Na temelju članka 6. st. 1. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), članka 7. i 29. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14 i 1/16), Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten namijenjenih za davanje u zakup („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/14) i Ispravka Tajnika („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 5/16), te članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.  3/13 i 5/13), dana 05. listopada 2016. godine, Načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

 I. PREDMET ZAKUPA:

(Neopremljen) poslovni prostor koji se sastoji od 3 zasebne prostorije (svaka površine od 14,69 m2) u ukupnoj površini za sve tri od 44,07 m2, koji poslovni prostor, na skici koja je sastavni dio natječaja označen plavom bojom, je sastavni dio zgrade zdravstvene stanice izgrađene na čest. zem. br. 2189/3 k.o. Primošten, smještene u naselju Kamenar-Primošten, na adresi Kamenar 2e.

II. NAMJENA PROSTORA:

            Namjena prostora je za obavljanje javne zdravstvene službe u zdravstvenoj djelatnosti radiologije i ultrazvuka.

III. ZAJEDNIČKI UREĐAJI I PROSTORIJE U ZGRADI:

Zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi.

IV. ZAKUPNINA:

Visina početnog iznosa mjesečne zakupnine za 1 m2 iznosi: 10 EUR-a, u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a (ukupni polazni iznos mjesečne zakupnine iznosi 440,70 EUR, u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, bez PDV-a), sve sukladno pribavljenoj procjeni ovlaštenog sudskog vještaka iz Šibenika, Matka Drinković, dipl. ing. građ. od 03. prosinca 2016. godine.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indexa potrošačkih cijena u RH, a prema Odluci Načelnika Općine Primošten koji će se rukovoditi procjenom stručne osobe.

V. VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP i OPREMLJENOST:

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet (5) godina.

            Opremanje poslovnog prostora za rad obveza je zakupnika.

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost Općine Primošten.

VI. MJERILA ZA OCJENU PONUDE:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VII. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:

U natječajnom postupku ponuditelji su dužni zadovoljiti uvjete pravne i financijsko-gospodarske sigurnosti, i to: dostavom izvatka iz odgovarajućeg registra ili ispravom kojom se dopušta obavljanje djelatnosti te dostavom podataka o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana od dana dostave, potvrdom o (ne)dugovanju prema Općini Primošten i prema Republici Hrvatskoj (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja).

 

Uz pismenu prijavu (popunjeni obrazac) za sudjelovanje u natječaju, iz koje mora biti vidljivo: ime, naziv, prebivalište, sjedište, OIB, MB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine te ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2, odnosno ukupni iznos zakupnine, osim gore pobrojane dokumentacije, treba priložiti i:

  • presliku osobne iskaznice ili presliku isprave o upisu odgovarajući registar,
  • ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz čl. 36. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 13/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14 i 1/16),
  • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu.

VIII. ROK DO KOJEG SE MOŽE PODNIJETI PISANA PRIJAVA ZA UČEŠĆE U NATJEČAJU:

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR (ZDRAVSTVENA STANICA).

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

IX. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA:

Po isteku roka za podnošenje ponuda (+3 dana za one ev. pristigle poštom), tj. 4. dan po isteku roka za podnošenje ponuda (u slučaju blagdana, praznika ili neradnog dana, na prvi idući radni dan), Povjerenstvo za pristigle ponude će u Uredu načelnika Općine otvarati redoslijedom njihova zaprimanja, s početkom u 12:00 sati.

X. JAMČEVINA:

Sudionici u nadmetanju dužni su položiti tijekom trajanja natječaja jamčevinu u visini od 10% vrijednosti početnog iznosa zakupnine (44,07 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB), i to na IBAN račun Općine Primošten.                                Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu odnosno ne preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja, iznos jamčevine neće biti vraćen.

XI. DAN I SAT KADA SE MOŽE PREGLEDATI POSLOVNI PROSTOR:

Poslovni prostor može se pregledati tijekom natječaja, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

XII. NATJECATELJ U ODNOSU NA OBVEZE PREMA OPĆINI PRIMOŠTEN:

Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji ne ispunjava obveze prema Općini Primošten i RH.

XIII. ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA:

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu pristupom u prostorije Općine Primošten. Ukoliko isti ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od ugovora o zakupu.

XIV. PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA I NJEGOVO UREĐENJE:

Zakupnik preuzima poslovni prostor prema viđenom stanju, te će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

XV. POSEBNE ODREDBE:

Ukoliko u natječaju sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju osobe iz čl. 36. Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora osim kada raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja prihvati iznos zakupnine, koji u tom slučaju ima pravo na sklapanje ugovora.

NAPOMENA: Sve detaljnije upute mogu se tijekom trajanja natječaja predići u pravnoj službi Općine Primošten

XVI. PONIŠTENJE NATJEČAJA:

 

Poništiti natječaj ima pravo raspisivač bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                                                                                                                                            Općina Primošten

Načelnik Stipe Petrina