navedeno u „Području testiranja“

–   intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokružiti točan odgovor.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12)
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12)

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

–         Spis predmeta, ovdje

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

Oglas za prijam u financijsko-računovodstvenu službu

Klasa: 112-03/13-03/12

Ur.broj: 2182/02-03-13-1

Primošten, 11. veljače 2013. godine

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11 i Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 1/12), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

–         Viši referent za računovodstvo i financije

(kategorija:III, potkategorija; Viši referent, Klasifikacijski rang:9)

      –     1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 1. Srednja stručna sprema knjigovodstvenog smjera
 2. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. organizacijske sposobnosti,
 4. komunikacijske vještine,
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

–                životopis

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–                dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da  kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

–                potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (Ugovor o radu, rješenje ili sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke iz kojeg je vidljivo da je kandidat radio na poslovima koji odgovaraju uvjetima radnog mjesta

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, odnosno dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je kandidat/kinja nezaposlen/a.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak prethodne provjere znanja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                            Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

–         oglasna ploča, ovdje

–         arhiva

–         na www.primosten.hr

                                                                                                        

Obrazac – Molba za stipendiju

Ime i prezime : ______________________________

Adresa: ____________________________________

Kontakt telefon/ mobitel: _____________________

OPĆINA PRIMOŠTEN

Svetog Josipa 7

22 202 Primošten

 PREDMET: Molba za stipendiju Općine Primošten 2012/2013

Molim da mi se odobri stipendija za obrazovanje na  ______________________________________za

(naziv fakulteta/škole)

zanimanje__________________________________________________________________________

Adresa fakulteta/škole ________________________________________________________________

Obrazovni program traje; _______ godina  a pripadajući apsolventski staž traje ____________  godina.

1.OSOBNI PODATCI STRAŽITELJA STIPENDIJE:     

1. Dan, mjesec i godina rođenja: ____________________________________________

2. OIB: ________________________________________________________________

3. Mjesto rođenja ________________________________________________________

4. Adresa prebivališta _____________________________________________________

5. Telefon____________________________  mobitel ___________________________

2. MOLBI PRILAŽEM

–   životopis

–   osobnu iskaznicu (presliku)

–  potvrdu fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, tj. svaku narednu godinu (uključujući i dosadašnje stipendiste)

– svjedodžbe o 4 razreda srednje škole i završnog ispita-mature (preslike) odnosno dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije/regije ili/i RH, tj. jednog od prvih mjesta na međunarodnom natjecanju u izvanškolskim aktivnostima iz bilo kojeg područja (sport, kultura i sl.) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena (za studente 1. godine).

– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita te potvrdu o redovnom studiju/redovnom upisu za narednu školsku godinu za učenike,

–   izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom dokazujem da ne primam neku drugu stipendiju

–   naziv banke i broj žiro računa/knjižice (za doznaku stipendije)

–   za dokazivanje socijalnih uvjeta prilažem slijedeće dokumente dokaze:

–   uvjerenje potvrdu da sam dijete bez oba roditelja,

–   uvjerenje/potvrdu da sam podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja,

–   uvjerenje/potvrdu da sam podnositelj prijave dijete invalida Domovinskog rata,

–   uvjerenje/potvrdu da sam podnositelj prijave –dijete samohranog roditelja,

–   uvjerenje/potvrdu da sam korisnik pomoći za uzdržavanje

–  uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave koji ne prima stipendiju

Sve gore navedene informacije te vjerodostojnost priloženih dokumenata podložni su provjeri kod odgovarajućih službenih tijela

 

U Primoštenu,            2013. godine                                                                                 Vlastoručni potpis

 

Javni natječaj o prodaji nekretnine

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 7/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/13-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-13-2 od dana 25. siječnja 2013. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

Javni natječaj o prodaji nekretnine

1.  Predmet ovog natječaja je prodaja dijela nekretnine označene kao dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, površine 66m2, prema Skici izmjere „Infokarta“ d.o.o. iz Splita, Krležina 33, ovlaštenog geodeta Silvija Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označen slovima „A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K“.

2. Početna cijena predmetnoga dijela nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten iznosi 138.600,00 kn (slovima: sto trideset osam tisuća i šesto kuna), sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika.

3. Namjena predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, jest za potrebe građevne parcele.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnoga dijela nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun 2360000-1835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetni dio nekretnine čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: info@primosten.hr.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina

 

 

 

 

Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija

Klasa: 604-02/13-01/2

Urbroj: 2182-02-02-13-1

Primošten, 31. siječnja 2013. godine

Temeljem čl. 3 Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 9/12), Načelnik Općine Primošten, dana 30. siječnja 2013. godine raspisuje:

Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Općine Primošten za akademsku godinu 2012/2013

 1. 1.      Predmet natječaja:

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten.

 1. 2.      Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji iSpunjavaju slijedeće uvjete:

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3

–         da su državljani RH

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5 godina prije podnošenja zamolbe

–         da nisu korisnici drugih stipendija

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten s bilo koje osnove

 1. 3.      Kriterij za dodjelu stipendija

 1.)   kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno ovoj Odluci

2.)   kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju  se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 1. 4.      Broj stipendija:

za školsku godinu 2012/2013 dodjeljuje se ukupno 10 stipendija odnosno 5 učeničkih i 5 stipendija za dodiplomske studije.

 1. 5.      Ponuda i prilozi u ponudi za natječaj:

–         Životopis

–         Osobna iskaznica (preslika)

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. svaku narednu godinu  (uključujući i dosadašnje stipendiste)

–         studenti 1. godine, svjedodžbe za sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita-mature odnosno dokaz o  rezultatima ostvarenim u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

–         Za učenike dokaz-potvrdu da su redovito upisani u tekuću školsku godinu, s obzirom na kriterij socijalnih uvjeta potrebno je dostaviti: izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdu Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini, prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to se dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 9/12)

 1. 6.      Vrijeme trajanja natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija traje 15 dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 1. veljače do 15. veljače 2013. godine.

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7,s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 9/12).

Stipendija traje jednu godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

Poziv za sazivanje hitne 36. sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-13-1

Primošten, 21, siječnja.2012. godine

Predmet: Poziv za sazivanje hitne 36. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije « broj 7/09) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 25. siječnja (petak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7

Predloženi dnevni red:

1.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom postupku javne nabave za radove građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu

2.   Prijedlog Odluke za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Primošten /legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području općine/
 2. Sufinanciranje plaće sakristana (kaštalca) u Župi Sv. Jurja Primošten – profesionalizacija službe
 3. Prijedlog Odluke o izvođenju radova građenja zida
 4. Prijedlog odluke o sanaciji dijela šetnice oko poluotoka Raduča

7.  Prijedlog Odluke o prodaji dijela 2069/1 k.o. Primošten koji dio graniči južno sa čest.zem. 2032/6 k.o Primošten

8.  Prijedlog Odluke o izradi ilustracije pod nazivom „ 11 godina uspjeha Općine Primošten „

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo  Lokvica 2, Primošten i

Svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 3. Ante Čobanov,  Donje  Ložnice19,  Primošten
 4. Ivo Perkov, Bilo I/17, Primošten
 5. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 6. Jakov Prgin, Rtić I/52, Primošten
 7. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 8. Tomislav Pancirov, Grgura Ninskog 16, Primošten
 9. Robert  Šupe, Zagrebačka 20, Primošten
 10. Ante  Gracin , Put Murve 6, Primošten
 11. Ante  Luketa, Rupe 1, Primošten

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Bolanča

 DOPUNA predloženog dnevnog reda hitne 36. sjednice Općinskog vijeća

9.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja Općine Primošten

10. Prijedlog Odluke o postupanju Općine Primošten tijekom legalizacije bespravno izgrađenih objekata na njenom području

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ Bucavac u 2013. godini

12. Program Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ za 2013. godinu

13. Zamolba za pokroviteljstvo općine Šahovskog kluba „Primošten“

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području Općine Primošten

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području Općine Primošten  za „0“ kuna

 Na planiranoj hitnoj 36.-oj sjednici Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 25. siječnja (petak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten raspravljati će se i odlučivati, između ostalog i o prijedlogu Načelnika Stipe Petrine o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području naše općine za „0“kuna.

 

 

 

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Primošten

Dana 13.srpnja 2012.godine Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je dana 27.srpnja 2012.godine objavljen  u „Narodnim novinama“ broj 86/12.

Općina Primošten poziva vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za legalizaciju ( izdavanje rješenja o izvedenom stanju).

Zahtjev za donošenje rješenja , članak 10. stavak 2. podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Javni poziv u cijelosti možete pročitati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/13-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-13-4

Primošten, 4. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 19. st.7, 20 – 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Financijsko računovodstvena služba u Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, kategorija II, potkategorija Viši stručni suradnik, u klasifikacijskom rangu 6 na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca i to:

 IVANA RUŽIĆ, Put blata 14, Kaštel stari

  DIJANA ZORIČIĆ, Zapadna magistrala 27.,  22 000 Šibenik

  TATJANA SMOLJO, Šantina 16, 21 217 Kaštel Štafilić

    DIJANA KOZINA, Put križa 29, 21216 Kaštel Novi

          Testiranje kandidata:

Obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 10. Siječnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Vijećnica, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata može bitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Obavijest i upute kandidatima za Oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Klasa: 112-03/13-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-13-3

Primošten, 2. siječnja 2013. godine

Obavijest i upute kandidatima za Oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu

 Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije u Financijsko-računovodstvenoj službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije  obavlja slijedeće poslove:

1. brine o zakonitosti financijskog poslovanja Općine, sustavno prati stanje Proračuna, ostvarenje prihoda i predlaže mjere za pravovremenu naplatu i poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna

 1. kontrolira ispravnost likvidacije novčano materijalnih dokumenata s formalne i računske strane
 2. izrađuje nacrt prijedloga Proračuna,Odluke o izvršenju općinskog proračuna i godišnjeg obračuna, izvješća, analiza i programa za potrebe općine, županije i Ministarstva financija te obavlja stručne poslove izrade Nacrta akata financijske prirode i drugih materijala, analiza i izvješća za potrebe Općinskog vijeća, radnih tijela i Načelnika
 3. osigurava uvjete za razvitak, prati mogućnost povlačenja sredstava pristupnih fondova EU, predlaže poticajne instrumente za razvoj Općine, obrađuje elaborate i daje stručna mišljenja na investicijska ulaganja
 4. prati propise od  značaja za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva
 5. osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama
 6. i druge poslove po potrebi koji se povjere

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih financija-proračuna i upravnog postupka,

–   intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

  Testiranje će se provesti pisanim putem na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori, a kandidati će zaokružiti točan odgovor.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 150/11)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12)
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12)

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 9/12) Općinsko vijeće objavljuje:

 JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten

Savjet mladih Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Primošten, Savjet ima pet(5) članova čiji mandat traje dvije(2) godine.

Pravo predlaganja kandidata  za članove Savjeta mladih imaju:

–         udruge mladih, odnosno udruge koje se bave mladima,

–         učenička vijeća,

–          studentski zborovi,

–         i drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih nogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života, s prebivalištem na području Općine Primošten.

Prijedlog kandidata mora sadržavati:

–         ime i prezime kandidata

–         datum i godinu rođenja

–         dokaz o prebivalištu /preslika osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu/.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe. predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, motivacijsko pismo, presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu kandidata , izvod iz registra udruga  ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar / za ustanove ili drugi registar odnosno odgovarajući dokaz.

Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Službenom vjesniku Općine Primošten, na općinskoj oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine: www.primosten.hr na adresu:

Općina Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

/ s naznakom: prijedlog

kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten/

 Prijedlog liste kandidata za članov Savjeta mladih Općine Primošten utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje   Općine Primošten, te isti upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.

 Klasa: 021-05/12-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-12-2

Primošten,10. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIOMOŠTEN                           PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča

Sretne blagdane želi vam Općina Primošten

KLASA: 023-05/12-02/1

URBROJ: 2182/02-02-12-1

Primošten, 20. prosinca 2012.

    OBAVIJEST

 o promjeni radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten sukladno odluci načelnika Općine Primošten prigodom nadolazećih blagdana za sljedeće dane:

–         21. prosinca 2012. (petak) 07.00-13.00

–         24. prosinca 2012. (ponedjeljak) 07.00-13.00

–         31. prosinca 2012. ( ponedjeljak) 07.00-13.00

Stipe Petrina, načelnik Općine Primošten


Oglas za prijam u Financijsko-računovodstvenu službu

Klasa: 112-03/12-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-12-1

Primošten, 17. prosinca 2012. godine

  Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11 i Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 1/12), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

         Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

(kategorija:II, potkategorija; Viši stručni suradnik, Klasifikacijski rang:6)

      –     1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 Stručni uvjeti:

 

 1. magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera,VSS

      smjer računovodstvo/financije,

 1. tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 2. organizacijske sposobnosti,
 3. komunikacijske vještine,
 4. poznavanje rada na računalu
 5. položen državni stručni ispit

 Napomena; uz točku 1. alineju 1. stručni naziv stečen završetkom sveučilišnog dodiplomskog studija čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) izjednačen je sa akademskim nazivom magistra uz naznaku struke temeljem čl. 4.Zakona o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine„ broj:107/07).

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

                životopis

                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome) 

                dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da  kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

                potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (Ugovor o radu, rješenje ili sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke

                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, odnosno dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je kandidat/kinja nezaposlen/a.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak prethodne provjere znanja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                 OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                              Pročelnik

                                              v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

                                                                                                        

 

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Klasa: 112-02/12-03/4
Ur. broj: 2182/02-03-12-4
Primošten, 4. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 24. U svezi članka 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten donosi:
ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijam u službu

Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, službu tajništva, za radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije na određeno vrijeme Klasa: 112-03/12-03/4 Ur.broj: 2182/02-03-12-4 od dana 13. studenog kolovoza 2012. godine objavljen na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Primošten, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na Oglas i objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Primošten.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN
pročelnik
v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Plavi cvijet 2012.

Općina Primošten je ovogodišnji dobitnik nagrade Plavi cvijet sa srebrenim znakom za osvojeno 2. mjesto u kategoriji mjesta od 1.000 do 3.000 stanovnika Hrvatske turističke zajednice u ekološkom-edukativnom projektu Volim Hrvatsku. Ovogodišnja svečanost je bila upriličena u Dubrovniku gdje je nagradu preuzeo zamjenik načelnika Općine Primošten, Jere Gracin.

U ovogodišnjoj akciji Plavi cvijet Šibensko-kninske županije Park don Ive Šarića je dobio priznanje za najuređeniji park Šibensko-kninske županije, a Općina Primošten je dobila priznanje za osvojeno I mjesto u kategoriji mjesta od 1 000 do 3 000 stanovnika za najuređeniju općinu u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Još jedna uspješna turistička sezona

Iza nas je još jedna uspješna turistička sezona u kojoj je ostvareno 748.414 noćenja što je 5% više u odnosu na prošlogodišnju sezonu kada je ostvareno 714.000 noćenja.
Najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju 374.447, zatim slijedi hotel „Zora“ s 118.597 noćenja, kamp 113.370 te nautičari 130.000 noćenja.

Sezona je tradicionalno započela proslavom Gospe od Loreta 10. svibnja, nastavljena proslavom i procesijom kroz mjesto Gospe od Porta 27. srpnja., s bogatim kulturno-zabavnih programom na ljetnoj pozornici uz folklorne večeri, večeri dalmatinskih klapa, plesne večeri i Puhačkim orkestrom Primošten nedjeljom.
Sezonu su također obilježila brojna gostovanja iz Litve, prijateljska gostovanja iz Slovačke i talijanske općine Apiro te Primoštenske Užance koje ove godine održane u Supljaku.
Primoštenske užance su manifestacija koja se tradicionalno održava svake godine prvi tjedan u kolovozu u drugom zaseoku, a cilj im je sačuvati izvorne vrijednosti i običaje.

Posebno ovogodišnje priznanje uručila je međunarodna organizacija INTERSTAS /Međunarodna smotra turizma, filma, krajobraza koja je Stipi Petrini dodijelila međunarodnu turističku nagradu POSEBNO PRIZNANJE 2012. za uređenje plaže Raduča u Primoštenu.

Rekonstrukcija ulice dr.Franje Tuđmana

U Primoštenu su započeli radovi rekonstrukcije i izgradnje partera ulice dr. Franje Tuđmana u Primoštenu koja prolazi zapadnim dijelom naselja Primošten.
Projektno rješenje obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju partera ulice u dužini 257,06m.
Rekonstrukcija i izgradnja partera ulice dr. Franje Tuđmana obuhvaća pretvaranje postojeće ulice iz kolne prometnice u jedinstvenu pješačku površinu uz rješavanje odvodnje, javne rasvjete, hortikulture i postavljanje urbane opreme.
Novouređena površina izvesti će se tako da omogući pristup interventnih i servisnih vozila s posebnom dozvolom.
Za ovo područje predviđena su dva režima prometa zbog velikih razlika u korištenju lokacije u ljetnom i zimskom dijelu godine. Ljetni režim prometa predviđa isključivo pješački promet s mogućnošću interventnog, servisnog i opskrbnog prometa, sa zonama za postavu ljetnih terasa i slobodnom zonom za pješački i kolni promet i promet u mirovanju u zoni na kojoj se su ljeti predviđene terase.
Na prostoru zahvata predviđeno je uklanjanje postojeće konstrukcije koja je nekvalitetna, oštećena i većim dijelom dotrajala te onemogućuje uklapanje koja uvjetuju rubna visinska ograničenja. Zahvat na postojećoj kolničkoj konstrukciji sadržavati će uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, proširenje kolnika na cijeloj duljini zahvata.
Projekt je vrijedan g tri i pol milijuna kuna i financira ga Općina Primošten.
Izvođač radova je poduzeće „Ran „ d.o.o. iz Šibenika., a radovi bi trebali biti završeni do 1. travnja 2013. godine.

   

Tečaj čipke u Primoštenu

Tečaj čipke, koji je odobren na redovitom godišnjem natječaju Ministarstva kulture organizira Muzej grada Šibenika u suradnji s Općinom Primošten.
Tečaj počinje 27. studenog 2012. godine u knjižnici Ante Stračević u zgradi Trn, sv. Josipa 7, od 17.00 i 19.00 i održavati će se u tom terminu svakog utorka.
Pozivamo sve zainteresirane građane Općine Primošten za Tečaj čipke da se jave u Općinu Primošten, sv. Josipa 7, 22 202 Primošten ili na tel.: 571 900.
Tečaj čipke će voditi etnolog Muzeja grada Šibenika g. Jadran Kale i podučavateljica gđa Rosanda Ilić iz Primošten.
Na ovogodišnjoj izložbi u Etnografskom muzeju u Zagrebu “Pohvala ruci – čipkarstvo u Hrvatskoj”, koja je bila otvorena do 4. studenoga 2012., izložena je bila i klasična primoštenska čipka koja se izrađuje na igle.
U Primoštenu se od davnine razvijala izrada čipke s primjenom na košulju ženske narodne nošnje.
Tako i prvi povijesni zapis iz 1 550. god. samo spominje čipku na ženskoj nošnji. Više podataka o tome imamo kasnije iz Beča, iz ženskih izvora i iz samog Primoštena.

Općinsko vijeće

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće predstavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup¬šti¬ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 članova kako slijedi:

1. Jere Gracin, predsjednik Općinskog vijeća, Nezavisna lista Stipe Petrina
2. Anita Perkov, član Nezavisna lista Stipe Petrina
3. Milivoj Gracin, član Nezavisna lista Stipe Petrina
4. Ivana Huljev, član Nezavisna lista Stipe Petrina
5. Jurica Soža, član Nezavisne liste Stipe Petrina
6. Živana Čobanov, član Nezavisna lista Stipe Petrina
7. Tomislav Pancirov, član Nezavisne liste Stipe Petrina
8. Jere Nižić, potpredsjednik Općinskog vijeća, član Nezavisne liste Stipe Petrina
9. Ante Jurić, član Nezavisne liste Stipe Petrina
10. Ines Skorin, član Nezavisne liste Stipe Petrina
11. Josip Gracin, član HDZ
12. Jasminka Makelja, član HDZ
13. Šime Šarić , član Nezavisna lista Grupe birača

 

Sjednice Vijeća - Saziv 2017.
Sjednice Vijeća - Saziv 2013.

Općinski načelnik

Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa općinu te obavlja poslove utvrđene statutom općine.
Općinskog načelnika i zamjenika se bira na neposrednim izborima.

Općinski načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2.  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
 3.  usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 4.  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
 5.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
 6.  obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Načelnik: Stipe Petrina

stipe.petrina@primosten.hr

Rješenje o stupanju na dužnost načelnika Stipe Petrine

Rješenje o stupanju na dužnost zamjenika načelnika Jerka Prgina

tel: 022 571 901
mob: 091 1444142
fax: 022 571 902

Zamjenik načelnika: Jerko Prgin

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,
radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

UNUTARNJE USTROJSTVO

PROČELNIK

Privremeni pročelnik
Iris Ukić Kotarac dipl. iur.
Email: juoprimostenprocelnik@gmail.com
Tel.: + 385 22 571 904
Tel.: + 385 22 571 903

PRAVNA SLUŽBA

Viši savjetnik – pravnik
Iris Ukić Kotarac dipl. iur.
Email: irisukickotarac@gmail.com
Tel.: + 385 22 571 904
Tel.: + 385 22 571 903

SLUŽBA TAJNIŠTVA

Savjetnik tajnik općine
Dijana Rinčić
Email: dijana.rincic@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 905

Stručni suradnik za informiranje
Milena Pleić, upravni pravnik
Email: milena.pleic@primosten.hr
Tel.: + 385 22 571 900

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Savjetnica za računovodstvo i financije
Suzana Ukić
Email: racunovodstvo@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 909

Stručni suradnik za računovodstvo
Ivana Šarić
Email: ivana.saric@primosten.hr
Tel.: +385 22 571 908

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Savjetnik za prostorno planiranje
Milan Erceg
Email: milan.erceg@primosten.hr
Tel:+385 22571 910

Viši stručni suradnik za komunalne poslove
Ante Bogdan
Email: ante.bogdan@primosten.hr
Tel: +385 22 571 907

Referent – Komunalni redar
Ivica Babačić
Email: ivica.babacic@primosten.hr
Tel:+385 22571 910

Akti Općine Primošten

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 ) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 2.  sjednici održanoj dana 29.  lipnja  2009. godine donosi:

S  T  A  T  U  T

Općine Primošten

  

  I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

   Ovim se  Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: Općina ) i to:

a)      status, područje i granice,

b)      samoupravni djelokrug,

c)      obilježja, pečati i Dan Općine,

d)     javna priznanja,

e)      ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

f)       financiranje i imovina,

g)      oblici konzultiranja građana,

h)      provođenje referenduma,

i)        mjesna samouprava,

j)        ustrojstvo i rad javnih službi,

k)      oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne

te područne ( regionalne ) samouprave i

l)        druga pitanja od važnosti za ostvarivanje

prava i obveza.

Članak 2.

  Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja  predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

  II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 3.

  Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je : Općina Primošten.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Primoštenu, Trg don Ive Šarića 1.

Članak 4.

 

Općina obuhvaća područja naselja: Primošten, Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Vadalj, Donji Vezac, Gornji Vezac, Dolac, Široke, Kruševo, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine, Ložnice, Bilo.

Članak 5.

 

Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

  III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

 

Članak 6.

 

    Općina Primošten  je  samostalna   u  odlučivanju  u  poslovima  iz samoupravnog djelokruga u  skladu  s  Ustavom Republike  Hrvatske  i  zakonom te  podliježe    samo nadzoru  zakonitosti  rada  i akata  tijela  Općine Primošten

Općina Primošten     u   svom  samoupravnom  djelokrugu  obavlja    poslove  lokalnog  značaja kojima se neposredno ostvaruju  prava  građana,  a koja  nisu  Ustavom  ili  zakonom

dodijeljeni državnim tijelima i  to osobito poslove koji se odnose na:

a)      uređenje naselja i stanovanje,

b)      prostorno i urbanističko planiranje,

c)      komunalne djelatnosti,

d)     brigu o djeci,

e)      socijalnu skrb,

f)       primarnu zdravstvenu zaštitu,

g)      odgoj i osnovno obrazovanje,

h)      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i)        zaštitu potrošača,

j)         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k)      protupožarnu i civilnu zaštitu i

l)        promet na svom području

m)    te ostale poslove  sukladno posebnim zakonima.

Članak 7.

    Poslovi  iz samoupravnog  djelokruga   detaljnije se   utvrđuju  Odlukama   Općinskog vijeća i Načelnika    u skladu  sa  Zakonom  i  ovim  Statutom.

   Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz  članka 6. ovog  Statuta  prenijeti  na Šibensko – kninsku županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko – kninske županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog djelokruga  povjere Općini, ako Općina  za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Općina Primošten  može  organizirati   obavljanje pojedinih  poslova  iz  članka 6.  ovog Statuta  zajednički  s drugom  jedinicom  lokalne   samouprave  ili više jedinica lokalne samouprave ,  osnivanjem      zajedničkog  tijela ,  zajedničkog  upravnog  odjela  ili  službe,  zajedničkog  trgovačkog  društva  ili  zajednički  organizirati  obavljanje  pojedinih  u  skladu  se posebni  zakonom.

Odluku  o  obavljanju  poslova iz  stavka 4.  ovog članka   donosi  Općinsko  vijeće     temeljem  koje   zaključuje  sporazum   o zajedničkom   organiziranju  poslova kojim  se uređuju  međusobni  odnosi   u  obavljanju   zajednički  poslova.

  IV.OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

 

Članak 8.

  Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uređeni su posebnom Odlukom vijeća. Ova odluka  može se mijenjati samo na referendumu građana.

Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

Obilježjima     iz stavka 1. ovog  članka   predstavlja se   Općina Primošten  i  obilježava  njegova  pripadnost.

Način uporabe   i zaštita  obilježja    utvrđuje se posebnom   odlukom  Načelnika  u  skladu  sa zakonom  i  ovim Statutom.

Članak 9.

 

   Općina ima pečate.

Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban pečat.

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog  članka uredit će se posebnom odlukom.

Članak 10.

U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine.

  V.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

 

Članak 11.

 

   U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 12.

 

   Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za  naročite uspjehe u svim područjima   gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na područjima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

 

   Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom  Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama  za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.

Članak 14.

 

  O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

VI.USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 

Članak 15.

 

Tijela Općine jesu:

a)      Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,

b)   Izvršno tijelo – Općinski načelnik

c)      Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel.

 

1.Općinsko vijeće

 

Članak 16.

 

   Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi  akte u okviru djelokruga Općine Primošten te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom  ili drugim  propisom ne može  utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo,    za obavljanje poslova    iz samoupravnog  djelokruga,  poslovi i zadaće  koji  se odnose na uređivanje   odnosa  iz  samoupravnog    djelokruga  u  nadležnosti    su  načelnika  odnosno  Načelnik  odlučuje o svemu što nije izričito  zakonom  stavljeno u nadležnost Općinskog vijeća.

Članak 17.

 

  Općinsko vijeće smatra se konstituiranim  izborom predsjednika na prvoj  sjednici  na kojoj  je   nazočna  većina  članova    Općinskog  vijeća.

Članak 18.

   Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća  saziva se u roku od 30 dana od dana  objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik  središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili  osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u  zakazanom roku , ovlašteni sazivač   odmah će  sazvati novu konstituirajuću  sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Članak 19.

 

  Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

Općinsko  vijeće  može  imati i  više  od jedanaest članova vijeća   ako je to potrebno    da  bi  se    osigurala    odgovarajuća  zastupljenost   pojedine nacionalne  manjine  u Općinskom  vijeću u kojem  njeni  pripadnici imaju  pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom  zakonu  o pravima  nacionalnih  manjina..

Pripadnicima  konkretne  nacionalne  manjine   jamči  se  zastupljenost  u  Općinskom  vijeću  razmjerno  njenom   udjelu  u  stanovništvu  Općine Primošten

 

      Članak 20.

 

   Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme  odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom  ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 21.

 

   Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici  nazočna    većina članova Općinskog  vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna te Poslovnika Općinskog vijeća,  Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 22.

 

   Općinsko vijeće ima  predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik  i   potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom   glasova  svih  članova   predstavničkog  tijela.

Predsjednik Općinskog vijeća  saziva  sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednicama predstavničkog tijela  prisustvuje načelnik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu  predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća ili na  zahtjev  načelnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu  u roku iz stavka 5. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 5.i 6.  ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne  i područne ( regionalne ) samouprave.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća:

–          zastupa Općinsko  vijeće,

–          saziva i organizira sjednice Općinskog vijeća te  predsjedava  istim,

–           predlaže  dnevni red  Općinskog vijeća,

–          upućuje  prijedloge ovlaštenih predlagatelja u  propisani postupak,

–          brine o postupku donošenja odluka  i općih kata,

–          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

–          usklađuje  rad radnih tijela,

–          potpisuje  odluke i akte  koje donosi  Općinsko vijeće, brine  o  suradnji   Općinskog   vijeća i  Načelnika ,

–          brine  o  zaštiti prava vijećnika- te obavlja  druge  poslove  određene  zakonom   i  Poslovnikom   Općinskog  vijeća.

Članak 24.

 

  Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku , zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti  i obavlja i druge poslove  koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika  Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova.

Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

Članak 25.

 

  Mandat članova Općinskog vijeća  izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova  Općinskog vijeća  izabranih na prijevremenim izborima traje  do isteka    tekućeg mandata predstavničkog tijela  izabranog  na redovnim  izborima.

Članak 26.

   Vijećnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati i glasovati   o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  općinskog  vijeća,

–          postavljati  pitanja  načelniku  i zamjeniku načelnika,

–          sudjelovati  na sjednicama radnih  tijela Općinskog  vijeća i na njima  raspravljati   a u radnim   tijelima  kojim je  član i  glasovati,

                   –          prihvatiti se članstva u  najviše  dva  radna  tijela  u koje  ga  izabere

                                   Općinsko  vijeće

Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća, dužne su vijećniku  pružiti izvješća i podatke za obavljanje  njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

 

  Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući  mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive

dužnosti mandat miruje,  a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti  člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 28.

 

  Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to vijećnik  ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

Članak 29.

 

 U okviru svog samoupravnog   djelokruga Općinsko vijeće:

–          donosi Statut Općine,

–          donosi Poslovnik  Općinskog vijeća,

–          donosi  program  rada Općinskog vijeća,

–           odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Općine,

–          Proračun, Odluku o izvršenju  proračuna i zaključni  račun  proračuna,

–          Odluku o privremenom  financiranju,

–          Odlučuje o stjecanju  i  otuđenju  pokretnina  i nekretnina  Općine  Primošten  čija ukupna  vrijednost prelazi  0,5%  iznosa  prihoda  bez primitaka  ostvarenih  u godini  koja  prethodi  godini  u kojoj se   odlučuje  o  stjecanju  i  otuđenju pokretnina i nekretnina,  odnosno  čija je   pojedinačna  vrijednost veća  od  1.000.000,00  kuna,

–          Donosi  Odluku  o  promjeni  granica  Općine Primošten,

–          donosi odluke o općinskom porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu

–          prihodima i rashodima  Općine,

–          osniva   javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih , komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine,

–          daje  prethodne suglasnost na Statute ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,

–          donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno zakonu,

–          raspisuje lokalni referendum

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika, te imenuje i razrješava druge djelatnike  i predstavnike  Vijeća u tijelima i institucijama  određenim zakonom, ovim statutom i odlukama Općinskog vijeća,

–          utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera , sukladno zakonu i ovom statutu,

–          odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 7. ovog statuta na županiju, odnosno na jedinice mjesne samouprave,

–          daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,

–          daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač,

–          odlučuje o pokroviteljstvu,

–          donosi  odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,

–          odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom statutu.

U vrijeme   kada  Općinsko vijeće  ne  zasjeda, predsjednik  Općinskog vijeća može u ime  Općinskog  vijeća preuzeti pokroviteljstvo  društvene,  znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od  značaja za  općinu  primošten.  O  preuzetom  pokroviteljstvu predsjednik  obavještava  Općinsko  vijeće na prvoj  narednoj  sjednici  istog.

Članak 30.

 

    Ostala pitanja u svezi s radom  Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

  Radna tijela

Članak 31 .

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela  Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom  redu i o njima daju svoja mišljenja.

Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge  akte.

Članak 32.

 

   Stalna radna tijela vijeća su:

–          Mandatna komisija,

–          Komisija  za Statut,  poslovnik i  normativnu djelatnost,

–          Komisija  za  izbor i imenovanja.

 

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana a Odbor za  izbor i  imenovanje i Odbor za statut i poslovnik i  propise, oba   imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i po tri člana.

  

Članak 33.

 

    Pored radnih tijela iz članka 31. Vijeće može osnivati  stalna ili povremena radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a naročito  za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne skrbi, prostornog uređenja  i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i pritužbe, za mladež i druge.

 Članak 34.

 

    Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

2.Općinski načelnik

 

Članak 35.

 

   Načelnik zastupa Općinu  i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat  načelnika traje četiri godine.

 

              Članak 36.

   Načelnik  ima   jednog zamjenika.

   Općinski načelnik  i  zamjenik općinskog  načelnika  biraju  se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Načelnik  i zamjenik  načelnika    dužnost  obavljaju  po svom izboru, profesionalno ili počasno.

 

              Članak 37.

  Načelnik ima  prava  i  dužnosti:

–          sudjelovati  na  sjednicama  Općinskog vijeća

–          raspravljati o  svakom  pitanju  koje je na  dnevnom  redu  sjednice,

–          predlagati  Općinskom  vijeću  donošenje  akata,  podnositi  prijedloge akata i  amandmana  na  prijedloge akata,

–          postavljati  pitanja  iz djelokruga  Općinskog  vijeća

 

U obavljanju izvršne  vlasti  načelnik:

–   priprema  prijedloge općih akata,

–   izvršava i osigurava  izvršavanje akata  Općinskog  vijeća,

–   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i  izvršenje   proračuna,

–  upravlja nekretninama,  pokretninama  i imovinskim pravima  u vlasništvu

Općine u  skladu s  zakonom,  ovim  Statutom  i  općim  aktom Općinskog

vijeća,

–          odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina u vlasništvu

Općine Primošten  čija pojedinačna  vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda  bez primitaka ostvarenih u godini  koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i  nekretnina,  a  najviše do 1.000 000,00 kuna  ( jedan milijun kuna ), te ako je stjecanje i  otuđivanje  nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s   zakonskim  propisima,

–          upravlja  prihodima i rashodima  Općine,

–          upravlja  raspoloživim novčanim  sredstvima  na računu  Proračuna  Općine,

–          odlučuje o davanju suglasnosti  za zaduživanje pravni  ososbama  u većinskom izravnom  ili neizravnom  vlasništvu Općine  ili o  davanju  suglasnosti  za zaduživanje  ustanova  kojih  je   osnivač Općina,

–          donosi  Pravilnik  o unutarnjem redu  za upravna  tijela  Općine,

–          imenuje i  razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  Općine

–           imenuje i  razrješava unutarnjeg  revizora,

–           utvrđuje  Plan  prijama  u  službu  u  upravna  tijela  Općine,

–           predlaže  izradu  prostornog plana   kao i njegove izmjene i  dopune    na  temelju  obrazloženih   argumentiranih  prijedloga   fizičkih i pravnih osoba,

–          usmjerava  djelovanje  upravnih odjela i  službi  Općine u obavljanju  poslova  iz samoupravnog    djelokruga    Općine  odnosno  poslova  državne  uprave  ako su  preneseni  Općini,

–          nadzire rad  upravnih odjela  i  službi  u samoupravnom   djelokrugu   i  poslovima  državne  uprave,

–          daje  mišljenje  o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni  predlagatelji,

–          obavlja  nadzor  nad zakonitošću rad tijela  mjesni  odbora,

–    obavlja i druge poslove predviđene  ovim Statutom i  drugim propisima uključivši

poslove  iz  samoupravnog  djelokruga  koji se odnose  na uređivanje poslova  iz

samoupravnog  djelokruga   ako           se  zakonom  ili drugim  propisom ne može

utvrditi ili   nije jasno   određeno  nadležno  tijelo odnosno Načelnika odlučuje  o

svemu  što   izričito  zakonom nije   stavljeno u stvarnu  nadležnost   Općinskog

vijeća.

 

Članak 38.

    Načelnik  je dužan  izvijestiti   Općinsko vijeće   o danim  suglasnostima   za zaduživanje  iz   članka 37. stavka2. točke 8.  tromjesečno   najkasnije  do    10. u  mjesecu  za  prethodno  izvještajno razdoblje.

 

     Članak 39.

    Načelnik dva  puta  godišnje  podnosi  izvješće o  svom  radu  i  to  do 31.   ožujka   tekuće  godine  ta  razdoblje    srpanj –  prosinac   prethodne  godine  i  do   15. rujna  za razdoblje   siječanj – lipanj tekuće  godine.

 

    Članak 40.

Općinsko  vijeće   može    pored izvješća   iz  članka 39.  tražiti od  načelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz  njegovog  djelokruga.

 

     Članak 41.

 

    Načelnik  podnosi  izvješće  po zahtjevu     iz  stavka  2. ovog  članka  u roku od   30  dana   od  dana  primitka  zahtjeva  .  Ukoliko  jedan  zahtjev  sadrži     veći  broj   različitih  pitanja,   rok  za  podnošenje  izvješća  iznosi    90 dana  od  dana  primitka  zahtjeva.

Općinsko  vijeće  ne može   zahtijevati   od  načelnika      izvješće   o  bitno   podudarnom  pitanju  prije  proteka  roka  od  6  mjeseci  od  ranije  podnesenog   zahtjeva  o istom  pitanju.

 

     Članak 42.

Načelnik , u obavljanju  poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene:

–    opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi

propis, te zatražiti od Općinskog vijeća  da u roku od 15 dana   otkloni uočene

nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana

o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji te čelnika središnjeg

tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću  rada tijela lokalne i

područne ( regionalne ) samouprave,

–          akt  Mjesnog  odbora   ako  ocijeni  da je taj   akt  u  suprotnosti   sa zakonom,  Statutom  i  općim  aktima   Općinskog vijeća.

 

     Članak 43.

Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje  načelnika u slučaju duže  odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti  , zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim statutom.

     Članak 44.

 

  Načelnik u skladu s ovim statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik   načelnika  je u  slučaju  iz  stavka  1.  ovog  članka  dužan  pridržavati  s e uputa   načelnika.

   Članak 45.

Načelniku  i zamjeniku     načelnika     mandat  prestaje  po  sili zakona:

–          danom  podnošenja ostavke ,

–          danom  pravomoćnosti  odluke  o  oduzimanju  poslovne  sposobnosti,

–           danom  pravomoćnosti  sudske presude kojom je  osuđen  radi  počinjenja    kaznenog  djela protiv  slobode i prva čovjeka  i  građanina,  Republike  Hrvatske i  vrijednosti  zaštićenih    međunarodnim  pravom,

–    danom  odjave  prebivališta s  područja   Općine  ,

–    danom  prestanka  hrvatskog   državljanstva,

–          smrću.

     Članak 46.

Općinsko  vijeće u  roku  od  8 dana obavještava  Vladu    Republike  hrvatske   o prestanku   mandata   načelnika   radi  raspisivanja  prijevremenih izbora  za novog  načelnika.

Ako  mandat načelnika  prestane  u  godini  u kojoj se    održavaju  redovni  izbori   a  prije   njihovog   održavanja,   dužnost  načelnika  do  kraja mandata   obavlja  zamjenik  načelnika.

 

    Članak 47.

    Načelnik  i  njegov zamjenik   mogu  se    razriješiti    u  slučajevima    i  u  postupku   propisanom   člankom 60. ovog Statuta.

Ako   referendumom    bude   donesena   odluka  o  razrješenju    načelnika  i  njegovog  zamjenika, mandat  im  prestaje   danom  objave rezultata  referenduma  ,  a  Vlada  Republike  Hrvatske   imenuje  povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske   za  obavljanje  poslova iz  nadležnosti  načelnika.      

    Članak 48.

Načelnik  je  odgovoran za ustavnost i  zakonitost obavljanja polova koji su  njegovom  djelokrugu  i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela.

 

    Članak 49.

 

   Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave  za obavljanje poslova  državne uprave prenijetih u nadležnost Općine.

4. Jedinstveni upravni odjel

Članak 50.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih  zakonom  i  ovim  Statutom kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 51.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka  društva i  ustanove, suglasno zakonu.

VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

 

Članak 52.

 

  Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

Članak 53.

 

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihod od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela ili dionice,
 4. prihodi od  koncesija,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima sa Šibensko kninskom  županijom i Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
 8. drugi prihodi određeni zakonom i
 9. donacije građana.

Članak 54.

  Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.

Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine  za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

 

Članak 55.

 

Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 56.

 

  Konzultiranje u smislu članka 54.  ovog statuta obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima građana, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

IX. PROVEDBA REFERENDUMA

 

Članak 57.

 

  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 58.

 

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta, radi izgradnje objekta komunalnog značenja od interesa za sve građane radi davanja inicijative za promjenu područja ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.

 

Članak 59.

Referendum, sukladno zakonu i ovom statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog   Načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 60.

Referendum  se može  raspisati radi  razrješenja  načelnika  i  njegovog  zamjenika  u  slučaju:

–  kad krše i ne izvršavaju  odluke   Općinskog  vijeća,

– kada  svojim  radom   prouzroče  Općini  Primošten    znatnu  materijalnu

štetu odnosno  štetu  u  iznosu  od  1%  od  proračuna   Općine Primošten  u

tekućoj  godini    a  kao   1%  od  proračuna  iznosi  preko  500 000,00  kuna  ( petsto kuna )    pod  znatnom  materijalnom  štetom  smatra  se  šteta  u iznosu od  500 000,00  kuna.

Prijedlog  o  donošenju  odluke  o  raspisivanju   referenduma  iz stavka  1.     ovog  članka  može     dati najmanje  jedna trećina   članova  Općinskog  vijeća .  Prijedlog  mora  biti predan  u pisanom  obliku i  potpisan  od  vijećnika.

Prijedlog  za  raspisivanje referenduma  o  pitanju    razrješenja  načelnika i njegovog zamjenika   može  dati  20%  birača  upisanih u  popis  birača  Općine primošten.  Prijedlog mora   biti u  pisanom  obliku  i  potpisan  od   birača.

Općinsko  vijeće    ne  smije raspisati    referendum  o  razrješenju    načelnika  i    njegovog  zamjenika    prije  proteka  roka   od  6  mjeseci  od  početka  mandata   načelnika  i  njegovog  zamjenika.

Ako  na referendumu    nije  donesena  odluka    o  razrješenju  načelnika   i  njegovog  zamjenika,  novi  referendum  se  ne  smije  raspisati  prije  proteka     roka  od   12  mjeseci   od  dana održavanja   prethodnih  referenduma.

Članak 61.

    Općinsko  vijeće   dužno  je   razmotriti  podneseni prijedlog za  raspisivanje    referenduma    najkasnije   u  roku od   30   dana   od  dana  prijema  prijedloga.

Ako  Općinsko  vijeće  ne prihvati  prijedlog    za  raspisivanje  referenduma a  prijedlog  su  dali   birači   sukladno   stavku  3.  članku     59.  ovog  Statuta     Općinsko  vijeće je  dužno      dati  odgovor    podnositeljima   najkasnije u  roku  od  tri  mjeseca  od  prijema  prijedloga.

Članak 62.

 

    Odluka  o    raspisivanju referenduma   sadrži  naziv   tijela koje  raspisuje  referendum ,   naziv  akta o kojem  se  raspisuje  referendum odnosno   naznaku   pitanja   o  kojem  će  birači  odlučivati  ,  obrazloženje  akta    ili  pitanja  o  kojim  se     raspisuje  referendum,  referendumsko  pitanje  ili  pitanja,  odnosno  jedan ili  više  prijedloga o kojima  će  birači odlučivati te  dan  održavanja  referenduma.

Članak 63.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača odnosno  na području za koje s raspisuje   referendum i upisani  su   u popis  birača..

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 64.

 

  Referendum provodi komisija za referendum koju imenuje Općinsko vijeće.

Referendum se provodi po upisanim naseljima koje određuje komisija za provedbu referenduma.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

 

 1. 1.      Osnivanje mjesnih odbora

 

Članak 65.

 

  Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se  mjesni odbori.

Mjesni odbor s osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu ( dio naselja ).

Članak 66.

 

  Odluku o osnivanju, preustroju te osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine, Općinsko vijeće, na inicijativu građana, utvrđuje posebnom odlukom.

Članak 67.

 

  Odluka o preustroju mjesnih odbora, koji su osnovani po prijašnjim propisima, te o osnivanju novih mjesnih odbora za područje Općine Primošten, donijet ć Općinsko vijeće u roku 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog Statuta, odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno  statutarnom odlukom na inicijativu građana i njihovih udruženja zbora građana te Općinskog  Načelnika..

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Općinskom Načelniku..

2. Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 68.

 

  Tijela mjesnog odbora su vijeće  mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Članak 69.

 

  Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se utvrđuje izbor članova  predstavničkih tijela  jedinica  lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 70.

 

  Vijeće mjesnog odbora iz svog sustava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara načelniku.

Članak 71.

 

  Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi  vijeće.

Članak 72.

 

  U svom radu mjesni odbor  mora se pridržavati odredaba zakona i ovog statuta.

Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski  Načelnik , koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava  povjerene mu poslove.

 1. 3.      Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

 

Članak 73.

 

  Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi s najkasnije do kraja listopada  prethodne godine , za narednu godinu.

Članak 74.

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se   Načelniku.

 1. 4.      Osnove pravila  mjesnih odbora

 

    Članak 75.

 

  Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka od 66. do 73. ovog statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a)      izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i

b)      predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

           Članak 76.

 

  Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje ( minimalne administrativne i slične troškove ), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom  1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a)      prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b)      dotacije pravnih subjekata i građana i

c)      druga sredstva.

6.Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

 

Članak 77.

 

  Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog  i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 78.

 

  Općinska uprava –  Jedinstveni upravni odjel  osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju  administrativnih, računovodstvenih  i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka  podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja  za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava..

Članak 79.

 

  Mjesni odbori su pravne osobe.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

 

 

 

Članak 80.

 

  Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općine može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 81.

  Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju , u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,

        TE PODRUČNE  ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 

Članak 82.

   Ostvarujući  zajednički interes  u unapređivanju  gospodarskog, društvenog  i kulturnog razvitka ,  Općina  Primošten  uspostavlja i održava  suradnju  s  drugim jedinicama   lokalne  samouprave  u  zemlji  i inozemstvu  u skladu sa zakonom i  međunarodnim ugovorima.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama   lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije.

 

Članak 83.

 

     Općinsko  vijeće  donosi Odluku  o  uspostavljanju  suradnje,  odnosno o  sklapanju sporazuma /  ugovora, povelje,  memoranduma  i  sl  /   o  suradnji  sa  pojedinim  jedinicama  lokalne  samouprave  kada  ocijeni      da postoji    dugoročan i  trajan  interes za  uspostavljanje  suradnje i  mogućnosti za  njezino  razvijanje.

Članak 84.

 

  Radi suradnje, u smislu  čanka 82. stavka 2. ovog  statuta, Općina s drugim općinama  može osnivati  trgovačka društva i ustanove u zajedničkom  vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 85.

 

  Općina može uspostaviti i posebne  prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici  Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili grada druge države  objavljuje se u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije.

XIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

Članak 86.

 

  O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće .

Prijedlog za promjenu statuta općine može podnijeti Načelnik općine i 1/3 članova Vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se izravno na sjednici Vijeća.

Promjenu Statuta općine mogu pokrenuti i građani putem inicijative građana.

Članak 87.

  O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog  vijeća . Općinsko vijeće  može raspisati referendum za  promjenu statuta Općine.

Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog  ponovo ne može staviti na dnevni red  prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Prijedlog za promjenu statuta dostavlja se članovima Vijeća, mjesnim odborima i političkim strankama koje djeluju na području općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.

Promjena statuta je usvojena  ako je za nju glasovala   natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 88.

 

  Promjena statuta može se izvršiti odlukom.

Članak 89.

 

  Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučaju  kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 90.

 

  Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim statutom u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

Članak 91.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Primošten ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske  županije « broj 19/01, 15/05 i 5/06 ).

Članak 92.

 

  Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave u « Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije «.

Klasa: 012-03/09-01/2

Ur.broj:2182/02-01-09-1

Primošten, 29. lipnja  2009. godine

                           

                                             OPĆINSKO VIJEĆE

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK

                                                                                                            Vinko  Bolanča


Preuzimanje statuta Općine Primošten u PDF formatu.