Općina Primošten

Ministarstvo kulture RH objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.

Pravo podnošenja prijave  na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici,umjetničke organizacije,ustanove u kulturi,pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost,građani i udruge ,te jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave. Rok za podnošenje prijava je 19.rujna 2014.godine. Više informacija na sljedećem linku. http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11017 Lijep pozdr[...]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/8 Ur.broj: 2182/02-03-14-4 Primošten, 22. kolovoza 2014. godine   Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na web stranici Zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Šibenik, web stranici Općin[...]

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu "Stručni suradnik za računovodstvo"

  Klasa: 112-03/14-03/8 Ur. broj: 2182/02-03-14-3 Primošten, 18. kolovoza 2014. godine     OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu Stručni suradnik za računovodstvo  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.     Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Stručni sura[...]

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine' broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 12. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju nekretninama ('Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-1. od dana[...]