Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bucavac d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 14. srpnja 2017. godine br. protokola: 60/17 raspisuje se:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – KOMUNALNOG PODUZEĆA BUCAVAC D.O.O.

  1. Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Bucavacd.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

 

–           VŠS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           VSS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, po mogućnosti na rukovodećim poslovima,

–           najmanje 3 godine radnog iskustva u komunalnim poslovima, po mogućnosti na rukovodećim,

–           radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

–           nekažnjavanost.

 

Uz navedene uvjete prednosti su:

 

–           poznavanje jednog stranog jezika,

–           aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),

–           vozačka dozvola B kategorije.

 

  1. Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 

–           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

–           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

–           preslik diplome,

–           preslik radne knjižice (e-radna knjižica),

–           izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trg. društvima (NN br. 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

  1. Direktor društva prima se na rok od 4 godine od strane Skupštine društva, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

  1. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku -„Slobodnoj Dalmaciji“. Inače, oglas će se objaviti još i na oglasnoj ploči komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. te na internetskim stranicama Općine Primošten, odnosno kom. poduzeća.
  2. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za imenovanje direktora“, NE OTVARAJ!

 

  1. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno.

 

  1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama Općine Primošten ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete posebno na kontakt broj iz prijave.

 

  1. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

za SKUPŠTINU DRUŠTVA predsjednik

STIPE PETRINA, načelnik Općine Primošten