Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće predstavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:

1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup¬šti¬ne te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.


Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 članova kako slijedi:

1. Vinko Bolanča, predsjednik Općinskog vijeća, Nezavisna lista Stipe Petrina
2. Anita Perkov, član Nezavisna lista Stipe Petrina
3. Milivoj Gracin, član Nezavisna lista Stipe Petrina
4. Mate Gaćina, član Nezavisna lista Stipe Petrina
5. Jurica Soža, član Hrvatska stranka umirovljenika
6. Jerko Prgin, član Nezavisna lista Stipe Petrina
7. Tomislav Pancirov, član Slobodna Hrvatska
8. Jere Nižić, potpredsjednik Općinskog vijeća, Slobodna Hrvatska
9. Ante Jurić, član Hrvatska stranka umirovljenika
10. Mario Jurin, član HDZ-HSS
11. Josip Gracin, član HDZ-HSS
12. Jere Luketa, član HDZ-HSS
13. Ante Nižić, član HNS-HSU

Sjednice Vijeća

1. Konstituirajuća i 2. sjednica Općinskog vijeća

 Sažetak sa 3. sjednice Općinskog vijeća

 Sažetak sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 13. hitne sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 15. hitne sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 16.sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 17.sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Sažetak sa 26. hitne sjednice Općinskog vijeća