Klasa: 021-06/17-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 03. ožujka 2017. godine
                                                                        -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA- 

PREDMET: Poziv za sazivanje 25. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 10. ožujka ( petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 1. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten za godinu

 1. Prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2017. godinu

 1. Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten

4. Prijava Općine Primošten na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne  baštine“

–  za gradnju šetnice na pješačkom mostu – I A Faza građenja Športske lučice Porat

 1. Izvješće o Procjenbenom elaboratu o vrijednosti 5% udjela Općine Primošten

/ za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine Primošten i PRIMA CENTRA d.o.o

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke Općinskog vijeća o definiranja međusobnih odnosa

Općine Primošten  i  PRIMA CENTAR d.o.o. ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj

1/17)

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji nekretnina označenih kao čest. zem. 663/3 i

663/5 obje k.o. Primošten ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/17)

 1. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2017.godinu

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten  za 2016.godinu

10 . Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine

Primošten za 2016. godinu.

11.Izvješće o sastanku predstavnika  „DCE CAMMINI  LAURETANI „ I Općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. I Ugovora o zakupu poslovnog

prostora s Šted bankA d.d

13. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2017. godini

15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje Općine Primošten za 2016. godinu

16. Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2017.

godinu

17. Suglasnost na Plan nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2017.

godinu

 1. Smjernice za izradu procjena rizika velikih nesreća za područje Općine Primošten

19. Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 • Financijsko izvješće za 2016.
 • Rebalans II . za godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u Primoštenu
 1. Prijedlog Odluke o nabavi četiri Defibrilatora Zoll s pripadajućim elektrodama,

baterijama i ormarićima AIVIA model 220 za potrebe rada službe Hitne pomoći u

Primoštenu

 1. Prijedlog Odluke o realizaciji publikacije „16 godina uspjeha Općine Primošten“
23. Prijedlog Odluke o nabavi usluga transporta i montaže segmenata  kipa Gospe od Loreta
24. Prijedlog Odluke o nabavi zaštitarskih usluga i video nadzora radi  zaštite imovine

Općine Primošten / Spomenik Gospe od Loreta na Gaju/

25. Prijedlog Odluke o izradi projektno – tehničke dokumentacije za pristupne staze  sa

stepeništima  do Spomenika Gospe od Loreta

26. Prijedlog Odluke o nabavi izrade  projektno – tehničke  dokumentacije Primošten – Gaj /
     sanitarije za posjetitelje s pratećim prostorom /
27. Prijedlog Odluke o nabavi izrade  projektno – tehničke  dokumentacije Primošten – Gaj
    /suvenirnica/
28. Prijedlog Odluke o nabavi izrade projektno – tehničke dokumentacije Primošten – Gaj

/Caffe bar/

 1. Prijedlog Odluke o sanaciji potpornog zida i dijela Ulice “Podatok“

30. Prijedlog Odluke o izvođenju radova uređenja na lokaciji Podakraje

31. Prijedlog Odluke o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m

/u naravi nastavka neuređenog dijela od Velike Raduče prema Auto Kampu Dolac/

32.Prijedlog Odluke o nabavi tri KORS stupa 4m  za  dvije lokacije – Bilo uključujući

elektromaterijali elektroinstalacijske radove

33. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju

31-og ukrasnog stupa tip Primošten / beton sa svjetiljkom / za Bilo šetnicu uz more

34. Prijedlog Odluke o nabavi elektromaterijala i eletroinstalaterskih radova za lokaciju

Široke igralište

35. Prijedlog Odluke o dobavi i montaži stupa KORS od 8m te iskopa i betonaže temelja

uključujući i dobavu i ugradnju konzole za ormar i solarni panel za lokaciju Šarićevi

 1. Prijedlog Odluke o nabavi sustava „PAZIGRAD „ i „GRADSKO OKO“ za potrebe

prometnog redarstva Općine Primošten

37. Prijedlog Odluke o nabavi  tiska pedeset (50) komada  jumbo plakata i realizaciji
     oglašavanja  u mediju jumbo panoa
 1. Zamolba „ KULON 4“ d.o.o. zast po Miroslavu Pašari
 1. Zamolba Josipa Nižić za otpis dugovanja odnosno odgovarajući model otplate

40.Zahtjev za ukidanjem  statusa javnog dobra  – Tonko Mikecin zast po  Odvj. Šimi Mrdeža

41.Zahthjev za otpis potraživanja Helene Jurin

DOPUNA DNEVNOG REDA 25.sjednice

42.III. Izmjene i dopuna Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016.godinu

43. prijedlog III.Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

44.Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova poreznoj upravi

45.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čes.zem. 1912/1 k.o. Primošten

46.Sudska pismena Općine Primošten zas. po opunomoćeniku odvjetniku Mrdeži u predmetu P-47/16 Rješenje o odbacivanju tužbe i  P-2365/15 Rješenje o prekidu postupka

47.Odluka Ministarstva znanosti obrazovanja o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2017. godini

48.Prijedlog  Ivane Huljev za rješavanje imovinskih odnosa /predio Dolac

49.Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina “Primošten odvodnje ” d.o.o. za 2017.

50.Suglasnost za Financijskih Plan “Primošten odvodnje” d.o.o. za 2017.godine

51.Suglasnost na Plan nabave “Primošten Odvodnja” d.o.o. za 2017. godinu

52. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten

53.Izvješće Načelnika Općine Primošten o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2016. godinu

54.Prijedlog zamolbe  Ćuk d.o.o. za priznavanje troškova

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 51, Primošten